Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

Положення про відділ

Додаток

до рішення 9 сесії міської ради

VIIскликання від 16.08.2018р.

№ 274-09-VII

    

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ організаційно-кадрової роботи

 виконавчого комітету   Тетіївської міської ради

 

 1. Загальні положення
 1. Положення про відділ організаційно-кадрової роботи (далі – Положення)  - нормативний акт, який визначає завдання, обов’язки, права, відповідальність і організацію роботи  відділу організаційно-кадрової роботи виконавчого комітету Тетіївської міської ради (далі – Відділ ).   
 2. Відділ  є структурним підрозділом виконавчого комітету Тетіївської міської ради, утворюється міською радою відповідно до вимог чинного законодавства,  ліквідовується на підставі рішення міської ради.
 3. Відділ має свою печатку та штамп і діє без створення юридичної особи.
 4. Структура відділу, чисельність його працівників, положення про відділ затверджуються в установленому порядку рішенням Тетіївською міською радою, а штатний розпис розпорядженням Тетіївського міського голови.

Керівництво відділом очолює начальник Відділу, який є посадовою особою місцевого самоврядування і призначається на посаду на конкурсній основі Тетіївським міським головою у порядку, визначеному законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування » та звільняється з посади міським головою відповідно до «Законодавства про працю     України ».

На посаду начальника Відділу  призначаються особи з повною вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стажем роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або при необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій) стажем роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 4 років.

1.4.1.Начальник відділу:

          - здійснює керівництво діяльністю Відділу, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу, організовує та забезпечує виконання функцій покладених на відділ;

- визначає порядок роботи відділу, підписує (візує) документи, що подаються міському голові та заступникам;

- начальник відділу несе відповідальність згідно з чинним законодавством України за розголошення відомостей, конфіденційної інформації;

- начальник відділу має право в межах своїх повноважень давати доручення працівникам відділу, які є обов’язковими до виконання;

- начальник відділу вносить керівництву пропозиції щодо заохочення працівників відділу, надання їм матеріальної допомого, покладання на них стягнень за порушення трудової та виконавської дисципліни;

- координує взаємодію відділу з управліннями та відділами виконавчого комітету Тетіївської міської ради;

- має право бути присутнім на засіданнях консультативно-  дорадчих органів, нарадах, семінарах та інших заходах, що проводяться у виконавчому комітеті;

-  розробляє посадові інструкції працівників Відділу та подає    на затвердження міському голові;

- у межах компетенції забезпечує роботу з матеріалами та документами, що надходять на виконання до Відділу;

- за участю керівників виконавчих органів міської ради узагальнює практику роботи з кадрами, вносить міському голові пропозиції щодо її удосконалення.

- працівники відділу здійснюють свої  функції на підставі посадових інструкцій, затверджених  міським головою.

 1. Відділ підзвітний і підконтрольний Тетіївській міській раді, підпорядковується виконавчому комітету Тетіївської міської ради, Тетіївському міському голові, відповідно до розподілу функціональних обов'язків безпосередньо підпорядковується керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету.
 2. Зміни та доповнення до Положення вносяться за пропозицією міського голови, його заступників, керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету, керівника відділу, постійних депутатських комісій міської ради та затверджуються рішенням сесії міської ради.
 3. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Кодексом законів про працю, законами України, постановами Верховної Ради України, указами i розпорядженнями Президента України, постановами i розпорядженнями Кабінету Мiнiстрiв України, цим Положенням та іншими нормативними  актами. У питаннях організації i застосування методики проведення кадрової  роботи, державної служби та служби в органах  місцевого самоврядування кадрова служба керується відповідними рекомендаціями Головдержслужби, Мiнпрацi, Держпраці, Мiнюсту та Пенсійного фонду та законодавством України, яке регулює порядок обробки та захист  персональних даних фізичних осіб, внутрішніми положеннями та інше. Розпорядчими документами міської ради з  цих питань.
 4.  Місцезнаходження Відділу : 09800, Київська область, м. Тетіїв, вул. Януша Острозького,5.
 1. Завдання відділу

Основними завданнями відділу є:

 • реалізація державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування та з питань кадрової роботи виконавчого комітету Тетіївської міської ради;
 • здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту виконавчого комітету Тетіївської міської ради;
 • задоволення потреби в кваліфікованих кадрах виконавчого комітету Тетіївської міської ради та їх ефективне використання;
 • прогнозування розвитку персоналу апарату Тетіївської міської ради та її виконавчого комітету, заохочення працівників до службової кар'єри, забезпечення їх безперервного навчання;
 • документальне оформлення проходження служби виконавчому комітеті, трудових відносин;
 • реалізація державної політики у сфері захисту персональних даних кадрів виконавчого комітету Тетіївської міської ради;
 • проведення роботи з резервом кадрів міської ради, здійснення організаційно-методичного керівництва формування кадрового резерву, аналіз та узагальнення практики формування кадрового резерву, внесення пропозицій міському голові щодо її вдосконалення;
 • вносить рекомендації міському голові про зарахування до кадрового резерву посадових осіб місцевого самоврядування при плануванні періодичного переміщення по службі (ротації);
 • організація та здійснення в установленому чинному законодавстві порядку ведення діловодства в виконавчому комітеті Тетіївської міської ради.

 

Основним завданням спеціаліста відділу інспектора з праці є:

 • здійснення  контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством;
 • накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством.
 • у межах своєї компетенції  здійснення повноваження державного контролю в сфері дотримання законодавства про працю передбачені чинним законодавством;
 • здійснення інспекційних відвідувань за зверненням фізичних осіб щодо порушення стосовно них законодавства про працю, порушення правила оформлення трудових відносин тощо;
 • здійснення інспекційних відвідувань за повідомленням юридичних осіб, уповноважених контролювати діяльність суб’єктів господарювання щодо дотримання законодавства з праці;
 • з метою запобігання порушенням законодавства про працю проводити інформування працедавців та працівників про найбільш ефективні способи дотримання законодавства про працю, моніторингу стану його дотримання, у тому числі щодо оформлення трудових відносин;
 • одержує в установленому порядку від органів влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених завдань згідно з чинним законодавством.
 • здійснює контроль за додержанням чинного законодавства з праці на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності.
 • проводить роботу з перевірки питань щодо укладення та припинення трудових договорів,
 • здійснює контроль за станом нормування праці на основі використання міжгалузевих, галузевих та інших прогресивних нормативів з праці, планування робочого часу та відпочинку, застосування форм і систем заробітної плати, матеріального та морального стимулювання.

 

 1. Функції відділу

 

Основними функціями відділу є:

 

 • забезпечення реалізації державної політики з питань кадрової  роботи в органах місцевого самоврядування, узагальнює практику роботи з кадрами, вносить міському голові  пропозиції щодо її вдосконалення;
 • разом з виконавчими органами визначає щорічну потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку i підвищення кваліфікації  посадових осіб виконавчого комітету;
 • веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад посадових осіб виконавчого комітету Тетіївської міської ради;
 • організує  роботу з резервом кадрів виконавчого комітету, а також здійснює організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву, вносить міському голові пропозиції щодо її вдосконалення;
 • здійснює приймання та оформлення документів від претендентів на зайняття вакантних посад;
 • вивчає разом з конкурсною комісією міської ради особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в виконавчому комітеті Тетіївської міської ради, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням цієї служби, ознайомлює із загальними правилами поведінки посадової особи;
 • приймає від претендентів на посади посадових осіб виконавчого комітету Тетіївської міської ради, відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії міської ради, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.
 • розглядає та вносить міському голові пропозиції щодо проведення стажування посадових осіб виконавчого комітету Тетіївської міської ради, готує разом з відповідними виконавчими органами документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням;
 • готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад працівників виконавчого комітету Тетіївської міської ради.
 • планує з урахуванням індивідуальних здібностей, професійної підготовки та результативності роботи посадової особи, періодичне переміщення її по службі в виконавчому комітеті Тетіївської міської ради.
 • оформляє документи про прийняття Присяги та присвоєння рангів посадовим особам виконавчого  комітету Тетіївської міської ради, вносить про це записи до трудових книжок.
 • обчислює стаж роботи та служби в органах місцевого самоврядування,  розробляє проекти організаційних документів про встановлення надбавок (доплат) за вислугу років та надання відпусток відповідної тривалості  працівникам виконавчого комітету і складає графіки щорічних відпусток;
 • у межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової  дисципліни, оформляє документи, пов’язані з проведенням службового  розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу стосовно   працівників виконавчого комітету Тетіївської міської ради;
 • своєчасно готує документи щодо продовження терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування посадових осіб виконавчого комітету Тетіївської міської ради;
 • призначення пенсій працівникам виконавчого комітету Тетіївської міської ради;
 • здійснює роботу, пов'язану із заповненням, обліком i зберіганням трудових   книжок та особових справ (особових карток)  працівників виконавчого комітету Тетіївської міської ради;
 • оформляє i видає службові посвідчення та довідки з місця роботи працівників виконавчого комітету Тетіївської міської ради;
 • у межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури  виконавчих органів ради, зберігає один примірник посадових інструкцій виконавчого комітету Тетіївської міської ради;
 • здійснює організаційне забезпечення i бере участь у роботі атестаційної  комісії міської ради та проведенні щорічної оцінки виконання посадовими особами виконавчого комітету Тетіївської міської ради, покладених на них завдань i обов’язків;
 • аналізує та узагальнює підсумки  проведення атестації та щорічної оцінки вищевказаних категорій посадових , осіб міської ради та її виконавчого комітету;
 • забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників виконавчого комітету Тетіївської міської ради;
 • здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання   посадовими особами виконавчого комітету Тетіївської міської ради, відомостей про доходи, зобов'язання фінансового характеру та  належне їм майно, в тому числі i за кордоном, щодо себе i членів своєї сім’ї  (декларування доходів);
 • розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз'яснення, з питань,  що належать до компетенції відділу;
 • організовує виконання робіт щодо обліку персональних даних працівників   міської ради в базі персональних даних «Працівники» в частині покладених  на відділ функцій;
 • забезпечує ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних. Планує роботу на рік і квартал щодо ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання;
 • проводить іншу роботу, пов'язану із застосуванням законодавства про працю  та  службу в органах місцевого самоврядування;
 • виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань;
 • одержує в установленому порядку від органів влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених завдань згідно з чинним законодавством;
 • розробляє і виносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення організації здійснення контролю за станом виконавської дисципліни.

 

4.  Права відділу

 1. Відділ  має право:
 • за дорученням міського голови  та керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Тетіївської міської ради, перевіряти i контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування; 
 • одержувати у встановленому порядку від працівників апарату міської ради,  її виконавчих органів, документи, необхідні для виконання покладених на  відділ функцій;
 • брати участь у нарадах та інших заходах з питань кадрової роботи, що  проводяться виконавчим комітетом Тетіївської міської ради,   скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу;
 • вносити міському голові пропозиції з питань удосконалення кадрової роботи, підвищення ефективності служби в органах місцевого  самоврядування;
 • перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування у виконавчих органах міської ради.

 

4.2.    У межах своєї компетенції брати участь у підготовці проектів розпоряджень Тетіївського міського голови, рішень виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

4.3.    Приймати участь у навчальних заходах (семінари, лекції, тренінги тощо), організованих органами державної влади, місцевого самоврядування, асоціаціями тощо.

4.4.    Здійснювати заходи, пов’язані з виконанням покладених на інспектора праці обов’язків. 

4.5.    Інспектор праці з метою виконання покладених на нього завдань , має право:

          -     залучати у встановленому порядку фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування  (за погодженням з їх керівниками), підприємств, установ, організацій, представників інститутів громадянського суспільства до розгляду питань, що належать до компетенції інспектора з питань праці;

-     отримувати безкоштовно в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань, необхідні для виконання покладених на інспектора праці завдань;

-      брати участь у нарадах, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на інспектора праці завдань.

 1. Працівники Відділу   зобов’язані:
 • діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені  Конституцією і законами України;
 • додержуватися Конституції і законів України, інших нормативно – правових актів, забезпечувати ефективну діяльність відділу;
 • зберігати інформацію про громадян, що стала їм відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно із  законом не підлягає розголошенню;
 • постійно вдосконалювати організацію своєї роботи.

5.  Відповідальність

 1. Працівники відділу несуть відповідальність за невиконання, неякісне виконання покладених на них посадових обов’язків повноважень, дії чи бездіяльність, або невикористання наданих йому прав.
 2. За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники Відділу притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.
 3. Покладання на працівників відділу обов’язків, що не належать до їх компетенції і тих, які не стосуються забезпечення реалізації державної політики у сфері додержання законодавства про працю не допускається.
 4. Втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян та їх об’єднань у діяльність інспектора праці, пов’язану з проведенням діяльності щодо додержання законодавства про працю  забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.

6. Взаємодія

З метою реалізації покладених на відділ завдань, виконання посадових обов’язків працівниками Відділу, виконання доручень керівництва у межах своєї компетенції Відділ:

 1. Взаємодіє з постійними депутатськими комісіями, депутатами міської ради, з працівниками виконавчих органів тетіївської міської ради, підприємствами, установами, організаціями комунальної власності, представниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх структурними підрозділами, територіальними представництвами центральних органів виконавчої влади, громадськими об’єднаннями, надає та отримує від них необхідну інформацію, а також, у разі потреби, за дорученнями безпосереднього керівника, у межах своєї компетенції взаємодіє з представниками засобів масової інформації, силових структур, правоохоронних, наглядових, контролюючих та судових органів тощо.
 2. Подає в повному обсязі та у встановлені терміни необхідну інформацію на виконання доручень безпосереднього керівника.
 3. Спеціаліст інспектор з праці взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,  державними підприємствами, установами, організаціями, зі структурними підрозділами Тетіївської міської ради на засадах ділового співробітництва, спрямованого на успішне вирішення завдань, які стоять перед інспектором з праці, а також з підприємствами, установами, організаціями інших форм власності на відповідній території з питань, віднесених до його компетенції.  

 

 

 

                                                

 Секретар  ради                                                                        С.Денисюк

 

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація