Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

Положення про відділ

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

друга сесія міської ради сьомого скликання

 РІШЕННЯ

 

Про затвердження Положення про

юридичний відділ виконавчого

комітету Тетіївської міської ради

 

       Розглянувши проект Положення про юридичний відділ виконавчого комітету Тетіївської міської ради, враховуючи рішення першої сесії від 18.01.2018 р. №  06-01-VII  «Про затвердження структури апарату виконавчих органів Тетіївської міської ради», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань Регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та контролю за виконанням рішень міської

ради та її виконавчого комітету, дотримання законності та  правопорядку, керуючись ст. 25,26, 54  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

                                              в и р і ш и л а : 

 

  1. Затвердити Положення про  юридичний відділ виконавчого комітету  Тетіївської міської ради ( додається).

 

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань Регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та контролю за виконанням рішень міської ради та її виконавчого комітету, дотримання законності та     правопорядку.

            

               Міський голова                                                     Р. Майструк

 

м. Тетіїв

15 лютого 2018 року

№  45 -02- VII   

 

 

 

 

 

 

Спеціаліст з юридичного забезпечення                                                             Н.Складена

 

 

Додаток

        до рішення 2 сесії міської ради сьомого скликання   

        від 15.02.2018 р. № 45-02-VII

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про юридичний відділ

                       виконавчого комітету Тетіївської міської ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення регулює питання діяльності юридичного відділу виконавчого комітету Тетіївської міської ради. Юридичний відділ (далі відділ) у відповідності до ст.11 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» є виконавчим органом Тетіївської міської ради.

1.2. Відділ є підзвітний Тетіївській міській раді, підконтрольний та підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові (першому заступнику міського голови).

1.3. У своїй діяльності юридичний відділ керується Конституцією і законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, цим Положенням.

1.4. Положення про юридичний відділ виконавчого комітету Тетіївської міської ради, структура, штатна чисельність та фонд оплати праці спеціалістів Відділу затверджуються рішенням міської ради.

1.5. Посадові інструкції начальника та спеціалістів відділу затверджує міський голова.

1.6. Відділ фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету, виділених на його утримання.

1.7. Оплата праці працівників Відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ

2.1. Основним завданням юридичного відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання вимог чинного законодавства України та запобігання невиконанню вимог актів чинного законодавства, інших нормативно-правових документів у діяльності міської ради та її виконавчих органів, а також їх посадовими особами під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, у тому числі делегованих повноважень органів виконавчої влади.

2.2. Юридичний відділ:

1) забезпечує правильне застосування законодавства міською радою та її виконавчими органами, інформує керівництво про необхідність вжиття заходів до скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства;

2) проводить правову експертизу проектів рішень, розпоряджень і інших документів нормативно-правового характеру, які виносяться на розгляд міської ради, виконкому, міського голови, а також візує їх за наявності погодження цих проектів зацікавленими підрозділами виконкому та ради. Відділ бере участь у розробленні проектів нормативно-правових та індивідуально-правових актів. У разі невідповідності проекту нормативного документа законодавству та якщо внесені до нього відділом зауваження не враховано, відділ, не візуючи проект, подає письмовий висновок з пропозиціями щодо законного вирішення відповідного питання для прийняття остаточного рішення уповноваженим органом;

Видання нормативно-правового акта, а також подання проекту такого акта міській раді, виконкому, міському голові для його прийняття чи погодження без попереднього розгляду та погодження з юридичним відділом не допускається;

3) інформує міського голову про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

4) бере участь у підготовці і здійсненні заходів, які проводяться міською радою та її виконавчими органами по забезпеченню дотримання законодавства;

5) проводить інформаційно-довідкову роботу із законодавства, оперативно доводить до виконавчих органів міської ради інформацію про зміни в нормативних актах і нові акти, готує керівництву міської ради довідкові матеріали із законодавства, дає працівникам структурних підрозділів міської ради консультації з правових питань;

6) представляє у встановленому законом порядку інтереси міської ради та її виконавчих органів в підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів. Вносить пропозиції керівництву ради про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода;

7) здійснює претензійно-позовну роботу, аналізує наслідки розгляду претензій, позовів і судових справ та вносить пропозиції міському голові щодо удосконалення правового забезпечення господарської діяльності;

8) сприяє своєчасному вжиттю заходів за протестами та поданнями прокуратури, окремими ухвалами, рішеннями суду;

9) організує і проводить роботу, пов'язану із підвищенням рівня правових знань працівників міської ради та виконкому, інформує про законодавство, необхідне працівникам для виконання своїх обов'язків, роз’яснює існуючу практику його застосування;

10) надає юридичну допомогу постійним комісіям міської ради, комісіям, утвореним при виконкомі, а також депутатам ради при здійсненні ними своїх повноважень;

11) організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів міської ради та її виконавчих органів, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;

12) здійснює заходи щодо протидії корупції та контроль за додержанням посадовими особами міської ради вимог антикорупційного законодавства;

13) готує позови до суду про визнання незаконними актів державних органів, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, повноваження ради та її посадових осіб;

14) бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлення правопорушень;

15) відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами апарату, відділами, управліннями і іншими службами.

 

3. ПРАВА ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ

3.1. Юридичний відділ має право:

1) за дорученням міського голови та його заступників проводити перевірки стану додержання Конституції України, законів України, інших актів законодавства управліннями, відділами, структурними підрозділами міської ради та їх посадовими особами, а також підприємствами, установами та організаціями комунальної власності. Вносити пропозиції щодо усунення виявлених порушень і недоліків.

2) одержувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради та її виконавчих органів документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на юридичний відділ завдань;

 

 

 

 

3) інформувати міського голову у разі покладення на юридичний відділ виконання роботи, що не належить до функцій відділу чи виходить за її межі, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань;

4) залучати за згодою керівників відділів, управлінь та служб міської ради відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього обов'язків;

5) брати участь у засіданнях дорадчих і колегіальних органів, засіданнях депутатських комісій міської ради, нарадах, які проводяться у виконкомі у разі розгляду на них питань щодо практики застосування законодавства;

3.2. Пропозиції юридичного відділу щодо приведення у відповідність з законодавством проектів рішень, розпоряджень, наказів, інших актів, що суперечать закону, є обов’язковими для розгляду міським головою.

3.3. У разі виявлення невідповідності проекту документу актам законодавства юридичний відділ готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання розробникові з відповідними пропозиціями. У разі коли недоліки проекту документу не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридичний відділ готує юридичний висновок.

3.4. Покладення на начальника та спеціалістів юридичного відділу обов’язків не передбачених цим Положенням і які не відносяться до правової роботи не допускається.

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

4.1. До складу юридичного відділу входять:

- начальник відділу;

- спеціаліст відділу;

- спеціаліст відділу;

4.2. На посаду начальника юридичного відділу призначається особа з вищою юридичною освітою і стажем роботи в органах місцевого самоврядування не менше п’яти  років, а на посаду спеціаліста юридичного відділу призначається особа з вищою юридичною освітою, зі стажем роботи за спеціальністю не менш як три роки.

4.3. Працівники юридичного відділу є посадовими особами місцевого самоврядування. Структура та чисельність відділу затверджується сесією міської ради.

4.4. Юридичний відділ очолює начальник, який призначається та звільняється з посади міським головою згідно з чинним законодавством України.

4.5. Начальник юридичного відділу здійснює керівництво відділом, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу. Начальник відділу підпорядковується безпосередньо міському голові (першому заступнику міського голови).

4.6. На період відпустки або на час відсутності начальника відділу його обов’язки виконує спеціаліст відділу відповідно до розпорядження міського голови (першого заступника міського голови).

            4.7. Виконавчий комітет Тетіївської міської ради зобов’язаний створити умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників юридичного відділу, забезпечити їх окремим приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань.

          4.8. З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи зобов'язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу юридичного відділу.

 

5. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ, ЙОГО ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ

        5.1. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Тетіївський міський голова відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

        5.2. На посаду начальника  юридичного відділу призначається особа з вищою юридичною освітою та стажем роботи в органах місцевого самоврядування за спеціальністю не менш як п’ять років.

       5.3. Начальник Відділу відповідно до покладених завдань:

       5.3.1. Забезпечує виконання завдань, покладених на юридичний відділ.

       5.3.2. Здійснює контроль та координує діяльність юридичних служб підприємств, що належить до сфери управління органів місцевого самоврядування. 

       5.3.3. Подає пропозиції  міському голові щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників юридичного відділу, керівників і працівників юридичних служб підприємств, що належать до сфери управління органів місцевого самоврядування, їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно із чинним законодавством. 

      5.3.4. Повинен знати: Конституцію України, Бюджетний кодекс України; закони України: «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування, законодавство про засади запобігання та протидії корупції, а також інші закони з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи, методичні матеріали фінансових і контрольно-ревізійних органів, що стосуються діяльності відділу; практику застосування нормативно-правових актів щодо напрямку діяльності відділу; державну політику у сфері юридичного забезпечення; основи регіонального управління, управління персоналом, організації праці та управління; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; правила внутрішнього трудового розпорядку, правила ділового етикету; державну мову.

        5.3.5. Несе відповідальність за невиконання, неякісне або несвоєчасне виконання своїх посадових обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення вимог загальних правил поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з  прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

        5.3. Начальник Відділу має право:

        5.3.1. Представляти за дорученням міського голови раду та виконавчий комітет в органах державної та виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності з питань, що відносяться до відання ради та її виконавчого комітету, що відносяться до його компетенції.

        5.3.2. Одержувати в установленому порядку від виконавчих органів ради,підвідомчих підприємств установ і організацій інформацію та матеріали щодо бухгалтерського обліку, звіту і контролю.

       5.3.3. Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належить до його компетенції.

       5.3.4. Вносити міському голові пропозиції щодо вдосконалення роботи.

 

6. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ

      6.1. Працівники Відділу мають право:

      6.1.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України.

      6.1.2. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

      6.1.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи.

       6.1.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

       6.1.5. На соціальний і правовий захист.

       6.1.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

       6.1.7. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою.

      6.1.8. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

 

 

 

6.2. Працівники Відділу зобов’язані:

      6.2.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.

      6.2.2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради громади та її виконавчих органів.

      6.2.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків.

      6.2.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

     6.2.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в адміністративній будівлі.

     6.2.6. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.

     6.2.7. Дотримуватися прав і свобод людини і громадянина.

     6.2.8. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.

     6.2.9. Проявляти ініціативність, творчість у роботі.

     6.2.10. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в органах місцевого самоврядування.

     6.2.11. Підтримувати авторитет ради громади та її виконавчих органів.

     6.2.12. Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян,  що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню.

      6.2.13. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

      6.2.14. Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства.

      6.2.15. Суворо дотримуватися вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, у кабінетах та у місцях загального користування).

      6.3. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

      6.4. Посадовим особам органу місцевого самоврядування забороняється:

      6.4.1. Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України.

      6.4.2. Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства, вважаються корупційними.

        6.4.3. Виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, об’єднання громадян або конкретної особи.

        6.4.4. Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю.

        6.4.5. Брати участь у страйках.

 

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ВІДДІЛУ

7.1. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники юридичного відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

7.2. Посадові особи з вини яких допущено порушення законодавства, несуть цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законом.

 

 

 

 

 

 

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

           8.1. Покладання на юридичний відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що не відносяться до правової роботи не допускається.

8.2. Структура і чисельність відділу, фонд оплати праці працівників затверджуються міською радою, відповідно до штатного розпису і кошторису витрат.

          8.3. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому Регламентом роботи Тетіївської міської ради.

 

 

     Секретар ради                                                    С.М. Денисюк

 

                                                                      

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація