Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

Положення про службу

 

   ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                  рішення Тетіївської  міської ради

                                                                                 від  24.01.2019 року  № 472-16-VII

 

                                                                                  Міський голова                 Р.В.Майструк

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про службу у справах дітей та сім'ї виконавчого комітету    Тетіївської міської ради

1. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого комітету Тетіївської міської ради (далі - Служба) є самостійним структурним підрозділом виконавчого комітету Тетіївської міської ради, що підпорядковується виконавчому комітету Тетіївської міської ради, а також взаємодіє з службою у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації.

Служба є бюджетною, неприбутковою установою.

2. Служба забезпечує виконання повноважень, встановлених законо­давством України у сфері соціального захисту, соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, зокрема, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах; з питань поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних та молодих сімей, оздоровлення та відпочинку дітей, попередження насильства в сім’ї, забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми.

3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, рішеннями Київської обласної ради, рішеннями Тетіївської міської ради, рішеннями виконкому Тетіївської міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

4. Організаційна структура та штатна чисельність служби у справах дітей та сім’ї затверджується рішенням міської ради.

До структури служби входить сектор соціальної підтримки.

Сектор діє на підставі положення, що затверджується наказом служби у справах дітей та сім’ї, підпорядковується начальнику служби у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

 

                                       Сектор соціальної підтримки

 

Основні завдання:

  • виявлення та облік сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
  • соціальна підтримка сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі осіб, які постраждали від насильства в сім’ї та торгівлі людьми;
  • здійснення соціального супроводу, надання соціальних послуг та здійснення інших заходів щодо відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
  • соціальна та/або психологічна підтримка учасників антитерористичної операції та внутрішньо-переміщених осіб, організація надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб;
  • соціальна та психологічна адаптація дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя;
  • соціальна підтримка прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;
  • інформування населення про соціальну підтримку, яка надається відповідно до законодавства;
  • впровадження нових соціальних технологій, спрямованих на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин;
  • профілактика негативних проявів (пияцтво, наркоманія, насильство в сім’ї, асоціальна поведінка) серед населення;
  • організація та проведення заходів щодо запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми.

 

5. Основними завданнями Служби у справах дітей та сім’ї є забезпечення реалізації державної політики в сфері соціального захисту дітей та сім'ї, що включає:

1) захист конституційних прав та законних інтересів дітей, в тому числі

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

2) запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

3) профілактику негативних проявів, наркоманії, алкоголізму та правопорушень серед дітей та їхніх батьків;

4) оздоровлення та відпочинок дітей, насамперед дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

5) підтримку та надання соціальних послуг сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;

6) поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних та молодих сімей;

7) протидію торгівлі людьми;

8) попередження насильства в сім'ї;

9) забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок;

10) протидію будь-яким проявам дискримінації, у питаннях віднесених до сфери управління Служби;

11) підготовку пропозицій до проектів місцевих програм в частині забезпечення соціального захисту дітей та сім'ї;

12) виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту дітей та сім'ї, у тому числі соціальної підтримки сімей з дітьми, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, попередження насильства в сім'ї, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, протидії торгівлі людьми;

13) координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань реалізації державної політики у сфері соціального захисту дітей та сім'ї;

14) організацію на території ОТГ соціального обслуговування дітей та сімей, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу сімей, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ, служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги.

15) здійснення координації діяльності і контролю за виконанням структурними підрозділами міськвиконкому законодавства України з питань реалізації державної політики у сфері, що віднесено до компетенції Служби, надання їм організаційно-методичної допомоги;

16) залучення громадських та інших організацій до діяльності з питань соціального захисту, соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, зокрема, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних та молодих сімей, оздоровлення та відпочинку дітей, попередження насильства в сім’ї, забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, протидії

торгівлі людьми та сприяння їм в здійснення цієї діяльності в межах своїх повноважень.

 6. Служба, відповідно до покладених на неї завдань, виконує такі функції:

- організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, розпоряджень служби у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації, рішень Тетіївської міської ради, рішень міськвиконкому, розпоряджень міського голови та здійснює контроль за їх реалізацією;

- забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних осіб;

- здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

- надає адміністративні послуги;

- аналізує стан та тенденції соціального розвитку ОТГ та вживає заходів до усунення недоліків;

- вносить пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку міста;

- вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

- забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

- бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

- розробляє проекти розпоряджень міського голови, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

- бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

- бере участь у розробленні проектів розпоряджень міського голови, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

- бере участь у підготовці звітів міського голови;

- готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання міському голові;

- готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів засідань комісій і робочих груп у межах своїх повноважень;

- розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

- опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

- забезпечує в межах компетенції доступ до публічної інформації;

- постійно інформує населення про стан здійснення визначених законодавством повноважень;

 - організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

- забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

- бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

- забезпечує захист персональних даних;

- готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до компетенції Служби, міськвиконкому та міської ради;

- готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до компетенції Служби Київській обласній державній адміністрації;

- здійснює моніторинг проблемних питань реалізації державної політики у сфері, що віднесена до компетенції Служби, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання міськвиконкому;

- співпрацює з управлінням соціального захисту населення Тетіївської  районної державної адміністрації, суб’єктами надання соціальних послуг,  тетіївським відділенням Пенсійного Фонду України Київської області, робочими органами Фонду соціального страхування України та органами державної служби зайнятості щодо реалізації завдань і повноважень, що входять до їхньої компетенції;

- взаємодіє із службами у справах дітей та сім’ї обласної та районної державної адміністрації, іншими суб’єктами соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, закладами всіх форм власності, громадськими організаціями.

7. У сфері захисту конституційних прав та законних інтересів дітей:

- забезпечує дотримання та захист особистих, майнових та житлових прав дітей;

- організовує розроблення і здійснення на відповідній території заходів, спрямованих на соціально-правовий захист дітей, профілактики негативних проявів серед них, запобіганню дитячій бездоглядності, безпритульності та правопорушенням серед дітей;

- здійснює координаційно-методичні функції, моніторинг та контроль у межах своєї компетенції за наданням у встановленому законодавством України порядку надання пільг та здійснення заходів щодо соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, координує роботу підприємств, установ та організацій з цих питань;

- здійснює з питань, що належать до її компетенції, координацію та методологічне забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування стосовно соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

- забезпечує додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки і піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, їх усиновлення, застосування інших передбачених законодавством форм влаштування дітей;

- здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форми власності, у сім`ях в тому числі усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім`ях, дитячих будинках сімейного типу;

- організовує, разом з іншими структурними підрозділами міськвиконкому, кримінальною поліцією у справах дітей, заходи щодо захисту

прав та інтересів дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність, запобігання правопорушень серед них;

- координує діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності у питанні захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

- забезпечує сприяння громадським та іншим організаціям у проведенні ними роботи з питань соціального захисту дітей;

- визначає пріоритетні напрямки поліпшення в місті становища дітей, їх соціального захисту, сприяє фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові дітей;

- разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, громадськими організаціями готує статистичні та інформаційні матеріали про збереження і захист конституційних прав та законних інтересів дітей, причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює передовий досвід з питань соціального захисту дітей;

 - забезпечує ведення, в межах компетенції, державної статистики щодо дітей;

- здійснює місцевий облік дітей, які можуть бути усиновленими;

- ознайомлює кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені та видає їм направлення для знайомства з дитиною;

         - забезпечує ведення Єдиного електронного банку даних про дітей, позбавлених батьківського піклування і сім`ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах в Єдиній інформаційно-аналітичній системі “Діти” (далі – ЄІАС “Діти”);

- здійснює моніторинг та контроль за достовірністю і своєчасністю внесення змін до ЄІАС “Діти”;

- у встановленому порядку вирішує питання щодо надання адресної матеріальної та інших видів соціальної допомоги сім’ям з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах.

 

8. У сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг:

- визначає потребу ОТГ у соціальних послугах для дітей та сімей, готує та подає міському голові пропозиції щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби та створення ефективної системи надання соціальних послуг;

- забезпечує організацію роботи із створення та розвитку мережі закладів, установ та служб з надання соціальних послуг дітям та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;

- здійснює координацію та методологічне забезпечення діяльності соціальних закладів, установ та служб, в тому числі створених громадськими організаціями та приватними особами в реалізації державної політики з питань дітей та сім'ї;

- контролює і координує роботу структурних підрозділів міськвиконкому  з питань дітей та сім'ї стосовно здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства у сфері захисту прав та інтересів дітей та сімей, надає їм практичну, консультативно-правову та організаційно-методичну допомогу;

- визначає пріоритетні напрямки проведення соціальної роботи з сім’ями, спрямованої на попередження потрапляння сімей у складні життєві обставини;

- контролює дотримання стандартів і нормативів, визначених нормативно-правовими актами, щодо рівня та якості соціальних послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів комунальними установами, закладами, службами та недержавними організаціями;

- сприяє створенню дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

- визначає потребу в розвитку мережі закладів виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, умови проживання в яких наближені до родинних, закладів соціального захисту дітей та здійснює контроль за їх діяльністю в межах своєї компетенції;

- співпрацює з недержавними організаціями, службами та закладами, які надають соціальні послуги, сім’ям з дітьми, сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;

- у межах своєї компетенції організовує роботу, пов'язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги дітям та сім'ям, в тому числі, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- розробляє і подає на розгляд міському голові пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей та сімей.

 

9. У сфері поліпшення становища сімей, попередження насильства в сім'ї, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми:

- готує пропозиції до проектів місцевих програм поліпшення становища сім’ї;

- забезпечує ведення, в межах компетенції, державної статистики щодо сімей;

- розробляє та здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей, забезпечення соціального і правового захисту сімей;

- координує, в межах своїх повноважень, здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку дітей;

- здійснює координацію діяльності і контроль за організацією виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон;

- надає в межах своїх повноважень багатодітним сім'ям та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, підприємствам, установам та

організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання насильству в сім'ї, забезпечує координацію   діяльності спеціалізованих установ для запобігання насильству в сім'ї;

- забезпечує в межах своїх повноважень розроблення і здійснення заходів, спрямованих на розв'язання соціальних проблем молодих сімей;

- надає правову, методичну та організаційну допомогу місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми;

- здійснює збір та підготовку документів щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

- координує, контролює та забезпечує, у межах своїх повноважень, виконання державних цільових програм з питань протидії торгівлі людьми;

- забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, оздоровлення та відпочинку дітей;

- розробляє і виконує власні та підтримує громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей та сімей;

- проводить серед населення інформаційну, роз’яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до компетенції Служби, проводить в установленому порядку рекламну та видавничу діяльність;

- здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

10. Служба має право:

1) приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов’язковими до виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності і громадянами;

 2) отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;

3) одержувати в установленому законодавством порядку від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

4) звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі

порушення прав та інтересів дітей та сімей;

5) проводити роботу серед дітей та сімей з метою запобігання вчиненню правопорушень;

6) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ для дітей, навчальних закладів (незалежно від форми власності) дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади;

7) перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей, в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах для дітей, усіх форм власності;

8) запрошувати для бесіди та відвідувати за місцем проживанням батьків або інших законних представників з метою з'ясування причин, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень і вживати заходів до усунення таких причин;

9) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей, службами у справах дітей;

10) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об'єднаннями громадян і благодійними організаціями;

11) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

12) разом з іншими структурними підрозділами міськвиконкому, кримінальною поліцією у справах дітей відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах за місцем їх проживання, навчання і роботи, вживати заходів для соціального захисту дітей та сім'ї;

13) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів міськвиконкому, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

14) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

 

11. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міськвиконкому,  а також підприємствами, установами та організаціями, благодійними організаціями та об’єднаннями громадян з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на неї завдань та здійснення запланованих заходів.

12. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.

13. Начальник Служби:

- здійснює керівництво діяльністю Служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Службу завдань, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

- здійснює добір кадрів;

- подає на затвердження міській раді положення про Службу;

- затверджує положення про структурні підрозділи Служби, а також затверджує посадові інструкції працівників Служби та розподіляє обов’язки між ними;

- планує роботу Служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи міськвиконкому;

- вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Служби;

- вносить пропозиції щодо розгляду на сесії міської ради питань, що належать до компетенції Служби та розробляє проекти відповідних рішень;

- може брати участь у засіданнях виконавчого комітету Тетіївської міської ради;

- представляє інтереси Служби у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами міськвиквиконкому, підприємствами, установами та організаціями;

- видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

- подає на затвердження міському голові проекти кошторису та штатного розпису Служби в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

- розпоряджається коштами у межах затвердженого міським головою кошторису Служби;

- організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб органів місцевого самоврядування;

- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Служби;

- забезпечує дотримання працівниками Служби правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

- звітує перед міським головою про виконання покладених на Службу завдань та затверджених планів роботи;

- здійснює інші повноваження, визначені законом.

Повинен мати:

-      вищу освіта відповідного професійного спрямування;

-      стаж роботи за фахом на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування не менше 3 років.

14. Для розгляду рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення діяльності

та вирішення інших питань у службі можуть утворюватися  координаційні ради і комісії.

Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує виконавчий комітет міської ради.  

15. Утримання Служби здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання Служби в межах виділених асигнувань визначає міська рада. Матеріально-технічне забезпечення служби здійснює виконавчий комітет Тетіївської міської ради.  Кошторис та штатний розпис Служби затверджуються у встановленому порядку міським головою.

16. Служба є юридичною особою, має власну печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

17. У разі припинення діяльності служби у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Тетіївської міської ради (у разі її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи повинні бути передані до доходу міського бюджету.

Секретар ради                                       С.М.Денисюк                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація