Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

Положення про відділ управління освіти

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

перша сесія міської ради сьомого скликання

третє пленарне засідання

 РІШЕННЯ

 

Про утворення управління освіти 

виконавчого комітету Тетіївської

міської ради та затвердження Положення

про  управління освіти  виконавчого комітету

Тетіївської міської ради

 

                 Розглянувши проект Положення про управління освіти виконавчого комітету  Тетіївської міської  ради, враховуючи рішення першої сесії від 18.01.2018 р. №  06-01-VII  «Про затвердження структури апарату виконавчих органів Тетіївської міської ради», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань соціального захисту, охорони здоров"я, освіти,   культури, молоді і спорту, керуючись ст.. 25,26, 54  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

                                              в и р і ш и л а :  

 

 1. Утворити управління освіти  виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

 

 1. Затвердити Положення про управління освіти  виконавчого комітету Тетіївської міської ради ( додається).  

 

 1. Доручити керівнику провести державну реєстрацію управління освіти  виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціального захисту, охорони здоров"я, освіти,   культури, молоді і спорту.       

            

               Міський голова                                                     Р. Майструк

 

м. Тетіїв

30 січня 2018 року

№ 39-01- VII   

 

   Спеціаліст з юридичного забезпечення                                                             Н.Складена

 

 

ДОДАТОК

                                                                      до рішенням ІІІ-го пленарного засідання

                                                                      1 сесії міської ради  сьомого  скликання

                                                                      № 39-01-VII   від 30.01.2018  р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про управління освіти виконавчого комітету Тетіївської міської ради     

 

 

                      1. Загальні положення

 

     1.1. Управління освіти виконавчого комітету Тетіївської  міської ради (далі - Управління) є структурним підрозділом виконавчого комітету Тетіївської міської ради ,  який утворюється Тетіївською міською радою  та  є  підзвітним  і  підконтрольним  раді,  що  його утворила,   підпорядковується виконавчому комітету Тетіївської міської ради та  Тетіївському міському голові,   а  з  питань  здійснення  делегованих  йому  повноважень підконтрольне департаменту  освіти  і  науки  Київської облдержадміністрації.                                              

 

     1.2. Управління освіти у своїй діяльності керується: Конституцією України

 (  254к/96-ВР  ),  законами  України,  актами Президента  України  і  Кабінету  Міністрів  України,  наказами та іншими  нормативно-правовими  документами  Міністерства  освіти  і науки  України,  розпорядженнями обласної державної адміністрації, наказами   департаменту   освіти   і   науки  Київської обласної    державної адміністрації , рішеннями Тетіївської міської ради,  виконавчого   комітету Тетіївської міської  ради та розпорядженнями  Тетіївського міського голови, а також цим Положенням.

 

     1.3. Управління  освіти  фінансується  за   рахунок коштів бюджету Тетіївської міської ради  об’єднаної територіальної громади  .  Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників управління  та  видатки  на  його  утримання

встановлюються рішенням  сесії  Тетіївської міської ради  об’єднаної територіальної громади  за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України.      Структура і  штатний  розпис  управління   освіти складаються за рекомендаціями Міністерства освіти і  науки України та  затверджуються  головою Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади   за   поданням   начальника управління освіти.

Працівники Управління є посадовими особами органу місцевого самоврядування.

 

     1.4. Управління є юридичною особою,  має самостійний баланс,  рахунки  в  установах  банків,  печатку  із   зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

     1.5. Юридична адреса управління:  09800, Київська область, Тетіївський район,  місто Тетіїв, вул. Януша Острозького, 5.

 

 1. Мета Управління

          Метою Управління є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної,

різнорівневої до­шкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості освіти для всіх, хто її потребує, формування якісного інформаційно-освітнього простору.

 

         3. Основні завдання, функції та права управління освіти

 

3.1.Для досягнення мети Управління вирішує наступні завдання:

3.1.1.Здійснює реалізацію державної політики та політики об’єднаної територіальної громади  в сферах освіти.

3.1.2.Створює рівні та доступні умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечує соціальний захист учасників навчально-виховного процесу .

3.1.3.Здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням стандартів освіти в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних за­кладах.

3.1.4.Здійснює комплектування навчальних закладів керівними кадрами; Сприяє вдосконаленню профе­сійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовки та атестації.

3.1.5.Здійснює контроль за організацією матеріально-технічного та фінансового забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів.

 1. Готує проекти розпорядчих актів Тетіївської міської ради об’єднаної територіальної громади , її вико­навчих органів і міського  голови, в т.ч. нормативного ха­рактеру.
 2. Здійснює інші повноваження, покладені на Управління відповідно до чинного законодавства.
 3. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані ма­теріалів, які відносяться до компетенції Управління на веб-сайті міської  об’єднаної громади.

 

 1. При здійсненні повноважень Управління  зобов’язане:

3.2.1.Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадя­нина, які закріплені в Конституції та законодавстві України та Статуті територіаль­ної громади Тетіївської міської ради  об’єднаної територіальної громади.

 1. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфі­денційності інформації відносно особи.
 2. Не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного зако­нодавства.

 

 1. Відповідно до покладених на нього завдань Управління реалізує наступні функції:
  1. Забезпечує в межах визначених законодавством прав членів територіаль­ної громади в сферах освіти, шляхом виконання відпо­відних державних і місцевих освітніх програм, надання населенню якісних послуг через мережу комунальних установ та навчальних закладів.

 

 

 1. Контролює дотримання закладами освіти усіх типів і форм власно­сті законодавства у сфері освіти державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освіт­ніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.
 2. Забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками громади повної загальної середньої освіти.

Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної у закладах і уста­новах освіти.

3.3.4.Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних закладах освіти.

3.3.5.Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної се­редньої освіти.

3.3.6.Розробляє і подає на розгляд Тетіївської міської ради пропози­ції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти.

3.3.7.Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, в місті, (селі); організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

3.3.8.Забезпечує виконання рішень Тетіївської міської ради  об’єднаної територіальної громади, виконав­чого комітету, розпоряджень міського  голови з питань, що віднесені до компетенції Управління.

3.3.9.Аналізує стан освіти, прогнозує розвиток дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, оптимізує мережу відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян.

3.3.10.Визначає потребу в навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів.

3.3.11.Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету міської  ради про утворення навчальних закладів для дітей, які потре­бують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання (у тому числі - й індивідуальне) та виховання у загальноосвітніх та спеціальних навчальних закла­дах, сприяє повноцінній інтеграції у навчальний процес дітей з обмеженими фізич­ними можливостями, в тому числі через розвиток інклюзивних форм навчання.

3.3.12.Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету Тетіївської міської ради щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, створює належні умови для складання державної підсумкової атестації екстерном.

 1. Вносить пропозиції до виконавчого комітету Тетіївської міської  ради про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-вихов­них комплексів, навчально-виховних об’єднань, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці.

 

 

 

 1. Погоджує проекти будівництва загальноосвітніх, дошкільних та позаш­кільних навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню.
 2. Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повно­цінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує постійне оновлення мережі гуртків та закладів позашкільної освіти, спортивних секцій ко­ординує роботу навчальних закладів, сім'ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням, оздоровленням дітей, організацією їх дозвілля.
 3. Організовує харчування та підвіз дітей у навчальних закладах за рахунок  бюджету Тетіївської міської ради  об’єднаної територіальної громади та залучених коштів.
 4. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслугову­вання дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів.
 5. Забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оз­доровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних на­вчальних закладах спортивного профілю.
 6. Координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах про­фесійної орієнтації учнів та їх підготовки до дорослого життя.
 7. Сприяє розширенню діяльності дитячих та молодіжних організацій, твор­чих об’єднань, товариств.
 8. Сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, позбав­лених батьківського піклування; вживає заходів щодо захисту особистих і майно­вих прав даної категорії дітей.
 9. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповноліт­ніх у навчальних закладах, насильства у сім'ї, учнівському колективі.
 10. Забезпечує організацію методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних на­вчальних закладів.
 11. Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством осві­ти і науки України; затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх та погоджує річні плани роботи позашкільних навчальних закладів; погоджує навчальні плани приватних навчальних закладів, що надають загальну середню освіту; вносить про­позиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.
 12. Здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування навчальних закладів незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпе­чує гласність його результатів.
 13. Забезпечує виявлення та розвиток здібностей обдарованих дітей, органі­зовує їх навчання, проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів.
 14. Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних по­сібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, забезпечує ними навчальні заклади.
 1. Забезпечує участь дітей у Всеукраїнських чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах.

 

 

 

 

 

 1. Організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції Управління.
 2. Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передба­чених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчаль­но-виховного процесу.
 3. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівни­ків та їх атестації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.
 4. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохо­чення та нагородження працівників освіти.
 5. Здійснює координаційну роботу навчальних закладів та установ освіти, що належать до комунальної власності, аналізує результати господарської діяльно­сті, готує пропозиції та заходи щодо їх ефективності роботи відповідно до компе­тенції Управління.
 6. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів; вве­денню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним облад­нанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, спортивним інвен­тарем.
 7. Організує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зо­крема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.
 8. Координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надає практичну допомогу у прове­денні відповідної роботи.
 9. Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних закладів.
 10. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у  комунальній власності, аналізує їх використання.
 11. Координує формування та використання закладами та установами освіти видатків загального та спеціального фондів міського бюджету, а також коштів, за­лучених закладами з інших джерел.
 12. Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.

 

3.4. Управління  має право:

 1. Залучати до розроблення місцевої програми розвитку освіти,  розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів.
 2. Брати участь в утворенні і ліквідації навчальних закладів та установ освіти всіх форм власності.
 3. Скликати міські, у тому числі щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та уста­нов освіти з питань, що належать до його компетенції.
 4. Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядуван­ня пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, закладів спортивного спрямування, брати безпосередню участь у формуванні бюджету ос­вітньої галузі об’єднаної  громади.

 

 

 

 

 1. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоря­джень керівників закладів освіти, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень;
 2. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджу­вати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

3.5. Управління   освіти під час виконання покладених на нього за­вдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Тетіївської міської ради  об’єднаної територіальної громади та виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян.

                                          4.Структура Управління

 

4.1.Штатний розпис Управління розробляється виконавчим комітетом Тетіївської міської  ради у межах граничної чисельності та фонду оплати праці пра­цівників, затверджених рішенням сесії Тетіївської міської ради.

4.2.Посадові обов’язки працівників Управління визначаються посадовими інструкці­ями, які затверджуються начальником Управління.

4.3.При Управлінні освіти може створюватися рада керівників на­вчальних закладів, колегія Управління освіти інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально-ви­ховного процесу, представників громадськості. 

4.4.  Для   належного функціонування закладів та установ освіти при управлінні освітою Тетіївської міської ради  створюються структурні підрозділи:  методичний кабінет, централізована бухгалтерія, група по господарському обслуговуванню закладів освіти.

                    

5.Керівництво Управління

 

5.1.Управління очолює начальник, який призначається Тетіївським міським головою одноособово.

 

5.1. Начальник  Управління:

5.1.1.Здійснює керівництво діяльністю Управління, несе відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці.

5.1.2. Подає на затвердження голові Тетіївської міської ради  об’єднаної територіальної громади Положення про структурні підрозділи Управління.

5.1.3.Затверджує посадові інструкції працівників Управління та його підрозділів, розподіляє функціональні обов’язки та визначає ступінь їх відповідальності.

5.1.4. Планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів Тетіївської міської ради.

5.1.4.Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління.

 

 

 

 

 

5.1.5. Звітує перед головою  Тетіївської  міської ради  за виконання  покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи; відповідає за виконання покладених на Управління завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, інноваційної  діяльності.

5.1.6. Може входити до складу колегії райдержадміністрації;

5.1.7. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Управління та розробляє проекти відповідних рішень.

5.1.8. Бере участь у засіданнях Тетіївської міської ради та її виконавчого комітету.

5.1.9.Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне вико­нання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

5.1.10. На період відпустки або тимчасової непрацездатності начальника Управління його обов’язки виконує інший працівник Управління  , призначений в установленому  порядку.

5.1.11.Діє без доручення від імені Управління, представляє його інтереси в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особа­ми та громадами.

5.1.12.Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.

5.1.13.Здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджет­них коштів в межах затвердженого кошторису витрат, пов’язаних із функціону­ванням галузі.

5.1.14. Надає пропозиції голові Тетіївської міської ради  щодо заохочен­ня, притягнення до дисциплінарної відповідальності, призначення на посаду і звільнення з посади працівників Управління.

5.1.15.Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого за­конодавства.                                                          

5.1.16. Призначає на посаду та звільняє з посади  керівників закладів і установ освіти в установленому законом  порядку,  погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівника приватного навчального закладу.

5.1.17. Координує роботу керівників закладів освіти  в питанні призначення педагогічних працівників.

 

                         6.Фінансування діяльності Управління

 

 1. Управління фінансується за рахунок коштів бю­джету Тетіївської міської ради, які виділені на його утримання.
 2. Джерелами фінансування Управління є:

кошти бюджету Тетіївської міської ради  об’єднаної територіальної громад,

інші кошти, передані Управлінню згідно з чинним законодавством.

 1. Майно, яке знаходиться на балансі Управління є кому­нальною власністю Тетіївської міської  об’єднаної територіальної громади та перебуває в оперативному управлінні Управління.
 1. Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності Управління проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

 

7.Заключні положення

 

 1. Ліквідація і реорганізація Управління  здійснюється за рішенням сесії Тетіївської міської ради  у встановленому законом порядку.
 2. Зміни і доповнення до цього положення вносяться сесією Тетіївської міської ради. 

 

          Секретар ради                                              С.М.Денисюк

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація