Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

Положення про відділ

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

                        друга сесія міської ради сьомого скликання

РІШЕННЯ

 

Про утворення фінансового управління

виконавчого комітету Тетіївської міської ради

 

       Розглянувши проект Положення про фінансове управління  виконавчого комітету  Тетіївської міської  ради, враховуючи рішення першої сесії від 18.01.2018 р. №  06-01-VII  «Про затвердження структури апарату виконавчих органів Тетіївської міської ради», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету, фінансів та соціально- економічного розвитку міста , керуючись ст.. 25,26, 54  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

                                              в и р і ш и л а : 

 

 1. Утворити фінансове  управління  виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

 

 1. Затвердити Положення про фінансове  управління  виконавчого комітету Тетіївської міської ради ( додається).  

 

 1. Доручити керівнику провести державну реєстрацію управління освіти  виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-

економічного розвитку міста    

            

               Міський голова                                                     Р. Майструк

 

м. Тетіїв

15 лютого 2018 року

№   46 -02- VII  

 

 

 

 

   Спеціаліст з юридичного забезпечення                                                             Н.Складена

 

Додаток

до рішення 2 сесії Тетіївської міської ради

                                                            7 скликання від 15.02.2018 року № 46-02-VII

 

ПОЛОЖЕННЯ

про фінансове управління виконавчого комітету Тетіївської міської ради

1. Загальні положення

 1. Положення про Фінансове управління Тетіївської міської ради (далі – Положення)  - нормативний акт, який визначає завдання, обов’язки, права, відповідальність і організацію роботи  Фінансового управління виконавчого комітету Тетіївської міської ради.   
 2. Фінансове управління Тетіївської міської ради (далі – Управління) є виконавчим органом Тетіївської міської ради, що утворюється Тетіївською міською радою, є підзвітним та підконтрольним Тетіївській міській раді, підпорядковується виконавчому комітету, міському голові, заступникам міського голови, секретарю ради, керуючому справами виконавчого комітету відповідно до розподілу функціональних обов'язків.
 3. Відділ  є структурним підрозділом виконавчого комітету Тетіївської міської ради, утворюється Тетіївською міською радою відповідно до вимог чинного законодавства,  ліквідовується або реорганізовується на підставі рішення Тетіївської міської ради.
 4. Структура Управління, чисельність його працівників затверджуються в установленому порядку міським головою, Положення про Управління – міською радою.
 5.  Працівники Управління здійснюють свої  функції на підставі посадових інструкцій, затверджених  міським головою.
 6. Управління в своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним та Податковим кодексами України, законами України, Указами Президента України, постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови прийнятими у межах їх компетенції, а також цим Положенням.
 7. Зміни та доповнення до Положення вносяться за пропозицією міського голови, його заступників, секретаря міської ради, начальника управління.
 8. Місцезнаходження Управління:  09800, м. Тетіїв, вул. Януша Острозького,5.                     

 

2. Завдання та повноваження Управління:

2.1. Основними завданнями Управління є:

1) забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Тетіївської міської ради;

2) складання розрахунків до проекту міського бюджету і подання на розгляд виконкому та затвердження міською радою;

3) підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку Тетіївської міської громади;

4) розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

5) здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами і організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених міською радою;

6) здійснення загальної організації та управління виконанням міського бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

2) визначає порядок та термін розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

3) проводить на будь-якому етапі складання проекту міського бюджету, аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

4) приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту міського бюджету перед поданням його на розгляд міської ради;

5) бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів Тетіївської міської  ради, аналізує соціально – економічні показники розвитку громади та враховує їх під час складання проекту Тетіївського міського бюджету;

6) організовує роботу, пов’язану із складанням проекту міського бюджету, за дорученням керівництва міської ради визначає порядок і терміни подання структурними підрозділами Тетіївської міської ради матеріалів для підготовки проектів міського бюджету;

7) забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису міського  бюджету встановленим бюджетним призначенням;

8) здійснює у процесі виконання міського бюджету прогнозування доходів та проводить аналіз доходів;

9) організовує виконання міського бюджету, а також разом з органами: державної фіскальної служби, державної казначейської служби, іншими структурними підрозділами міської ради забезпечує надходження доходів до міського бюджету та вживає заходів для ефективного витрачання бюджетних коштів;

10) забезпечує захист фінансових інтересів держави та здійснює у межах своєї компетенції контроль за дотриманням бюджетного законодавства;

11) складає розпис доходів і видатків міського бюджету, забезпечує його виконання, готує:

- пояснювальну записку про виконання міського бюджету,

- зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з міського бюджету,

- пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень, здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки міського бюджету з обласним бюджетом;

12) здійснює у встановленому порядку організацію та управління виконання міського бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

13) проводить моніторинг змін, що вносяться до міського бюджету;

14) розглядає баланси і звіти про виконання міського бюджету та інші фінансові звіти, подані державною казначейською службою та погоджує їх;

15) інформує міську раду про стан виконання міського бюджету та подає на затвердження звіт за кожний звітний період (квартал, півріччя, 9 місяців, рік);

16) розглядає звернення та готує пропозиції для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету;

17) проводить разом з органами державної фіскальної служби аналіз стану надходження доходів до міського бюджету, готує пропозиції про доцільність запровадження місцевих податків, зборів, а також пільг;

18) готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

19) перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з міського бюджету;

20) аналізує діяльність роботи бюджетних установ міста і подає пропозиції щодо їх вдосконалення;

21) розглядає в межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, організацій;

22) забезпечує створення належних виробничих та соціально – побутових умов для працівників Управління;

23) готує та подає міській раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету для прийняття рішення про внесення змін до нього;

24) здійснює інші, функції , пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

3. Права Управління

3.1. Управління має право:

1) одержувати в установленому порядку від виконавчих органів міської ради, органів державної казначейської служби, державної фіскальної служби, інших державних органів, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, матеріали та інші документи, необхідні для складання проекту міського бюджету та аналізу його виконання;

2) в установленому порядку та у межах своєї компетенції призупиняти бюджетні асигнування відповідно до ст.117 Бюджетного кодексу України та вживати заходів до розпорядників і одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними бюджетні правопорушення, передбачені Бюджетним кодексом України;

3) залучати фахівців інших структурних підрозділів міської ради, підприємств установ та організацій, об’єднань громадян до розгляду питань, що належать до його компетенції;

4) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції .

3.2. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами та організаціями, а також органами державної фіскальної служби, державної фінансової інспекції та державної казначейської служби.

4. Керівництво Управління

4.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою, на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

4.2. Начальник Управління:

1) здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, визначає ступінь відповідальності своїх підлеглих;

2) затверджує положення про структурні підрозділи Управління і функціональні обов’язки працівників Управління;

3) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання Управління;

4) затверджує розпис доходів і видатків міської ради на рік і тимчасовий кошторис на відповідний період;

5) забезпечує відповідність розпису міського бюджету встановленим бюджетними призначенням;

6) призначає на посаду і звільняє робітників та службовців;

7) видає у межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання.

5. Фінансування діяльності Управління

5.1. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.

5.2. Витрати на утримання Управління визначає міська рада.

5.3. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах державної казначейської служби, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

6. Заключні положення

6.1 Ліквідація і реорганізація Управління здійснюється за рішенням сесії міської ради у встановленому законом порядку.

6.2 Зміни і доповнення до цього Положення вносяться сесією Тетіївської міської ради.

            Секретар ради                                                           С.М. Денисюк

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація