Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

СТАТУТ

 

                                   ЗАТВЕРДЖЕНО:

 

Рішенням 2 сесії Тетіївської міської ради  

 сьомого скликання від 15 лютого 2018 р. 

                                         № 57-02-VII

 

Статут

комунального підприємства «Комунальне некомерційне 

підприємство «Тетіївський центр первинної медико-санітарної

допомоги» Тетіївської міської ради

Зміст

 

1.     Загальні положення. 3

2.     Найменування та місцезнаходження. 3

3.     Мета та предмет діяльності 4

4.     Правовий статус. 6

5.     Статутний капітал. Майно та фінансування. 7

6.     Права та обов’язки. 8

7.     Управління підприємством та громадський контроль за його діяльністю. 9

8.     Організаційна структура підприємства. 12

9.     Повноваження трудового колективу. 13

10.   Контроль та перевірка діяльності 14

11.   Припинення діяльності 14

12.   Прикінцеві положення. 15

Загальні положення

 1.  Комунальне підприємство (надалі - Підприємство) «Комунальне некомерційне  підприємство «Тетіївський центр первинної медико-санітарної допомоги» Тетіївської міської ради є закладом охорони здоров’я - комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає первинну медичну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади (надалі ОТГ), вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я.

1.1. Підприємство створене на підставі рішенням Тетіївської міської ради  (надалі - Засновник) від «15» лютого 2018 року №  57-02-VII, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 1. Власником Підприємства є територіальні громади міста та сіл, що увійшли до Тетіївської міської ОТГ, в особі Тетіївської міської ради (далі – «Засновник»). Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Тетіївській міській раді.

Органом управління підприємством є виконавчий комітет Тетіївської міської ради.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

 1. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, рішеннями Тетіївської міської ради та її виконавчого комітету та цим Статутом.

 

 1. Найменування та місцезнаходження
  1. 1.Найменування:

      Повне найменування Підприємства: Комунальне підприємство 

«Комунальне некомерційнепідприємство «Тетіївський центр первинної медико-санітарної допомоги» Тетіївської міської ради

2.1.1. Скорочене найменування Підприємства: КП «КНП «Тетіївський ЦПМСД».

2.2. Місцезнаходження Підприємства: 09800 Київська обл. м.Тетіїв вул.          Цвіткова, 26.

 

 1. Мета та предмет діяльності
  1. Основною метою створення Підприємства є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території  Тетіївської міської ОТГ, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.
  2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:
 • медична практика з надання первинної медичної допомоги населенню;
 • забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;
 • організація надання первинної медичної допомоги у визначеному    законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної          допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я         пацієнтам, які не потребують екстреної вторинної (спеціалізованої) або          третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
 • проведення профілактичних щеплень;
 • участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;
 • консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;
 • взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної      (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного      діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням        особливостей стану здоров’я пацієнта;
 • організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;
 • проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;
 •  направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності;
 •  участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
 • участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового  забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;
 • участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством;
 • участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної допомоги у Тетіївській ОТГ та шляхів їх вирішення;
 • розробка планів розвитку первинної медичної допомоги Тетіївської ОТГ;
 • визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;
 • моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;
 • забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації        працівників Підприємства;
 • зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;
 • залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи-підприємці за договорами підряду, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;
 • закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання   медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;
 • координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба та    правоохоронні органи;
 • надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;
 • надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях  перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;
 • надання будь-яких послуг іншим суб’єктам господарювання, що надають      первинну медичну допомогу на території  Тетіївської громади.
 • інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.
  1. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

 

 1. Правовий статус
  1. Підприємство є юридичною особою. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
  2. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є спільною власністю Тетіївської міської ОТГ, на праві оперативного управління.
  3. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Засновником, самостійно організовує надання медичних послуг і реалізує їх за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.
  4. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.
  5. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.
  6. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.
  7. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.
  8. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність і затверджує штатний розпис.
  9. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

4.10. Підприємство не може жодним чином розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частину серед засновників (учасників), членів Підприємства, працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

 1. Не вважається розподілом доходів Підприємства в розумінні п. 4.11. Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

 

 1. Статутний капітал. Майно та фінансування.
  1. Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.
  2. Підприємство не має право відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попередньої згоди Засновника. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються виключно Засновником.
  3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:
   1. Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення про його створення;
   2. Кошти  державного та місцевого бюджету;
   3. Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду (зі згоди Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);
   4. Цільові кошти;
   5. Кредити банків;
   6. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;
   7. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі;
   8.  Майно, отримане з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України;
   9. Інші джерела, не заборонені законодавством.

         Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

 1. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Засновника.
 2. Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичними та фізичними особами відповідно до чинного законодавства України та локальних нормативних актів органів місцевого самоврядування.
 3. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства у визначеному законодавством порядку.
 4. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. Права та обов’язки

6.1.    Підприємство має право:

 1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.
 2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.
 3. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.
 4. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України.
 5. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.
 6. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.
 7. Співпрацювати з іншими центрами та лікувально-профілактичними закладами вторинного та третинного рівнів, науковими установами.
 8. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я на їх запит.

 

 

 1. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до чинного законодавства України за погодженням із Замовником.
 1. Передавати з балансу на баланс матеріальні цінності між своїми структурними підрозділами, у тому числі філіями та відділеннями
 2. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.
 3. За погодженням з уповноваженим органом управління реалізувати застаріле обладнання, прилади, апаратуру та використовувати кошти від реалізації вказаного майна на оновлення матеріально-технічної бази Підприємства у визначеному законодавством порядку.
  1. Підприємство:
  2. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
 1. Здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством.
  1. Обов’язки Підприємства:
   1. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом. Виконувати рішення Тетіївської міської ради та її виконавчого комітету.
   2. Планувати свою діяльність з метою реалізації єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я в Тетіївській ОТГ.
 1. Створювати для працівників належні і безпечні умови праці, забезпечувати додержання чинного законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
 2. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.
 1. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.
 2. Акумулювати власні надходження та витрачати їх в інтересах Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

 

 1. Управління підприємством та громадський контроль за його діяльністю.
  1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав уповноваженого органу управління щодо господарського використання комунального майна і участі в управлінні трудового колективу.
  2. Керівництво  діяльністю (оперативне управління) Підприємства здійснює його керівник. Головний лікар призначається на посаду на підставі розпорядження міського голови  на умовах контракту. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність головного лікаря, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначається контрактом.
  3. Засновник :
  4. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності та звіти про його виконання;
  5. Затверджує Статут Підприємства та зміни до нього.
  6. Затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його виконання;
  7. Укладає і розриває контракт з керівником Підприємства та здійснює контроль за його виконанням;
  8. Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави.
  9. Погоджує створення філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Підприємства (надалі - Філії). Такі Філії діють відповідно до положення про них, погодженого із Засновником та затвердженого наказом керівника Підприємства.
  10. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є власністю Тетіївської міської ОТГ та закріплене за Підприємством на праві    оперативного управління.
  11. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісією з припинення, затверджує ліквідаційний баланс.
  12. Місцевий орган виконавчої влади укладає з Підприємством договори про  надання медичного обслуговування за рахунок коштів місцевого бюджету.           
  13. Керівник Підприємства:
  14. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в    органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності та делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає         договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.
  15. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника.
  16. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню, згідно з вимогами нормативно-правових актів, медичної допомоги.
  17. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і    плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству майна спільної власності територіальних громад і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів.
  18. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна.
  19. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.
  20. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.
  21. У строки і в порядку, встановлені законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких є обов’язковим до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
  22. Підписує та подає на затвердження Засновнику Статут, проекти змін до Статуту.
  23. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.
  24. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.
  25. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників і головного бухгалтера Підприємства. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.
  26. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.
  27. Уживає заходи до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
  28. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини керівника Підприємства в порядку, визначеному законодавством.
  29. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:
 • положення про преміювання працівників за підсумками роботи        Підприємства;
 • порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;
 • порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та      медичних виробів.
  1. За погодженням із Засновником та відповідно до вимог законодавства має право укладати договори оренди майна.
  2. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції керівника Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом та контрактом.
 • Керівник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.
 • У разі відсутності керівника Підприємства або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник керівника (заступник головного лікаря) чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками.
 • При Підприємстві можуть також утворюватися опікунські ради, до складу яких (за їхньою згодою) можуть включатися благодійники, представники громадськості та громадських об’єднань, благодійних, релігійних організацій, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, волонтери та інші. Рішення про створення опікунської ради та положення про неї затверджуються наказом керівника Підприємства або уповноваженого органу.

 

 1. Організаційна структура підприємства
  1. Структура Підприємства включає:
   1. Адміністративно-управлінський відділ.
   2. Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі, інформаційно-аналітичні.
   3. Лікувально-профілактичні підрозділи (амбулаторії, які можуть включати фельдшерсько-акушерські пункти, фельдшерські пункти, медичні пункти, пункт невідкладної медичної допомоги).
  2. Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються керівником Підприємства.
  3. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджуються його керівником.
  4. Штатну чисельність Підприємства керівник визначає на власний розсуд на підставі кошторису Підприємства, погодженого із Засновником в установленому законодавством та цим Статутом порядку з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.

 

 1.    Повноваження трудового колективу
  1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, Спостережну раду, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

         Представники первинної профспілкової організації, представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства.

         Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.

 1. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.
 2. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися керівник Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством.
 3. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.
 4. Право укладання колективного договору надається керівнику Підприємства, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу.

     Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

 1. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.
 2. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти держаної субвенції, місцевого бюджету та кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності.

     Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством.

     Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

     Умови оплати праці та матеріального забезпечення керівника Підприємства визначаються контрактом, укладеним із Уповноваженим органом управління.

 1. Оплата праці працівників Підприємства здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Центром після виконання зобов’язань щодо оплати праці.
 2. Працівники Підприємства проводять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

 

 1.  Контроль та перевірка діяльності.
  1. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевим стандартам в сфері охорони здоров’я та діючому законодавству.

 

 1. Припинення діяльності.
  1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.
  2.  У разі реорганізації Підприємства вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.
  3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.
  4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.
  5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.

     Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства.

 

 1. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку.

   Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.

 1. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.
 2. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.
 3. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховується до доходу міського бюджету.
 4. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.
 1. Прикінцеві положення

     По питаннях, які не врегульовані цим Статутом, Підприємство керується чинним законодавством України.

     Якщо одне з положень Статуту буде визнане не дійсним, це не торкається решти його положень.

     Якщо одне із положень Статуту в зв’язку із внесенням змін до законодавства стає таким, що йому суперечить, Засновник застосовує норми, які передбачені новим законодавством та зобов’язується внести відповідні зміни до Статуту.

     Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється за відповідним рішенням Засновника та реєструється у встановленому порядку.

Цей статут складено в 2-х примірниках.

      Контроль за діяльністю Підприємства та відносини його з органами державної влади і органами місцевого самоврядування здійснюється згідно з чинним законодавством України.

Ревізія фінансово-господарської діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.  

 

Тетіївська міська рада, що є юридичною особою за законодавством України, місце знаходження: Київська область, Тетіївський район, місто Тетіїв, вулиця Януша Острозького, 5, зареєстроване Ставищенською  районною державною адміністрацією від 16 лютого 2018 року, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 26.06.1996, 15.02.2018, 1 349 120 0000 000760, код ЄДРПОУ 42096329, в особі керівника Майструка Руслана Володимировича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

      Міський голова                                             Р.Майструк

 

 

 

 

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація