Тетіївська міська рада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Про затвердження Положення про порядок списання майна комунальної власності

Дата: 28.01.2021 10:59
Кількість переглядів: 20

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

28.01.2021 р.                                  Тетіїв                             №  9

 

Про затвердження Положення  про порядок

списання майна комунальної власності

Тетіївської міської ради

 

     З метою впорядкування списання майна комунальної власності Тетіївської міської ради, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. за №996-XIV (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року за № 280/97-ВР, наказу Міністерства фінансів України від 13.09.2016р. № 818 «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання», наказу Державного казначейства України від 18.12.2000р. N 130 «Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання» (зі змінами), Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.02.2010р № 1202,  Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси" затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.02.2010р № 1202, постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 р. № 1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності»,  керуючись статтею 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Тетіївської міської ради

 

                              В И Р І Ш И В:

 

1. Затвердити Положення про порядок списання майна комунальної власності

Тетіївської міської ради (додається).

 

2. Керівнику відділу обліку та звітності виконавчого комітету Тетіївської  

    міської ради забезпечити виконання вимог даного  Положення.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

    міського голови Кизимишина В.Й.

 

        Перший заступник

        міського голови                                      Василь КИЗИМИШИН

 

                                                                                       Додаток 

                                                                       до рішення виконавчого комітету

                                                                       від 28.01.2021 р. № 9

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок списання майна комунальної власності Тетіївської міської ради

 

  1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. за №996-XIV (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року за № 280/97-ВР, наказу Міністерства фінансів України від 13.09.2016р. № 818 «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання», наказу Державного казначейства України від 18.12.2000р. N 130 «Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання» (зі змінами), Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.02.2010р № 1202,  Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси" затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.02.2010р № 1202, постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 р. № 1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності».
  2. Дія цього Положення не поширюється на списання:

2.1. Цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів.

2.2.  Майна, правовий режим якого визначається окремими законами (об'єкти житлового фонду, об'єкти цивільної оборони тощо).

2.3. Індивідуально визначеного нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва та законсервованих об'єктів, що підлягають приватизації, відчуження яких регулюється Законом України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», інших законів та нормативно-правових актів з приватизації майна.

2.4. Майна, на яке відповідно до діючого законодавства України встановлена заборона на відчуження (застава, податкова застава, накладення арешту тощо).

  1. З балансу установи відповідно до вимог цього Положення можуть бути списані матеріальні цінності:

а) необоротні активи - будинки та споруди, машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади та інвентар, інші основні засоби (крім земельних ділянок та капітальних витрат на поліпшення земель), інші нематеріальні активи.

б) запаси - сировина і матеріали, обладнання, конструкції і деталі до установки, малоцінні та швидкозношувані предмети, медикаменти, продукти харчування, паливо, запасні частини до машин і обладнання та інші матеріали.

Музейні цінності списуються в установленому чинним законодавством порядку.

Майно спеціального призначення списуються за окремими нормативними актами, розробленими відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади за погодженням з галузевими управліннями.

4. Списанню підлягає  майно, яке:

а) не може бути в установленому порядку відчужене, безоплатно передане іншим підприємствам, установам, організаціям та щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути економічно недоцільне);

б) морально чи фізично зношене, непридатне для подальшого вико-ристання, зокрема у зв’язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням;

в) пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха та відновленню не підлягає;

г) виявлене в результаті інвентаризації як нестача.

При цьому списання майна виявленого в результаті інвентаризації як нестача здійснюється після відшкодування його вартості, крім випадків коли здійснити таке відшкодування неможливо.

Морально застаріла комп’ютерна техніка, придатна для подальшого використання, може передаватися до сфери управління комунальних підприємств з подальшим її закріпленням за відповідними закладами, установами та організаціями.

5. Знос, нарахований у розмірі 100 відсотків вартості на необоротні активи, не може бути підставою для їх списання.

6. Списання з балансу установи матеріальних цінностей здійснюється шляхом їх:

- продажу;

- безоплатної передачі;

- ліквідації (на підставі акту).

7. Для визначення непридатності матеріальних цінностей і встановлення неможливості або неефективності проведення їх відновлювального ремонту, а також для оформлення необхідної документації на списання цих цінностей наказом керівника установи  щорічно створюється постійно діюча комісія, яка діє протягом року, у складі:

- заступника керівника або секретаря ради (голова комісії);

- головного бухгалтера або його заступника;

- керівників груп обліку (в установах, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями) або інших працівників бухгалтерії, які обліковують матеріальні цінності;

- особа, на яку покладено відповідальність за збереження матеріальних цінностей;

- інших посадових осіб (на розсуд керівника установи).

Наказ про створення постійно діючої комісії поновлюється щорічно або за потребою.

Право визначення непридатності матеріальних цінностей і встановлення неможливості або неефективності проведення відновлювального ремонту, а також оформлення необхідної документації наказом керівника установи може бути надано щорічній інвентаризаційній комісії.

Для участі в роботі комісії з встановлення непридатності автомобілів, нагрівальних котлів, підйомників та інших необоротних активів, які перебувають під наглядом Державних інспекцій, запрошується представник відповідної інспекції, який передає комісії свій письмовий висновок про неможливість або неефективність проведення відновлювального ремонту, що додається до акта.

До списання музейних цінностей або матеріальних цінностей спеціального призначення комісія створюється за окремим наказом керівника установи.

8. Постійно діюча комісія установи:

а) проводить в установленому законодавством порядку інвентаризацію майна, що пропонується до списання, та за її результатами складає відповідний акт;

б) проводить огляд майна з використанням необхідної технічної документації (технічних паспортів, по етажних планів, відомостей про дефекти тощо), а також даних бухгалтерського обліку;

в) визначає економічну (технічну) доцільність чи недоцільність відновлення та/або подальшого використання майна і вносить відповідні пропозиції;

г) установлює конкретні причини списання майна (моральна застарілість чи фізична зношеність, непридатність для подальшого використання суб’єктом господарювання, зокрема у зв’язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкодження внаслідок аварії чи стихійного лиха та неможливість відновлення, або виявлення його в результаті інвентаризації як нестачі);

д) визначає можливості використання окремих вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів об’єкта, що підлягає списанню;

е) здійснює контроль за вилученням з майна, що підлягає списанню, придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, а також  вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння.

9. За результатами обстеження комісією складаються акти про списання майна.

При списанні необоротних активів складається відповідний акт за типовою формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2016 №818.

При списанні автотранспортних засобів, крім того, вказується пробіг автомобіля і дається технічна характеристика агрегатів і деталей автомобіля та можливість подальшого використання основних деталей і вузлів, які можуть бути отримані в результаті демонтажу.

При списанні з балансів установи майна, яке вибуло внаслідок непередбачених подій, до акта про списання додається копія акта про подію з поясненням причин, які викликали її, та вказуються заходи, прийняті щодо винних осіб.

Якщо в результаті ліквідації майна окремі деталі, вузли, матеріали можуть бути використані чи підлягають передачі в установленому порядку, комісією додатково складається акт про оцінку таких цінностей.

10. Складені комісією акти по списання майна відображаються в бухгалтерському обліку після їх затвердження (погодження) посадовою особою (керівним органом), уповноваженою згідно із законодавством приймати рішення щодо розпорядження майном.

11. Дозвіл на списання з балансу матеріальних цінностей надається міським головою або міською радою в залежності від вартості матеріальних цінностей та причин списання.

Списання повністю амортизованих основних фондів (засобів), крім нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва (незавершених капітальних інвестицій у необоротні матеріальні активи), інших необоротних матеріальних активів суб’єкта господарювання, первісна (переоцінена) вартість яких становить менш як 50 тис. гривень, здійснюється за рішенням керівника.

            12.  Для підготовки дозволу на списання вартістю більшою 50 тис. гривень в міську раду необхідно представити такі документи:

     1) підписане міським головою техніко-економічне обґрунтування необхідності списання майна, в якому містяться розрахунки та/або інша інформація про очікуваний фінансовий результат списання майна, напрями використання коштів, які передбачається одержати в результаті списання;

     2) акт інвентаризації майна, що пропонується до списання;

     3) акт технічного стану майна, (не подається у разі списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача);

     4) відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, щ

о пропонується списати (разом з відповідними підтвердними документами);

     5) відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нерухоме майно, із  зазначенням напрямів подальшого використання земельних ділянок, які вивільняються, та у разі наявності - копії відповідних підтвердних документів, зокрема державного акта на право постійного користування землею, кадастрового плану або договору оренди землі;

     6) відомості про вчинення дій, спрямованих на визначення можливості застосування інших способів управління щодо нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва, зокрема вивчення попиту щодо їх відчуження, оренди, безоплатної передачі іншим суб’єктам господарювання;

     7) висновок спеціалізованої організації про технічний стан об’єкта нерухомості, що пропонується до списання, із визначенням витрат, необхідних для відновлення такого об’єкта (подається за вимогою міської ради)

13. Списання матеріальних цінностей проводиться за первісною вартістю або за відновлювальною вартістю (у разі проведення індексації або переоцінки матеріальних цінностей).

При списанні необоротних активів, що були в експлуатації, в документах поряд з їх первісною (відновлювальною) вартістю вказується сума нарахованого зносу.

14. Усі деталі, вузли і агрегати, розібраного та демонтованого обладнання, які придатні  для ремонту іншого обладнання, а також матеріали, отримані від ліквідації необоротних активів, оприбутковуються на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку, а непридатні деталі та матеріали - оприбутковуються як інші матеріали і підлягають обов'язковій здачі установі, на яку покладено збір такої сировини.

 

Також підлягають обов'язковій здачі виготовлені із кольорових металів деталі та вузли, які не використовуються в даній установі для ремонту машин, інструментів, приладів, обладнання.

15. Вилучені після демонтажу та розбирання майна вузли, деталі, матеріали та агрегати, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння підлягають здачі суб’єктам господарювання, що займаються збиранням та первинною обробкою брухту і відходів дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння.

16. Розбирання та демонтаж або знищення майна, яке втратило своє експлуатаційне призначення, або стало непридатним проводяться тільки після затвердження у встановленому порядку акта про списання.

17. Посадові особи, які не вжили необхідних заходів для належного забезпечення утримання та збереження майна, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. 

Відшкодування сум збитків здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 № 116 «Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей» та Закону України «Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації, розкраданням, знищенням (псуванням), нестачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння або валютних цінностей».

18.Міський голова організовує та забезпечує дотримання процедури списання майна, відповідно до цього Положення.

Процедура списання майна вважається закінченою з моменту затвердження акту списання майна керівником або міською радою.

 

Секретар ради                                             Наталія ІВАНЮТА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь