Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

Положення про відділ

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

перша сесія міської ради сьомого скликання

третє пленарне засідання

РІШЕННЯ

 

Затвердження Положення про загальний

відділ апарату виконавчого комітету

 

          Розглянувши проект Положення про загальний відділ апарату виконавчого комітету,  керуючись ст.. 25,26  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

 1. Затвердити Положення про загальний відділ апарату виконавчого комітету ( додається).  
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з Регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та контролю за виконанням рішень міської ради та її виконавчого комітету, дотримання законності та правопорядку.

 

             

 

               Міський голова                                                     Р. Майструк

 

м.Тетіїв

30.01.2018 року

№  37  -01 – VIІ

 

 

 

 

 

 

  Спеціаліст з юридичного забезпечення                                                      Н.Складена
                                                                                                                 Додаток

                                                                до рішення 3-го пленарного засідання

                                                        1 сесії  Тетіївської міської ради

                                                                                     7 скликання від 30.01.2018 р. №  37 -01 –VIІ

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про загальний відділ апарату виконавчого комітету

 Тетіївської міської ради

 

І.Загальні засади

 

1.1.Загальний відділ апарату виконавчого комітету Тетіївської міської ради (далі – загальний відділ) відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є структурним підрозділом Тетіївської міської ради та її виконавчого комітету, який утворюється міською радою, є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові та керуючому справами виконавчого комітету міської ради.

1.2.Загальний відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим положенням.

1.3.Посадові інструкції працівників загального відділу затверджуються міським головою.

 

ІІ.Завдання і повноваження загального відділу

 

2.1.Основними завданнями загального відділу є:

2.1.1.Документаційно-технічне забезпечення діяльності керівництва, апарату виконавчого комітету Тетіївської міської ради, ведення в апараті виконавчого комітету Тетіївської міської ради діловодства, здійснення контролю за строками проходження і виконання документів, надання методичної і практичної допомоги з цих питань відділам та іншим структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради;

2.2.Загальний відділ відповідно до покладених на нього завдань з питань документаційно-технічного забезпечення:

2.2.1.Здійснює ведення діловодства в апараті виконавчого комітету Тетіївської міської ради з питань документаційно-технічного забезпечення.

2.2.2.Здійснює експертизу нормативно-правових актів, розпорядчих документів (рішень виконавчого комітету міської ради та розпоряджень міського голови) щодо їх відповідності Інструкції з діловодства у виконавчому комітеті Тетіївської міської ради та іншим нормативно-правовим актам з питань діловодства.

2.2.3.Приймає, реєструє, здійснює попередній розгляд, передає згідно з розподілом обов’язків на розгляд керівництву виконавчого комітету Тетіївської міської ради та на виконання, розмножує, розсилає вхідну і вихідну кореспонденцію, рішення виконавчого комітету Тетіївської міської ради, розпорядження міського голови, інші документи виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

2.2.4.забезпечує здійснення діловодства за запитами на інформацію надісланими поштою.

2.2.5.Надає для оприлюднення на офіційному сайті міської ради рішення виконавчого комітету та міської ради, розпорядження міського голови, порядок денний засідань виконавчого комітету та міської ради.

2.2.6.Забезпечує здійснення контролю за строками проходження і виконання документів, а також за відповідністю форм виконання вимогам документів та резолюціям керівництва виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

2.2.7.Спільно з іншими відділами апарату виконавчого комітету Тетіївської міської ради забезпечує підготовку і проведення засідань виконавчого комітету та сесій міської ради. Здійснює ведення протоколів сесій та виконавчого комітету міської ради.

2.2.8.За дорученням міського голови, керуючого справами виконавчого комітету міської ради перевіряє стан організації діловодства та контролю за проходженням і виконанням документів в управлінні та відділах апарату виконавчого комітету Тетіївської міської ради, надає їм необхідну допомогу в удосконаленні форм і методів роботи з документами.

2.2.9.Здійснює контроль за правильністю користування документами в апараті виконавчого комітету Тетіївської міської ради, готує довідки, доповідні записки, зведення, звіти, інформації з питань роботи з документами, періодично інформує керівництво виконавчого комітету міської ради з цих питань.

2.2.10.Забезпечує культуру діловодства, впровадження наукової організації праці, сучасних технічних засобів роботи з документами, комп’ютеризації діловодних процесів та інших напрямів діяльності апарату, надання методичної і практичної допомоги з цих питань працівникам апарату виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

2.2.11.Сприяє набуттю знань і навиків з питань роботи з документами працівниками апарату виконавчого комітету Тетіївської міської ради;

2.2.12.Забезпечує облік, зберігання бланків інформаційних, організаційно-розпорядчих і реєстраційно-контрольних документів виконавчого комітету міської ради і законність користування ними.

2.2.13.Складає номенклатуру справ апарату виконавчого комітету Тетіївської міської ради, забезпечує здійснення контролю за правильністю формування, оформлення і зберігання у відділах апарату справ, приймання документів відділів на зберігання до поточного архіву апарату виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

2.2.14.Організовує роботу поточного архіву апарату виконавчого комітету Тетіївської міської ради, забезпечує проведення експертизи наукової і практичної цінності документів при їх відборі для передачі на державне зберігання, готує і передає справи на зберігання до архівного відділу виконавчого комітету міської ради.

2.2.15.Загальний відділ при вирішенні питань, які належать до його відання, взаємодіє з відділами апарату виконавчого комітету Тетіївської міської ради, управлінням, підприємствами, установами, організаціями і громадянами.

 

IІІ. Права відділу

 

Відділ має право:

3.1. Вносити на розгляд міського голови проекти рішень міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, доповідні записки з питань, що належать до компетенції відділу.

3.2. Знайомитись із станом діловодства у відділах міської ради, і її виконавчого комітету, вимагати виконання встановлених правил роботи з документами.

3.3. За погодженням з керуючим справами виконавчого комітету залучати спеціалістів відділів, управління та інших виконавчих органів міської ради для вирішення питань, пов'язаних з виконанням покладених на відділ завдань.

3.4. Одержувати у встановленому порядку від відділів апарату виконавчого комітету, структурних підрозділів міської ради дані, документи, матеріали, інформацію, необхідні для використання в роботі та виконання покладених на відділ завдань.

3.5. Повертати виконавцям документи та вимагати їх доопрацювання у випадках порушення встановленого порядку.

3.6. Вимагати від відділів апарату, управління виконавчого комітету міської ради неухильного виконання надісланих їм з цією метою документів, подання ними до виконавчого комітету міської ради у визначені строки та у встановленому порядку звітів про виконання документів;

3.7. Повертати документи, підготовлені з порушенням встановленого порядку або виконані неякісно;

3.8. Вносити пропозиції керівництву виконавчого комітету міської ради з питань, віднесених до компетенції відділу;

3.9. Брати участь у міських заходах за дорученням керівництва виконавчого комітету міської ради;

3.10. Працівники загального відділу, які працюють посадовими особами місцевого самоврядування, користуються правом доступу до всіх документів нетаємного діловодства апарату виконавчого комітету Тетіївської міської ради, управління виконавчого комітету Тетіївської міської ради;

 

 

 

3.11. Перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування;

3.12. Одержувати у встановленому порядку від відділів, управління виконавчого комітету Тетіївської міської ради документи, необхідні для виконання покладених на загальний відділ завдань.

 

ІV. Організація роботи відділу

 

4.1.    Структура, чисельність працівників відділу визначаються штатним розписом апарату виконавчого комітету, що затверджується міським головою в межах граничної чисельності, фонду оплати праці працівників і видатків на утримання апарату виконавчого комітету, затверджених міською радою.

4.2.    Відділ очолює начальник, у разі його відсутності його обов'язки виконує головний спеціаліст – заступник начальника відділу.

4.3.    Начальник відділу, його заступник, працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою відповідно до вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших нормативних актів, що стосуються проходження служби в органах місцевого самоврядування. Інші працівники відділу приймаються на роботу відповідно до Кодексу законів про працю України.

4.4. Начальник відділу здійснює керівництво діяльністю загального відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на загальний відділ завдань, розподіляє обов’язки між працівниками загального відділу, забезпечує підвищення їх ділової кваліфікації.

4.5.    Службові обов'язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету за поданням начальнику відділу.

4.6.    Робота відділу планується на квартал на основі планів роботи міської ради, виконавчого комітету, доручень міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, завдань відділу.

Плани роботи відділу затверджуються керуючим справами виконавчого комітету.

4.7.    Підготовленні відділом матеріали подаються керуючому справами виконавчого комітету і використовуються згідно з його вказівками.

4.8.    Відділ взаємодіє з відділами апарату виконавчого комітету, структурними підрозділами міської ради. Порядок такої взаємодії визначається керуючим справами виконавчого комітету.

4.9.    Інформація, відомості, які не передбачені офіційною статистичною звітністю, запитуються відділом з відділів апарату виконкому, управління виконавчого комітету Тетіївської міської ради  лише з дозволу міського голови або керуючого справами виконавчого комітету.

4.10. Діловодство відділу ведеться згідно з номенклатурою справ апарату виконавчого комітету.

 

V. Начальник відділу

 

5.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу та організовує роботу відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і функцій.

5.2.  Забезпечує виконання планів роботи відділу та виконавчого комітету з питань, що стосуються відділу, доручень міського голови, керуючого справами виконавчого комітету.

5.3.  Вносить на затвердження керуючому справами виконавчого комітету посадові інструкції працівників відділу. Затверджує розподіл обов'язків між працівниками відділу, забезпечує дотримання ними правил внутрішнього розпорядку, трудової та виконавчої дисципліни.

 1. У встановленому порядку вносить пропозиції про призначення, переміщення та звільнення працівників відділу, їх заохочення та накладення стягнення, погоджує надання їм відпусток.
 2. Координує у встановленому порядку роботу відділу з відділами апарату виконкому та структурними підрозділами міської ради.
 3. Вносить на розгляд міського голови проекти рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, пропозиції та доповідні записки з питань, що належать до компетенції відділу.
 4. Бере участь у засіданнях сесій та виконавчого комітету, консультативних, дорадчих та інших органів виконавчого комітету, нарадах, семінарах.
 5. Підписує та візує документи в межах своєї компетенції.
 6. Представляє відділ у державних установах та громадських організаціях.
 7. Начальник відділу повинен мати :
 • повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
 • стаж роботи за фахом у державній службі не менш 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах на керівних посадах не менш 5 ро­ків.

 

VІ. Відповідальність відділу

 

6.1. Загальний відділ міськвиконкому несе колективну відповідальність згідно з діючим законодавством за невиконання покладених на відділ завдань і неналежне виконання своїх функціональних обов’язків.

 

VІІ. Прикінцеві положення

 

7.1. Положення про загальний відділ затверджується рішенням міської ради.

7.2. Зміни та доповнення у положення вносяться з пропозиції керівника відділу та затверджуються згідно пункту 6.1.

 

 

          Секретар ради                                             С.Денисюк

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація