Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

Положення про відділ

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

перша сесія міської ради сьомого скликання

третє пленарне засідання

 

РІШЕННЯ

Про утворення відділу культури, релігії, молоді

та спорту виконавчого комітету Тетіївської

міської ради та затвердження Положення

про відділ культури, молоді та спорту

виконавчого комітету Тетіївської міської ради

 

         Розглянувши проект Положення про відділ культури, релігії, молоді та спорту Тетіївської міської ради,  керуючись ст. 25, 26, 54  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної депутатської  комісію з питань соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту, міська рада

в и р і ш и л а :

 

 1. Утворити відділ культури, релігії,  молоді та спорту  виконавчого комітету Тетіївської міської ради.
 2. Затвердити Положення про  відділ культури, релігії, молоді та спорту виконавчого комітету Тетіївської міської ради ( додається).  
 3. Доручити начальнику відділу культури, релігії,  молоді та спорту виконавчого комітету Тетіївської міської ради провести державну реєстрацію даного відділу.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту. 

            

               Міський голова                                                     Р. Майструк

м. Тетіїв

30 січня 2018 року

№38-01-ІІV

  Спеціаліст з юридичного забезпечення                                                             Н.Складена

Додаток

                                                                до рішення 3-го пленарного засідання

                                                               1 сесії  Тетіївської міської ради

                                                                7 скликання від 30.01.2018 р. № 38-01-VII

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ культури, релігії, молоді та спорту  виконавчого комітету Тетіївської міської ради

1.Загальні положення

 1. 1 Відділ культури, релігії, молоді та спорту виконавчого комітету Тетіївської міської ради (далі - Відділ) є виконавчим органом Тетіївської міської ради і утворюється Тетіївською міською  радою для реалізації завдань місцевого самоврядування у сфері культури, релігії, молоді та спорту.
 2. 2 Скорочена назва: відділ культури, релігії, молоді та спорту.
 3. 3 Відділ є підзвітним і підконтрольним Тетіївській міській раді  та підпорядковується виконавчому комітету ради і міському голові.
 4. 4 Відділ є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати бюджетні реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства України, у межах своїх повноважень укладати від свого імені угоди з юридичними і фізичними особами, мати майнові і немайнові права, нести зобов’язання, бути позивачем і відповідачем у судах. Відділ має печатку із зображенням Державного герба України і власним найменуванням, штамп, відповідні бланки та інші атрибути юридичної особи.
 5. 5 Відділу підпорядковуються: Тетіївська дитяча музична школа, Тетіївський районний Будинок культури, Тетіївський міський будинок культури, Тетіївський районний народний історико-краєзнавчий музей, централізована бібліотечна система, будинки культури та клуби сіл, що входять до Тетіївської міської ОТГ, КП МЦ «Креатив», Стадіон «Колос», ТРГО ДЮСШ «Колосок»,  ТРО ВФСТ «Колос».
 6. 6 Місцезнаходження Відділу: 09800, Київська область, Тетіївський район, м. Тетіїв, вул. Я. Острозького, 5.
 7. 7 Відділ у своїй діяльності керується Конституцією, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про культуру», «Про фізичну культуру і спорт», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами профільного міністерства та наказами відповідного управління Київської   обласної    державної   адміністрації,     рішеннями     Тетіївської міської ради, та її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.
 8. 8 Метою Відділу є створення умов для забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері культури, релігії, молоді та спорту, збереження та популяризації національного,  культурного та релігійного надбання,  створення конкурентоспроможного мистецького середовища задля розвитку культурного простору Тетіївської об’єднаної територіальної громади, надання населенню якісних послуг в сфері фізичної культури і спорту шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та інтересів Тетіївської міської ради об’єднаної територіальної громади.
 9. 9 Положення про Відділ, структура, штатна чисельність та фонд оплати праці спеціалістів Відділу затверджується рішенням Тетіївської міської ради.
 10. 10 Посадову інструкцію начальника Відділу, головного спеціаліста та головного бухгалтера затверджує міський голова.

2. Завдання, повноваження та права відділу

2.1 Завданнями Відділу є:

2.1.1. Реалізація державної політики у сфері культури, релігії, молоді та спорту, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики.

2.1.2. Здійснення контролю за дотриманням законодавства України з питань культури, релігії,  молоді, спотру та охорони культурної спадщини.

2.1.3. Створення сприятливих умов для розвитку і функціонування української мови в суспільному житті, збереження та розвитку етнічної, мовної і культурної самобутності національних меншин, які проживають на території громади.

2.1.4. Сприяння підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників закладів культури, підпорядкованих Відділу.

2.1.5. Здійснення заходів щодо створення умов для відродження розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин України, всіх видів мистецтва, самодіяльної творчості, художніх промислів та ремесл.

2.1.6. Вирішення питань про надання неповнолітнім, пенсіонерам та інвалідам права на безкоштовне та пільгове користування закладами культури та спорту, підпорядкованими Відділу.

2.1.7. Забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, здорового способу життя та співпрацю з громадськими, відомчими, приватними організаціями та закладами фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популяризації здорового способу життя та створенні передумов для заняття фізкультурою і спортом мешканців Тетіївської об’єднаної територіальної громади.

2.1.8. Забезпечує розвиток мережі муніципальних закладів що координує діяльність підвідомчих організацій, які забезпечують умови для заняття фізичною культурою та спортом.

2.1.9. Вирішення питань звільнення від плати за навчання в школах естетичного виховання дітей пільгових категорій, які проживають на території громади.

2.1.10. Сприяння захисту прав і законних інтересів суб’єктів діяльності в галузі культури, молоді та спорту громади.

2.1.11. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на інформаційних ресурсах Тетіївської міської ради об’єднаної територіальної громади.

2.1.12. Забезпечення реалізації прав громадян на свободу художньої творчості та спорту, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних  послуг, культурної та спортивної діяльності для кожного громадянина в межах повноважень Відділу.

2.2 Повноваження Відділу

До повноважень Відділу відносяться:

2.2.1. Управління закладами, які підпорядковані Відділу, організовує та координує їх діяльність, забезпечує контроль за дотриманням фінансової дисципліни.

2.2.2. Здійснює пошук, використовує й поширює нові організаційно - творчі підходи у діяльності закладів культури, молоді та спорту, впроваджує нові моделі організації культурної та спортивної діяльності.

2.2.3. Створює умови для розвитку сфери культури, мистецтв та спорту громади, зміцнює матеріально-технічну базу підвідомчих закладів, поповнює бібліотечний фонд.

 1. 2.4. Сприяє забезпеченню соціального захисту працівників підвідомчих закладів.
 2. 2.5. Створює умови для розвитку професійного та самодіяльного музичного, театрального, хореографічного, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва, народної художньої творчості та культурного дозвілля населення.
 3. 2.6. Організовує та проводить фестивалі, свята, конкурси, огляди професійного мистецтва і самодіяльної художньої творчості, виставки творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва.
 4. 2.7. Вживає заходів щодо зміцнення міжнародних і міжміських культурних зв’язків відповідно до законодавства, підтримує дружні культурні зв’язки з відповідними структурами міст-побратимів у межах своїх повноважень.
 5. 2.8. Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері культури, молоді та сорту.
 6. 2.9. Здійснює контроль за дотриманням закладами культури, молоді та спорту підпорядкованими Відділу, чинного законодавства, що регламентує роботу зазначених закладів.
 7. 2.10. Здійснює контроль за використанням приміщень закладів культури, молоді та спорту за призначенням.
 8. 2.11. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, депутатських звернень та запитів у порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.
 9. 2.12. Надає у межах своїх повноважень інформаційно-методичну та консультативну допомогу закладам, установам, підприємствам і організаціям культурно-мистецької, молодіжної та спортивної сфери громади.

2.2.13. Готує проекти розпорядчих актів Тетіївської міської ради об’єднаної територіальної громади, її виконавчих органів нормативного характеру в межах своєї компетенції.

2.2.14. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на інформаційних ресурсах Тетіївської міської ради об’єднаної територіальної громади.

2.2.15. Готує та подає на розгляд проекти рішень Тетіївської міської ради об’єднаної територіальної громади, та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань розвитку культури, молоді та спорту громади.

 1. 2.16. Організовує наради з питань розвитку галузі культури, молоді та спорту громади, бере участь у розробці відповідних програм.
 2. 2.17. Сприяє збереженню та відродженню осередків традиційної народної творчості, художніх промислів і ремесел.
 3. 2.18. Організовує та проводить фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств населення, в тому числі заходи, спрямовані на покращення фізичного виховання дітей i молоді.

2.2.19. Розробляє i подає на розгляд ради об’єднаної територіальної громади пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм i здійснення заходів, спрямованих на розвиток культури, молоді, фізичної культури та спорту.

2.2.20.Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток культури, молоді, фізичної культури та спорту в Тетіївській об’єднаній територіальній громаді; організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

2.2.21.Сприяє розширенню діяльності молодіжних: організацій, творчих об’єднань та товариств.

 1. 2.22. Сприяє централізованому комплектуванню і використанню бібліотечних фондів.

2.2.23. Подає управлінню культури, національностей та релігій Київської обласної Державної адміністрації пропозиції щодо: визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів, проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування об'єктів культурної спадщини;

2.2.24. Подає міському голові пропозиції щодо відзначення працівників галузі культури, молоді та спорту громади, а також працівників Відділу державними нагородами, присвоєння почесних звань, застосовує в межах своєї компетенції інші форми морального і матеріального заохочення за досягнення у творчій, педагогічній, спортивній та культурно-освітній діяльності.

2.2.25. Укладає в межах своїх повноважень договори, угоди, контракти, стороною яких виступає Тетіївська міська рада об’єднаної територіальної громади або її виконавчий комітет.

 1. 2.26. Аналізує матеріали, що надходять від правоохоронних органів, судів, інших державних органів та установ, сприяє своєчасному вжиттю заходів за результатами їх розгляду за дорученням керівництва Відділу в межах компетенції.
 2. 2.27. Координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки санітарного режиму в закладах культури, фізичної культури та спорту та надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи.

2.2.28. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів культурного та спортивного спрямування, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання.

2.2.29. Координує формування та використання закладами та установами культури і спорту загального та спеціального фондів міського бюджету, а також коштів, залучених закладами з інших джерел.

2.2.30 Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.

2.2.31. Затверджує річні плани роботи комунальних закладів культури, молоді та спорту.

2.2.32 Роз'яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сфері культури, молоді та спорту, провадить інформаційну, рекламну та видавничу діяльність;

2.2.33. Реалізує повноваження органів виконавчої влади у сфері збереження та використання культурної спадщини.

2.3. Відділ має право:

2.3.1. Скликати в установленому порядку наради, ініціювати утворення та створювати робочі групи з питань, що належать до компетенції Відділу.

2.3.2. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Тетіївської міської ради об’єднаної територіальної громади, підприємств, установ і організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

2.3.3. Залучати до організації та проведення культурно-мистецьких заходів спеціалістів інших структурних підрозділів Тетіївської міської ради об’єднаної територіальної громади, спеціалістів, окремих виконавців та творчі колективи закладів, установ, підприємств та організацій культурно-мистецької сфери.

2.3.4. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Тетіївської міської ради об’єднаної територіальної громади, виконавчих органів державної влади, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян для розгляду питань, що належать до компетенції Відділу.

2.3.5. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації культурних та спортивних закладів всіх типів і форм власності.

3. Організація роботи Відділу

3. 1 Структура відділу, чисельність та посадові оклади його працівників встановлюються штатним розписом апарату виконавчого комітету ради, який затверджується головою.

3. 2 Начальник, головний спеціаліст відділу та головний бухгалтер призначаються на посаду та звільняються з посади головою відповідно до вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших нормативних актів, що стосуються проходження служби в органах місцевого самоврядування.

3. 3 Начальник, головний спеціаліст відділу та головний бухгалтер є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок міського бюджету.

3. 4 Інші працівники відділу приймаються на роботу відповідно до Кодексу законів про працю України та не є посадовими особами, тобто не мають повноважень щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.

3. 5 Діяльність Відділу здійснюється на основі перспективного та поточних планів роботи. Спеціалісти Відділу працюють на основі плану роботи Відділу та індивідуальних планів роботи.

3.6 Керівник Відділу здійснює керівництво діяльністю Відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

3. 7Для погодженого вирішення питань, що належать до повноважень відділу, у ньому може утворюватися рада відділу культури у складі начальника відділу (голова ради), інших працівників відділу, керівників підприємств, установ та організацій у сферах культури, мистецтв, туризму, охорони культурної спадщини.

3. 8 На період відпустки або на час відсутності керівника Відділу його обов’язки виконує працівник Відділу відповідно до розпорядження міського голови.  

        4. Правовий статус керівника Відділу, його права і обов’язки.

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду на конкурсній основі за розпорядженням міського голови відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону України «Про культуру», чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

4.2. Особа, яка призначається на посаду керівника Відділу повинна володіти державною мовою, мати вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

4.3. Керівник Відділу, представляючи інтереси громади в галузі культури, молоді та спорту у відносинах з юридичними і фізичними особами:

4.3.1. Забезпечує виконання покладених на Відділ завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності працівників Відділу.

4.3.3. Планує роботу Відділу й аналізує стан її виконання.

4.3.4. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

4.3.5. Відкриває рахунки у відділенні державного казначейства, має право першого підпису.

4.3.6. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Відділу.

4.3.7. Візує рішення міської ради та виконавчого комітету, які стосуються діяльності відділу та підпорядкованих йому закладів культури.

4.3.8. Подає на затвердження міському голові проекти-кошторисів доходів і витрат, вносить пропозиції щодо граничної чисельності і фонду оплати працівників Відділу.

4.3.9. Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання Відділу.

4.3.10. Затвержує Положення закладів спорту та культури: клубних установ, та організації що діють у бібліотечній системі.

4.3.11. Переглядає та змінює за необхідністю посадові інструкції керівників структурних підрозділів, штатного розпису у межах затвердженого фонду оплати праці.

4.3.12. Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі закладів культури, молоді та сорту.

4.3.13. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів сфери культури, молоді та спорту, що знаходяться в комунальній власності, аналізує їхнє використання.

4.3.14. Організовує з керівниками структурних підрозділів підготовку в підвідомчих закладах до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного і капітального ремонтів приміщень.

4.3.15. Організовує з керівниками структурних підрозділів проведення атестації бібліотечних, музейних, педагогічних, клубних, бухгалтерських працівників.

4.3.16. Призначає на посади та звільняє з посад керівників підвідомчих закладів, відповідно до чинного законодавства України.

5. Права і обов’язки працівників відділу.

5.1. Працівники Відділу мають право:

5.1.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України.

5.1.2 На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

5.1.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи.

5.1.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

5.1.5. На соціальний і правовий захист.

5.1.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

5.1.7. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою.

5.1.8. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Працівники Відділу зобов’язані:

5.2.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.

5.2.2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради громади та її виконавчих органів.

5.2.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків.

5.2.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

5.2.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в адміністративній будівлі.

5.2.6. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.

5.2.7. Дотримуватися прав і свобод людини і громадянина.

5.2.8. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.

5.2.9. Проявляти ініціативність, творчість у роботі.

5.2.10. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством України, щодо служби в органах місцевого самоврядування.

5.2.11. Підтримувати авторитет ради громади та її виконавчих органів.

5.2.12. Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством України, не підлягає розголошенню.

5.2.13. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

5.2.14. Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.2.15. Суворо дотримуватися вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, у кабінетах та у місцях загального користування).

5.3. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

5.4. Посадовим особам Відділу забороняється:

5.4.1. Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України.

5.4.2. Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства України, вважаються корупційними.

5.4.3. Виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до будь - якого підприємства, установи, організації, об'єднання громадян або конкретної особи.

5.4.4. Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю.

6. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності Відділу

6.1. Відділ фінансується за рахунок коштів міського бюджету, виділених на його утримання, та з інших джерел фінансування що не суперечать чинному законодавству України.

6.2. Відділ володіє і користується майном, що знаходиться в його оперативному управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

6.3. Доходи (прибутки) Відділу використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.

6.4. Отримані доходи (прибутки) або їх частина не може розподілятися серед засновників, працівників Відділу (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску).

6.5. Оплата праці працівників Відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

7. Відповідальність працівників Відділу

7.1. Працівник Відділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством України порядку.

7.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

8. Заключні положення

8.1. Покладання на Відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що не відносяться до фахової діяльності Відділу, не допускається.

8.2. Тетіївський міський голова створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань, які відносяться до компетенції відділу.

8.3. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому сесією Тетіївської міської ради.

8.4. Реорганізація чи ліквідація Відділу здійснюється на підставі рішення Тетіївської міської ради.

Секретар ради                                                                 Денисюк С. М.

 

 

 

 

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація