Тетіївська міська рада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про відділ управління освіти

 

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

 

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

VІІІ СКЛИКАННЯ

 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

04 листопада 2021 року                                                                № 465- 11-VIIІ

Про затвердження Положення

про відділ освіти  Тетіївської міської

ради в новій редакції

 

       У зв’язку з необхідністю внесення змін до Положення про відділ освіти Тетіївської міської ради, розглянувши клопотання управління освіти виконавчого комітету Тетіївської міської ради від 19 жовтня 2021 року № 01-15 /581, відповідно до рішення сесії Тетіївської міської ради  від 24.12.2020 № 28-02-VІІІ «Про затвердження Положення про відділ освіти Тетіївської міської ради», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Тетіївська міська рада

 

                                           В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити Положення про відділ освіти Тетіївської міської ради в новій редакції (Положення додається).

 

  1. Доручити відділу освіти Тетіївської міської ради (В. Васютинському) здійснити державну реєстрацію відповідних змін до Положення про відділ освіти Тетіївської міської ради у порядку, встановленому чинним законодавством України, та упорядкування напису у печатці, штампі, вивісці відділу освіти.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді і спорту та на заступника з гуманітарних питань Дячук Н.А.

 

                                                                                                                 

             Міський голова                           Богдан БАЛАГУРА

 

                                                 Додаток

                                                                       до рішення одинадцятої  сесії

                                                             Тетіївської міської ради

                                              VIII скликання

                                                                            від 04.11.2021 р. №  465- 11-VIII

 

Положення
про відділ освіти  Тетіївської міської  ради

 

                1. Загальні положення

 

1.1. Відділ освіти  Тетіївської міської  ради (далі – Відділ) є виконавчим органом Тетіївської міської  ради.

1.2. Відділ утворюється Тетіївською міською радою, підзвітний та підконтрольний Тетіївській міській  раді, підпорядкований виконавчому комітету ради, міському голові, заступнику голови голови з питань діяльності виконавчих органів ради (відповідно до розподілу обов’язків), а з питань здійснення делегованих повноважень - підконтрольний департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенцією про права дитини, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», 2Про позашкільну освіту», Указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Тетіївської міської  ради та її виконавчого комітету і цим Положенням.

1.4. Структура, штатний розпис Відділу та зміни до них затверджуються рішенням Тетіївської міської  ради.

1.5. Відділ є уповноваженою особою з реалізації прав і обов’язків Тетіївської міської  ради, як засновника, щодо управління закладами освіти.

1.6. Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України у Білоцерківському  районі, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

1.7. Місце знаходження: 09801 Київська область, Білоцерківський  район м. Тетіїв, вулиця  Цвіткова, 11.

1.8. Назва юридичної особи:

- повна: Відділ освіти Тетіївської міської  ради;

- скорочена: Відділ освіти

1.9. Внесення змін та доповнень до цього Положення здійснюється шляхом прийняття рішення Тетіївською міською радою.

 

 

          2. Мета створення та завдання Відділу

 

2.1. Відділ створено з метою:

2.1.1. здійснення Тетіївською міською радою та її виконавчими органами повноважень у сфері освіти, наданих законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» та іншими законодавчими актами України;

2.1.2. забезпечення на території  Тетіївської міської територіальної громади всебічного розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

2.2. Відділ у межах своїх повноважень вирішує такі завдання:

2.2.1. відповідає за реалізацію державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти на відповідній території, забезпечення доступності дошкільної, початкової та повної загальної середньої освіти, позашкільної освіти;

2.2.2. забезпечує доступність та безоплатне здобуття дошкільної та повної загальної середньої освіти для всіх громадян, які проживають на відповідній території;

2.2.3. вживає заходів для забезпечення потреби громадян, які проживають на відповідній території, у дошкільній та позашкільній освіті;

2.2.4. сприяє отриманню державних гарантій та забезпечує соціальний захист педагогічних працівників, спеціалістів, які беруть участь в освітньому процесі, учнів (вихованців);

2.2.5. створює умови для вдосконалення та підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти  Тетіївської міської територіальної громади, забезпечує їх перепідготовку та атестацію у взаємодії з Центром професійного розвитку педагогічних працівників;

2.2.6. забезпечує рівні умови розвитку закладів освіти всіх форм власності,

2.2.7. здійснює підготовку проектів рішень Тетіївської міської ради, її виконавчого комітету щодо вирішення питань у сфері освіти;

2.2.8. забезпечує виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти;

2.2.9. здійснює інші повноваження та виконує завдання, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства.

2.3. Відповідно до покладених на нього завдань Відділ:

2.3.1. забезпечує виконання рішень Тетіївської міської  ради та її виконавчого комітету, розпоряджень  міського  голови з питань, віднесених до компетенції Відділу;

2.3.2. здійснює прогнозування освітніх потреб населення у закладах, що забезпечують надання дошкільної, початкової та повної середньої освіти, позашкільної освіти, враховуючи інтереси дітей з особливими освітніми потребами;

2.3.3. веде облік дітей дошкільного та шкільного віку у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України ;

2.3.4. порушує перед Тетіївською міською  радою питання щодо задоволення освітніх потреб представників національних меншин;

2.3.5. планує та забезпечує розвиток мережі комунальних закладів дошкільної, початкової та повної середньої освіти, позашкільної освіти відповідно до потреб територіальної громади, координує діяльність мережі;

2.3.6. порушує перед Тетіївською міською  радою питання про засновування, реорганізацію або ліквідацію закладів освіти;

2.3.7. укладає строкові трудові договори (контракти) з керівниками закладів освіти, обраних (призначених) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладів освіти;

2.3.8. розриває строкові трудові договори (контракти) з керівниками закладів освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладів освіти;

2.3.9. закріплює за закладами освіти територію обслуговування (крім випадків, встановлених спеціальними законами);

2.3.10. сприяє організації фінансового та матеріально-технічного забезпечення закладів освіти, у тому числі будівництва, реконструкції, ремонту будівель, споруд, приміщень, інших об’єктів закладів освіти, комплектуванню їх меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, спортивним інвентарем у обсягах, які забезпечують надання освітніх послуг у відповідності до встановлених державних стандартів освіти;

2.3.11. сприяє формуванню замовлення на придбання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, координує забезпечення ними підпорядкованих йому закладів;

2.3.12. забезпечує підвезення учнів і педагогічних працівників до закладів освіти і у зворотному напрямку (у разі потреби - транспортними засобами, пристосованими для перевезення осіб, які пересуваються на кріслах колісних); забезпечує фінансування визначених у цьому підпункті заходів;

2.3.13. збирає, узагальнює та вносить на розгляд виконавчого комітету Тетіївської міської ради пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у закладах освіти;

2.3.14. організовує закупівлю товарів, робіт, послуг у підпорядкованих йому закладах освіти, у тому числі харчування дітей у  закладах освіти;

2.3.15.організовує бухгалтерський облік та забезпечує своєчасне подання фінансової та бухгалтерської звітності.

2.3.16. Вносить пропозиції щодо фінансування закладів освіти, бере безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі громади.

 

 

2.3.17  після отримання повної фінансової автономії закладами освіти:

- погоджує кошториси та приймає фінансові звіти закладів освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;

- забезпечує затвердження кошторисів закладів освіти у порядку, визначеному законодавством;

-  здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладів освіти;

2.3.18. оприлюднює офіційну звітність про всі отримані та використані кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби закладів освіти Тетіївської міської територіальної громади, та інші видатки у сфері освіти;

2.3.19. аналізує результати господарської діяльності підпорядкованих йому закладів освіти, готує пропозиції та за необхідності вживає заходів щодо підвищення ефективності їх функціонування;

2.3.20. організовує підготовку закладів освіти до нового навчального року та до роботи в осінньо- зимовий період;

2.3.21. координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, санітарного режиму в закладах освіти та надає допомогу у проведенні відповідної роботи;

2.3.22. здійснює поточний контроль за дотриманням установчих документів закладів освіти під час їхньої поточної діяльності;

2.3.23. надає та реалізує пропозиції щодо залучення додаткових ресурсів у сферу освіти шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів;

2.3.24. створює умови для одержання дітьми, у тому числі з особливими освітніми потребами, дошкільної освіти;

2.3.25. здійснює складення та подання державної статистичної звітності у обсягах, встановлених для місцевих органів управління освітою, збирає, аналізує та за необхідності подає на розгляд відповідних органів іншу інформацію, необхідну для реалізації повноважень у сфері освіти;

2.3.26. забезпечує своєчасне складення та подання державної статистичної звітності уповноваженими працівниками підпорядкованих йому закладів освіти;

2.3.27. вивчає потреби і вносить пропозиції щодо застосування у відповідних закладах освіти інституційних та індивідуальних форм навчання;

2.3.28. вивчає потреби щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує створення та належні умови функціонування мережі гуртків, творчих, спортивних та інших секцій, сприяє розширенню вибору вихованцями, учнями і слухачами видів творчої діяльності відповідно до їх інтересів та запитів батьків або осіб, які їх замінюють;

2.3.29. за запитами керівників закладів освіти сприяє участі дітей та молоді у Всеукраїнських чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах тощо;

2.3.30. організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції Відділу;

2.3.31. здійснює інші повноваження, що випливають з актів законодавства, актів органів місцевого самоврядування Тетіївської міської територіальної громади та цього Положення.

 

              3. Права Відділу

 

Відділ має право:

3.1. Залучати до розроблення місцевої програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників, фахівців, експертів.

3.2. Вносити до Тетіївської міської  ради пропозиції щодо фінансування закладів освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету в частині забезпечення освітньої галузі.

 

              4. Керівник та працівники Відділу

 

4.1. Керівником Відділу є його начальник. Начальник відділу є посадовою особою місцевого самоврядування, приймається на службу шляхом призначення Тетіївським міським  головою. Начальник Відділу підзвітний і підконтрольний Тетіївському міському голові та заступнику голови з питань діяльності виконавчих органів ради (згідно з розподілом обов’язків).

4.2. Начальник Відділу:

4.2.1. здійснює:

- керівництво роботою Відділу;

- функціональний розподіл обов’язків між працівниками Відділу;

- затверджує посадові інструкції працівників Відділу;

- планування роботи Відділу та забезпечує звітування про його роботу;

4.2.4. готує подання міському  голові щодо заохочення, просування по службі, притягнення до дисциплінарної відповідальності та звільнення працівників Відділу, керівників закладів освіти, підпорядкованих Відділу;
4.2.5. виконує від імені Відділу повноваження, передбачені цим Положенням;
4.2.6.здійснює інші повноваження та функції, передбачені посадовою інструкцією начальника Відділу.

4.3. Працівники Відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, на них поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», вони приймаються на службу шляхом призначення Тетіївським міським  головою за конкурсом.

4.4. Права, посадові обов’язки, вимоги до рівня кваліфікації та досвіду роботи, відповідальність працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями до відповідних посад, затвердженими начальником Відділу.

 

              5. Відповідальність

 

5.1. Працівники відділу несуть відповідальність за належне здійснення покладених на Відділ завдань та повноважень відповідно до своїх посадових інструкцій та цього Положення.

 

             6. Взаємовідносини з іншими підрозділами

 

6.1. Відділ може виконувати зазначені завдання і функції самостійно або разом з іншими структурними підрозділами Тетіївської міської  ради та її виконавчих органів, а у випадках, передбачених законодавством – з територіальними підрозділами органів державної виконавчої влади, державними органами, іншими юридичними особами, незалежно від форми власності, та фізичними особами.

 

 

         Секретар міської  ради                                                 Наталія ІВАНЮТА   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь