Тетіївська міська рада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСТІЙНІ ДЕПУТАТСЬКІ КОМІСІЇ ТЕТІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ

Дата: 16.12.2020 14:35
Кількість переглядів: 38

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

 

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

VІІІ СКЛИКАННЯ

 

ПЕРША СЕСІЯ

       друге пленарне засідання

 

РІШЕННЯ

 

    09.12.2020 р.                                                                            №  05 - 01-VIIІ
 

Затвердження Положення

про постійні депутатські

комісії  Тетіївської міської ради 

 

           На підставі п.13 ст. 46, п. 15 ст. 47 Закону України « Про місцеве    

    самоврядування в Україні», міська рада 

 

                                              В И Р І Ш И Л А :  

 

   1. Затвердити Положення про постійні депутатські комісії Тетіївської

       міської ради (додається). 

 

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську

     комісію з питань Регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності

     депутатів та контролю за виконанням рішень міської ради та її   

     виконавчого комітету, дотримання законності та правопорядку.

 

                     

               Міський голова                                              Б.БАЛАГУРА

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Додаток

до рішення 2-гопленарного засідання 1 сесії   Тетіївської міської ради 7 скликання від 09.12.2020 р. №  05- 01- VIIІ

 

 

                                                   ПОЛОЖЕННЯ

про постійні депутатські комісії Тетіївської міської ради 8 скликання

 

                            1. Загальні положення

 1. Положення про постійні депутатські комісії Тетіївської міської ради визначає перелік, функціональну спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій.

      Постійні комісії ради є органами ради, які керуються у своїй діяльності Конституцією України, Законами України « Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про статус депутатів місцевих рад», Регламентом роботи Тетіївської міської ради та цим Положенням.

2. Постійні комісії утворюються міською радою, в рішенні якої вказується назва комісії, кількісний склад, який не може становити менше чотирьох депутатів кожна.

3. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень за пропозицією міського голови з числа депутатів у складі голови та членів комісії. 

     Заступник голови постійної комісії та секретар обираються на першому  засіданні постійної комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються  відповідною комісією.

      До складу постійних комісій міської ради не може бути обраний міський голова, секретар міської ради.

4. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

5. Положення про постійні комісії затверджуються міською радою.

6. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації."

 

        2.  Перелік постійних комісій міської ради:

 

1) Комісія з питань Регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та контролю за виконанням рішень міської  ради та її виконавчого комітету, дотримання законності та  правопорядку.

2) Комісія з питань планування, бюджету, фінансів та соціально- економічного розвитку міста.

3) Комісія  питань соціального захисту, охорони здоров"я, освіти, культури, молоді і спорту.

4) Комісія з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку.

5) Комісія з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища.

 

                 3. Права постійних комісій ради.

1. Постійні комісії за дорученням ради, міського голови або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

2. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

3. Постійні комісії за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету міської ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету міської ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету міської ради.

4. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

     4.Для реалізації своїх повноважень постійні комісії ради мають право:

 

 1. Вносити пропозиції щодо проведення позачергової сесії ради, вносити пропозиції до порядку денного сесії ради, визначати доповідачів та співдоповідачів.
 2.  Створювати зі свого складу постійні підкомісії та тимчасові робочі групи для аналізу необхідних матеріалів та підготовки проектів висновків з найбільш складних питань на розгляд комісії.
 3. Провадити відкриті слухання в комісії, на які запрошувати керівників виконавчих органів ради, посадових осіб відділів виконкому, підприємств, установ та організацій, що знаходять на території ради з питань, що належать до компетенції місцевого самоврядування та відповідної комісії ради.

3)    Мати право слова від комісії при розгляді будь-якого питання на сесії ради, що має пряме чи опосередковане відношення до компетенції комісії.

 1.  Розглядати спільно з іншими постійними комісіями питання, які належать до відання кількох постійних комісій.
 2.  Виступати організаторами та брати участь у роботі конференцій, семінарів,"круглих столів", інших публічних заходів, що стосуються компетенції комісії.

 

           5. Порядок організації роботи постійних комісій.

Організація роботи постійних комісій ради покладається на голову комісії.

1. Засідання постійних комісій.

1) Засідання постійних комісій – є основною формою її роботи і скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на місяць, і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина від загального складу комісії. Але при необхідності прийняття рішень у формі висновків, засідання комісії проводиться за наявності не менше 2/3 від загального складу комісії.

2) Засідання комісії може бути скликане також за письмовим зверненням міського голови або за ініціативою не менше як 1/3 членів комісії.

3) Головує на засіданні комісії її голова, а у разі його відсутності – заступник голови чи секретар комісії.

4)  В засіданні постійних комісій мають право брати участь з правом дорадчого голосу депутати, які не входять до складу відповідної комісії, посадові особи виконавчого апарату виконкому.

5) На засідання постійних комісій можуть бути запрошені керівники або представники установ, організацій, підприємств, фахівці і вчені.

6) Для запрошення на своє засідання посадових осіб постійна комісія не пізніше, як за три робочих дні до дати засідання, направляє посадовій особі запрошення (у формі листа чи телефонограми) за підписом голови комісії, чи особи, що його замінює. В запрошенні вказується дата, час, місце проведення засідання та питання, для розгляду якого запрошується особа. У разі необхідності комісія може вказати, які додаткові інформаційні матеріали будуть потрібні від цієї особи на засіданні.

7) У разі неможливості прибути на засідання комісії з поважних причин запрошеної посадової особи, вона зобов'язана попередити про це комісію, вказавши причини відсутності та направити замість себе повноважну особу для розгляду питання.

6. Порядок денний засідання комісії

 1. Проект порядку денного засідання комісії формується її головою з урахуванням питань, що готуються на розгляд поточної сесії ради та плану роботи комісії та пропозицій міського голови, виконавчого комітету, членів комісії.
 2.  Перед початком засідання комісії, голова, або особа, яка його замінює, оголошує перелік питань, що пропонуються до розгляду. Кожен член комісії може пропонувати до порядку денного будь-яку кількість інших питань, які належать до компетенції комісії, або зняти з розгляду будь-яке питання, попередньо включене до проекту порядку денного.
 3. Порядок денний вважається затвердженим, якщо проти цього не заперечує більшість членів комісії.
 4.  Рішення комісії приймаються після всебічного обговорення та вивчення питання, що розглядається, шляхом голосування.
 5. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації.
 6.  Рішення у формі висновків приймається при розгляді питань, віднесених до компетенції комісії і стосуються підготовки проектів нормативних актів до розгляду радою.
 7. Рекомендації ухвалюються комісіями щодо питань, які стосуються контрольної діяльності комісії, вивчення проблеми із застосуванням механізмів слухань та громадських обговорень, а також за наслідками перевірок, що проводились за ініціативою чи за участю комісії.
 8. Висновки і рекомендації постійними комісіями приймаються більшістю голосів і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови, секретарем комісії, або головуючим на засіданні. Протоколи засідань комісії підписуються головою (а в разі його відсутності - заступником голови чи головуючою на засіданні особою) і секретарем постійної комісії.
 9. Висновки та рекомендації комісії є обов'язковими до розгляду сесією ради, міським головою та посадовими особами, яким вони надсилаються, які зобов'язані дати вмотивовану відповідь, щодо рекомендацій у визначений комісією термін, але не пізніше одного місяця від дня їх отримання.

7. Протокол засідання комісії.

1) Кожне засідання комісії оформляється протоколом, який складає секретар комісії.

В протоколі вказується:

- дата та місце проведення засідання комісії;

- список членів комісії, присутніх на засіданні;

- список запрошених на засідання комісії;

- перелік питань, що розглядались;

- стислий виклад перебігу розгляду та обговорення питань;

- результати голосувань по кожному із рішень.

 

2)  До протоколу у вигляді додатків додаються: ухвалені рішення, особливі думки депутатів-членів комісії, не згодних з прийнятими рішеннями, а також стенограма засідання, якщо комісією було прийнято рішення про стенографування.

Протокол оформляється у двох примірниках і не пізніше двох робочих днів після проведення засідання надається секретарем комісії на підпис голові чи головуючому замість нього на засіданні комісії.

 Один примірник протоколу, належним чином оформленого та підписаного, зберігається у справах ради, другий - у справах комісії.

 

 

           8. Слухання в постійній комісії ради.

 

 1. Слухання в постійній комісії ради є особливою формою засідання комісії, за участю інших осіб, присутність яких є доцільною з метою отримання необхідної інформації, аналізу усіх можливих варіантів вирішення питання та надання обговорюваному питанню публічності у випадках, коли питання є надзвичайно складним для вирішення, а наслідки від його вирішення можуть мати значний вплив на громаду в цілому, чи на окремі її частини.
 2. Рішення за наслідками слухання не приймаються, а отримана інформація використовується для підготовки проектів документів ради, з питань, що належать до компетенції комісії.
 3. Слухання мають відкритий характер і у місці їх проведення забезпечується доступ громадськості, представників засобів масової інформації.
 4. До початку слухань комісія проводить попередній аналіз напрямів вирішення питання, отримує необхідну інформацію, запрошує необхідних для участі осіб, розміщує в ЗМІ інформацію про час та місце проведення слухань, а також іншу інформацію, необхідну для успішного проведення слухань.
 5.  На слуханнях у порядку, встановленому головою комісії, мають право на виступ з доповіддю та брати участь в обговоренні запрошені особи, депутати районної, обласної та Верховної рад та представники громадськості.

 

     9. Забезпечення роботи комісій.

1) Виконавчий апарат міськради, забезпечує комісію для проведення засідань необхідним приміщенням, здійснює тиражування проектів документів, що підлягають розгляду.

2) За заявкою голови комісії апарат ради забезпечує присутність на засіданні комісії відповідального працівника для вирішення організаційних питань, що виникають підчас проведення засідання.

3) Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах У випадку неможливості брати участь у засіданні, член комісії повідомляє про це голову постійної комісії.

 

10. Функціональні обов`язки керівників постійних комісій.

  

10.1. Голова постійної комісії:

 

1) Обирається радою на її пленарному засіданні відкритим голосуванням за пропозицією міського голови;

2) Скликає і веде засідання, підписує протокол, висновки та рекомендації комісії. Організовує підготовку необхідних матеріалів на засіданні, дає відповідні доручення членам комісії;

3) Забезпечує участь у засіданні комісії представників державних органів, підприємств, установ, організацій та органів самоорганізації населення, фахівців, вчених, засобів масової інформації, керівників депутатських фракцій, груп та інших осіб, причетних до питань, які розглядаються на засіданні;

4) Організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

5) Представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.

 

10.2. Заступник голови постійної комісії:

 

    1) Допомагає голові в організації роботи комісії, а при відсутності голови   

       або неможливості виконання ним своїх обов`язків, з інших причин    

       здійснює повноваження голови комісії;

    2) Здійснює оперативний контроль за вивченням висновків і рекомендацій  

        комісій;

    3) Узагальнює матеріали по підготовці питань на засіданнях комісії.

 

10.3. Секретар постійної комісії:

 

   1) Обирається із членів комісії на її першому організаційному засіданні  

       більшістю голосів від загального складу комісії за пропозицією голови

       комісії;

   2) Надсилає членам комісії повідомлення про час і місце проведення

       засідання та інших заходів комісії;

   3) При відсутності голови комісії і його заступника скликає та веде  

       засідання комісії;

   4) Складає і підписує протоколи засідань комісії, веде діловодство;

   5) Забезпечує своєчасність відправки виконавцям висновків і рекомендацій

       комісій, отримання відповідних інформацій, виконує інші доручення

       комісії, її голови.

 

                   11. Основні напрямки діяльності постійних комісій:

 

11.1. Компетенція  постійної комісії з питань Регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та контролю за виконанням рішень міської ради та її виконавчого комітету, дотримання законності та правопорядку:

 

     1) підготовка та розгляд пропозицій щодо внесення змін до регламенту роботи міської ради, цього положення, інших нормативних актів, що стосуються роботи ради, її постійних та тимчасових контрольних комісій, депутатської діяльності та дотримання норм депутатської етики;

2) аналіз ефективності роботи ради, депутатів, постійних комісій та внесення пропозицій щодо її удосконалення;

3) участь у розроблені і здійсненні заходів щодо забезпечення законності, охорони громадського порядку, захисту прав та законних інтересів громадян на території міста;

4) підготовка висновків з питань, що виносяться на розгляд міської ради щодо законності їх розгляду та щодо раніше ухвалених рішень, у разі надходження відповідних звернень;

5) розгляд заяв та скарг депутатів, пов’язаних з депутатською діяльністю;

6) перевірка ведення протоколів засідань сесій міської ради;

7) розгляд заяв і скарг щодо депутатів міської ради.

 

11.2. Компетенція постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та соціально- економічного розвитку ОТГ:

 

1) попередній розгляд проектів планів та програм економічного і соціального розвитку території ради, бюджету, а також звітів про їх виконання;

2) попередній розгляд та узгодження пропозицій щодо впровадження місцевих податків та зборів і визначення їх ставок;

3) здійснення контролю за виконанням планів і програм економічного та соціального розвитку і бюджету, надходжень і видатків позабюджетного фонду.

 

11.3. Компетенція постійної комісії з питань соціального захисту, охорони здоров"я, освіти,  культури, молоді і спорту:

 

1) попередній розгляд проектів програм соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади з гуманітарного спрямування;

2) підготовка питань про стан і розвиток відповідних галузей освіти культури, туризму, молоді, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення, що вносяться на розгляд ради та її виконавчого комітету;

3) сприяння залученню до виконання соціальних програм громадських і благодійних організацій, спонсорів і меценатів;

4) надання методичної та організаційної допомоги відділам виконавчого комітету, установам освіти, культури, туризму, спорту, розташованих на території об’єднаної територіальної громади;

5) ініціювання та узгодження пропозицій щодо проведення різноманітних свят і змагань у місті;

6) ініціювання програм підтримки діяльності дитячих, молодіжних, ветеранських та інших суспільно-корисних громадських організацій у об’єднаній територіальній громаді.

 

11.4. Компетенція постійної комісії з питань торгівлі, житлово- комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку:

 

1) попередній розгляд та узгодження проектів нормативних актів і місцевих програм, що стосуються підприємництва, торгівлі та побуту;

2) попередній розгляд та узгодження проектів нормативних актів та місцевих програм, що стосуються житлово-комунального господарства (ЖКГ) об’єднаної територіальної громади;

3) підготовка пропозицій щодо оптимізації функціонування ЖКГ та запровадження нових форм його організації;

4) аналіз скарг мешканців громади на роботу ЖКГ, ухвалення рекомендацій щодо вирішення кадрових питань у ЖКГ.

 

11.5. Компетенція постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища:

 

1) попередній розгляд та узгодження проектів нормативних та індивідуальних юридичних актів, що стосуються питань землекористування, архітектури, будівництва та екології;

2) організація та сприяння в організації громадських слухань щодо розроблення містобудівної документації та розміщення нових об’єктів будівництва на території ради;

3) попереднє погодження розміщення об’єктів на території громади, землевідведення;

4) контроль за дотриманням рішень ради з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології;

5) здійснення моніторингу дотримання генерального плану забудови міста та сіл, інших містобудівних документів;

6) співпраця з природоохоронними та екологічними громадськими організаціями та фондами з метою залучення їх ресурсів до вирішення місцевих екологічних проблем;

7) здійснення інших заходів, пов’язаних з місцевими екологічними проблемами та упорядкуванням вирішення земельних питань у об’єднаній територіальній громаді.

 

12. Дане положення вводиться в дію з дня прийняття відповідного рішення про його  затвердження на першій сесії міської ради.

    З дня введення в дію цього положення про постійні комісії ради ухвалене рішення № 12-01-VII від 25.02.2018 р. вважається таким, що втратило чинність.

 

 

              Міський голова                                    Б.БАЛАГУРА

 

 

 

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь