Тетіївська міська рада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ТЕТІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

   14 квітня 2022 року                                                                               №  63

 

Про затвердження Положення про

Управління соціального захисту 

населення Тетіївської міської ради

 

     З метою приведення діяльності виконавчих органів Тетіївської міської ради у відповідність до чинного законодавства України та вимог наказів Міністерства соціальної  політики України, відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», рішення 14 сесії Тетіївської міської ради 8 скликання №604-14-VIII від 01.02.2022 «Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів на 2022 рік», керуючись частиною 4 статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Тетіївської  міської ради 

В И Р І Ш И В:

 

1. Затвердити Положення Управління соціального захисту населення  

    Тетіївської міської ради (Додаток).

 

2. Уповноважити  начальника Управління соціального захисту населення  

    Тетіївської міської ради здійснити заходи щодо державної реєстрації    

    юридичної особи та Положення у порядку, встановленому чинним

    законодавством України.

 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

     голови з гуманітарних питань  Дячук Н.А.

 

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                     Василь КИЗИМИШИН

 

 

 

 

 

 

          Додаток

                                                                         до рішення  виконавчого                                                 

                                                                         комітету    Тетіївської міської ради 

                                                                         від 14.04.2022  № 63                                                                                          

ПОЛОЖЕННЯ

про Управління соціального захисту населення

Тетіївської міської ради 

 

1. Загальні положення

1.1. Управління соціального захисту населення Тетіївської міської ради (надалі – Управління) є виконавчим органом Тетіївської міської ради, має статус юридичної особи,  має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням,       є неприбутковою організацією.

1.2. Управління утворюється Тетіївською міською  радою і в межах Тетіївської міської територіальної громади забезпечує виконання визначених повноважень. 

1.3. Управління є підзвітним та підконтрольним Тетіївській міській раді, підпорядковується виконавчому комітету, міському голові, заступнику міського голови з гуманітарних питань.

1.4. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України, Бюджетним Кодексом України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, розпорядженнями міського  голови, а також цим Положенням.

1.5. Повна назва: Управління соціального захисту населення  Тетіївської міської ради.

Скорочена назва:  УСЗН ТМР або УСЗН Тетіївської міської ради.

1.6. Юридична адреса: 09801, Київська область, Білоцерківський район, місто Тетіїв, вул. Януша Острозького, 5.

1.7. Положення про Управління затверджується виконавчим комітетом Тетіївської міської ради.

 

2. Основні завдання та функції Управління

 

Основними завданнями та функціями Управління є:

2.1. Забезпечення реалізації на території громади державної політики у сфері соціального захисту населення, організації надання соціальних послуг особам, окремим соціальним групам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати.

2.2. Визначення та реалізація соціальних пріоритетів розвитку громади, розробка місцевих програм соціального спрямування, проектів, програм та заходів щодо підтримки вразливих категорій населення.

2.3. Запровадження та надання місцевих гарантій соціального захисту, соціальної підтримки мешканців громади.

2.4. Забезпечення  виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань, що віднесенні до його відання.

2.5. Участь у стратегічному плануванні розвитку соціальної сфери громади, здійснення підготовки пропозицій до проектів місцевих програм соціального розвитку, проекту бюджету громади.

2.6. Організація здійснення соціальної роботи в громаді та надання соціальних послуг.

2.7. Організація роботи з визначення потреб жителів громади у соціальних послугах, забезпечення їх планування та визначення обсягів видатків з відповідного місцевого бюджету на надання таких послуг.

2.8. Здійснення моніторингу, контролю та оцінювання якості надання соціальних послуг, інформування  населення про соціальні послуги.

2.9. Здійснення  заходів щодо надання соціальної допомоги та компенсацій вразливим верствам населення громади, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету. 

2.10. Здійснення  заходів щодо усунення дискримінації за ознакою статі відповідно до законодавства про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та протидії дискримінації.

2.11. Здійснення консультування мешканців територіальної громади з питань застосування законодавства щодо соціальної підтримки населення, надання соціальних послуг, захисту соціальних прав, інших питань віднесених до його відання.

2.12. Проведення  інформаційно-просвітницької роботи серед населення спрямованої на підвищення обізнаності з питань прав та гарантій у сфері соціального захисту.

2.13. Забезпечення захисту прав і законних інтересів повнолітніх осіб, які потребують встановлення опіки або піклування, недієздатних осіб та осіб цивільна дієздатність яких обмежена.

2.14. Ведення бази даних суб’єктів що надають соціальні послуги, які проводять діяльність на території громади та соціальних послуг, які вони можуть надавати.

2.15. Ведення реєстру отримувачів соціальних послуг.  

        2.16. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

2.17. Реагування на звернення та повідомлення про вчинення домашнього насильства у тому числі організація надання тимчасового притулку особам, які постраждали від домашнього насильства і торгівлі людьми.

2.18. Здійснення профілактичних та інших заходів з питань попередження бездомності, реінтеграції бездомних осіб, соціального патронажу осіб, звільнених з місць позбавлення волі інших негативних явищ в соціальному середовищі територіальної громади.

       2.19. Здійснює координацію роботи комунальних установ: «Центр соціальних служб» Тетіївської міської ради, «Територіальний центр надання соціальних послуг (соціального обслуговування)»Тетіївської міської ради.

        2.20. Забезпечує формування документів для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та приймає рішення про необхідність або відмову в соціальному обслуговуванні Територіальним центром надання соціальних послуг (соціального обслуговування) Тетіївської міської ради.

2.21. Сприяння та забезпечення контролю за своєчасним підвищенням кваліфікації працівників сфери соціального захисту територіальної громади.

2.22. Здійснення повідомної реєстрації колективних договорів і угод підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи.

2.23. Ведення реєстру колективних договорів та угод.

2.24. Складання актів обстеження матеріально-побутових умов сім’ї для призначення (відновлення) державної соціальної допомоги/соціальних виплат.

2.25. Виконання функцій головного розпорядника коштів місцевого бюджету на здійснення заходів  з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету.

       2.26. Виступає головним розпорядником бюджетних коштів для комунальної установи «Територіальний центр надання соціальних послуг (соціального обслуговування)»  та комунальної установи «Центр соціальних служб» Тетіївської міської ради.

      2.27. Забезпечення цільового використання бюджетних коштів, передбачених на соціальний захист населення та соціальне обслуговування.       

      2.28. Здійснення інших повноважень, покладених на Управління відповідно до законодавства України.

 

3. Управління має право

3.1. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи міській раді та його виконавчому комітету у сфері соціального захисту населення.

3.2. За дорученням керівництва міської ради брати участь у засіданнях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань, що належать до компетенції Управління.

3.3. Своєчасно та належним чином виконувати покладені на Управління завдання і функції.

3.4. Дотримуватись вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на Управління.

3.5. Надавати достовірну звітність та інформацію з питань, що належать до компетенції Управління

3.6. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів міської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.7. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

3.8. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

3.9. Дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку. 

 

4. Структура Управління

4.1. До складу Управління можуть входити відділи та сектори, які очолюють начальники відділів і завідуючі секторів.

4.2. Відділи та сектори у своїй діяльності керуються Положеннями про них, які розроблюються начальниками структурних підрозділів та затверджуються наказом начальника Управління.

4.3. Штатний розпис Управління затверджується виконавчим комітетом міської ради у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених міською радою.

4.4. Начальники відділів, завідувачі секторів, інші працівники Управління є посадовими особами місцевого самоврядування, призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою, відповідно до чинного законодавства.

4.5. Посадові обов’язки працівників  Управління визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником Управління. 

 

5. Керівництво Управлінням

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України і звільняється з посади міським  головою.

5.2. Начальник Управління:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на Управління завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни, визначає ступінь відповідальності керівників структурних підрозділів.

5.2.2. Подає на затвердження міському голові проекти кошторису, штатний розпис та структуру Управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

5.2.3. Затверджує положення про структурні підрозділи Управління, посадові інструкції працівників Управління та розподіляє функціональні обов’язки між ними.

5.2.4. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

5.2.5. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління.

5.2.6. Організовує та проводить консультації, технічні навчання та семінари із спеціалістами Управління з метою підвищення професійних знань, вмінь та навичок та вжиття відповідних заходів для усунення причин, які викликають скарги від громадян.

         5.2.7. Готує проекти розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету, рішень сесії міської ради з питань, віднесених до компетенції управління.

        5.2.8. Бере участь у підготовці звітів міського голови  для їх розгляду на сесії міської ради.

        5.2.9. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету  інформаційні, аналітичні та статистичні матеріали, адміністративну, оперативну звітність з питань, що належать  до його компетенції.

        5.2.10. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

        5.2.11. Вживає заходів для своєчасної виплати заробітної плати в повному обсязі, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

        5.2.12. Забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

        5.2.13. Погоджує кошториси витрат та штатні розписи комунальної   установи «Територіальний центр надання соціальних послуг (соціального обслуговування)» Тетіївської міської ради  та комунальної установи «Центр соціальних служб» Тетіївської міської ради.

       5.2.14. На період відсутності начальника Управління (відпустка, відрядження, хвороба, тощо) його обов’язки виконує начальник відділу управління соціального захисту.

 

6. Організація роботи.

6.1. Управління здійснює свою діяльність в межах, визначених цим Положенням та посадовими інструкціями, зміни і доповнення до цього Положення вносяться міською  радою.

6.2. Діловодство в Управлінні ведеться згідно з номенклатурою справ виконавчого комітету міської ради.

7. Фінансування діяльності Управління

7.1. Управління фінансується за рахунок коштів міського бюджету, які виділенні на його утримання.

7.2. Джерелами фінансування Управління є:

- кошти міського бюджету;

- інші кошти, передані Управлінню згідно з чинним законодавством.

 

8. Взаємодія

8.1. Управління, під час виконання покладених на нього функцій та завдань, взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Тетіївської міської  ради, органами місцевого самоврядування, управлінням соціального захисту населення Білоцерківської районної державної адміністрації, суб’єктами надання соціальних послуг, управлінням Пенсійного фонду України, робочими органами Фонду соціального страхування України,  органами державної служби зайнятості та Тетіївською ДПІ ГУДПС у Київській області.

9. Заключні положення

 

9.1. Ліквідація і реорганізація  Управління здійснюється за рішенням сесії Тетіївської міської ради у встановленому законом порядку.

9.2.   Ліквідація здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною рішенням міської ради.

9.3.   При реорганізації чи ліквідації Управління працівникам, які вивільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів, відповідно до законодавства України про працю.

9.4.   У разі припинення юридичної особи (в результаті її ліквідації, злиття поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача актів одній чи кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

9.5.   Управління вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

 

 

 

 

           Секретар міської ради                                      Наталія ІВАНЮТА

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь