Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

СТАТУТ

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                          ПОГОДЖЕНО                                                                  

рішенням дев’ятої сесії                                              Начальник управління освіти                                    

Тетіївської міської ради                                              Виконавчого комітету                                                 

сьомого скликання                                                      Тетіївської міської ради                                              

 

№ 301-06-VІІ                                                                 ______________ Т.І.Коробко                                      

від 30.08.2018 року                                                       Від 28.08.2018 року                                                      

 

С Т А Т У Т

Комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа» 

Тетіївської міської ради Київської області

 (нова редакція)

 

м.Тетіїв 2018

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа» Тетіївської міської ради Київської області (далі дитячо-юнацька спортивна школа) – позашкільний навчальний заклад спортивного профілю, який забезпечує розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, що в установленому порядку визнаний в Україні, створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортивного резерву для збірних команд України.

Повна назва: Комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа» Тетіївської міської ради Київської області.                 

Скорочена назва: КЗДЮСШ.

1.2. Дитячо-юнацька спортивна школа у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінмолодьспорту, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, до сфери управління якої вона належить, рішеннями власника в межах повноважень, визначених чинним законодавством, Положенням про дитячо-юнацьку спортивну школу і власним Статутом.

1.3. Дитячо-юнацька спортивна школа є комплексною дитячо-юнацькою спортивною школою.

1.4. Управління діяльністю дитячо-юнацькою спортивною школою в установленому порядку здійснюють Мінмолодьспорт, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Комітет з фізичного виховання та спорту Київське обласне відділення (філія), управління освіти виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

1.5. КЗДЮСШ є об’єктом спільної комунальної форми власності територіальних громад Тетіївського району, підпорядковується засновнику, Управлінню освіти виконавчого комітету Тетіївської міської ради, відділу культури релігії молоді та спорту,  яка утримується за рахунок міського бюджету.

1.6. Засновником КЗДЮСШ є Тетіївська міська рада. Управління позашкільним закладом здійснює Управління освіти виконавчого комітету Тетіївської міської ради. Засновник здійснює фінансування закладу освіти, його матеріально-технічне забезпечення.

1.7. КЗДЮСШ є юридичною особою і діє на підставі власного статуту, який розроблений на основі Типового Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, який затверджується засновником (Тетіївською міською радою).

1.8. КЗДЮСШ, вважається такою, що не має категорії.

1.9. КЗДЮСШ самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції передбаченої чинним законодавством, Типовим Положенням про спортивну школу та власним Статутом. У КЗДЮСШ визначена українська мова навчання.

1.10. Юридична адреса КЗДЮСШ: 09800, Київська обл., м. Тетіїв, вул. Соборна, 9; тел. 5-27-14.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ КЗДЮСШ

2.1. КЗДЮСШ є юридичною особою і діє на підставі Статуту, що розробляється на основі Типового Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженого засновником.

2.2. КЗДЮСШ підпорядкована Управлінню освіти виконавчого комітету Тетіївської міської ради, має свою печатку із своєю назвою, штамп та особистий рахунок в банківській установі.

2.3. КЗДЮСШ у своїй структурі має відділення з волейболу, гандболу, легкої атлетики, футболу (та інших видів спорту, у разі їх відкриття, згідно з чинним законодавством).

Відділення з видів спорту включають:

- групи початкової підготовки, в яких здійснюється відбір обдарованих вихованців для подальшої спеціалізації в обраному виді спорту, забезпечується підвищення у них інтересу до регулярної рухової активності, розвиток здібностей, формування морально-етичної і вольової поведінки, опанування вихованцями основ техніки і тактики обраного виду спорту;

- групи базової підготовки, в яких здійснюється підготовка вихованців до тренувальних та змагальних навантажень, необхідних для досягнення високих спортивних результатів, забезпечується підвищення рівня фізичної підготовки та поліпшення спортивних результатів вихованців.

2.4. КЗДЮСШ підлягає державній атестації, яка проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку, встановленому МОН. Результати державної атестації спортивної школи оприлюднюються у засобах масової інформації.

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЮСШ.

3.1. Освітня та спортивна робота КЗДЮСШ проводиться за навчальними програмами з видів спорту, що затверджуються Мінмолодьспортом.

3.2. Основними формами освітньої роботи є групові навчально-тренувальні заняття, виховні заходи, медико-відновні заходи, участь у змаганнях, тренувальні збори, в тому числі спортивно-оздоровчі табори, інструкторська та суддівська практика.

Основною формою спортивної роботи є участь вихованців у спортивних змаганнях різного рівня.

3.3. Навчальний рік в спортивній школі починається з 1 вересня. Річний навчальний план для кожного відділення розраховується на 52 тижні.

3.4. Тривалість навчальної години в спортивній школі становить 45 хвилин.

Тривалість одного заняття в спортивній школі не може перевищувати:

- двох навчальних годин у групах початкової підготовки;

- трьох навчальних годин у групах базової підготовки.

3.5. Режим щоденної роботи спортивної школи визначається розкладом занять, що затверджується на навчальний рік директором спортивної школи, правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором між адміністрацією спортивної школи та профспілковим комітетом.

У період канікул у загальноосвітніх закладах загальної середньої освіти КЗДЮСШ працює за окремим планом, затвердженим її директором.

Адміністрація спортивної школи створює для вихованців, тренерів-викладачів та інших працівників безпечні умови для навчально-тренувальної, спортивної та іншої роботи.

3.6. Норми наповнюваності груп відділень з видів спорту і тижневий режим навчально-тренувальної та спортивної роботи спортивної школи установлюються відповідно до навчальних програм з видів спорту. 

3.7. Порядок комплектування, наповнення навчальних груп, тижневий режим навчально-тренувальної та спортивної  роботи, мінімальний вік зарахування в спортивну школу, встановлюються згідно з нормативно-інструктивними документами та відповідно до навчальних програм з видів спорту.

3.8. Списки вихованців базових груп відділень з видів спорту затверджуються директором спортивної школи до 1 вересня, а для груп початкової підготовки – до 1 жовтня поточного року. Протягом навчального року у зазначені списки у разі потреби можуть вноситися в установленому порядку зміни.

3.9. До спортивної школи приймаються всі особи, що бажають займатися фізичною культурою і спортом, які виконали нормативи з фізичної підготовленості, встановлені навчальними програмами з видів спорту та не мають медичних протипоказань.

3.10. Зарахування до спортивної школи здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, медичного висновку лікаря поліклініки за місцем проживання про відсутність медичних протипоказань для занять.

Мінімальний вік дитини, що підлягає зарахуванню до спортивної школи,  залежить від специфіки виду спорту та визначається Мінмолодьспортом за погодженням Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

3.11. Переведення вихованців спортшколи відповідно з групи початкової підготовки до групи базової підготовки здійснюється після виконання ними встановлених вимог, зазначених у навчальних програмах з видів спорту.

Вихованці спортивної школи, які направлені для підвищення рівня спортивної майстерності до спеціалізованих закладів спортивного профілю не входять до складу груп КЗДЮСШ, але можуть брати участь у спортивних змаганнях у складі команд КЗДЮСШ протягом двох років з часу їх направлення. За тренером-викладачем спортивної школи зберігаються протягом двох років з часу направлення зазначених вихованців раніше встановлені надбавки (доплати) за їх підготовку.

3.12. Для забезпечення безперервності освітнього процесу протягом року та активного відпочинку вихованців в період канікул, спортивна школа може організовувати спортивно-оздоровчі табори на власній або орендованій базі у канікулярний період. Під керівництвом одного тренера-викладача може займатися 15-20 вихованців у денних спортивно-оздоровчих таборах та 10 вихованців у цілодобових.

КЗДЮСШ відповідно до затвердженого календарного плану може проводити внутрішньо-шкільні відкриті першості, матчеві зустрічі, турніри та інші змагання.

3.13. Організація медичного супроводження підготовки вихованців спортивної школи здійснюється відповідно до спільних нормативних документів Мінмолодьспорту і МОЗ. Лікар або середній медичний працівник спортивної школи здійснює безпосередній медичний контроль за проведенням освітньої та спортивної роботи, а також у разі потреби надає першу медичну допомогу вихованцям.

З метою запобігання погіршенню здоров’я вихованців спортивної школи лікар або середній медичний працівник здійснює:

 • Контроль за диспансерним обстеженням вихованців (не менше двох разів на рік);

 • Додатковий медичний огляд перед участю у змаганнях, після захворювання або травми;

 • Контроль за виконанням вихованцями медико-відновних та заборонених до вживання засобів;

 • Відсторонення вихованців від занять за станом здоров’я; контроль за додержанням строків поновлення занять після захворювання або травми;

 • Контроль за додержанням санітарно-гігієнічних норм у місцях проведення освітніх занять та змагань, а також під час їх проведення;

 • Облік та аналіз нещасних випадків під час занять.

3.14. Робота медичних працівників спортивної школи повинна бути організована відповідно до законодавства.

 

ІУ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОЇ ТА СПОРТИВНОЇ РОБОТИ

 1. Учасниками навчально-тренувальної  та спортивної роботи в КЗДЮСШ є:

- вихованці;

- тренери-викладачі;

- медичні працівники та інші фахівці;

- батьки або особи, що їх замінюють;

- директор та його заступники.

 1. Вихованці ДЮСШ мають право на:                                                                           

 2.    - здобуття позашкільної освіти спортивного профілю, одержання свідоцтва про закінчення спортивної школи та копії особистої картки спортсмена, форми яких затверджуються Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України;               

 3.      – добровільний вибір виду спорту;                                                                            

 4.   - проходження підготовки відповідно до навчальних програм з видів спорту під керівництвом тренера-викладача; 

 5.   - безпечні та нешкідливі умови для навчання;                                                        

 6.   - користування матеріально-технічною, спортивною базою, орендованою в ЗНЗ, сільради, міськради безоплатно; 

 7.    - одержання в установленому порядку спортивного інвентарю індивідуального користування;  

 8.    - забезпечення в установленому порядку спортивним одягом та спортивним взуттям, а також харчуванням, проживанням під час спортивних змагань, проїздом до місця проведення змагань;  

 9. - медичне та фармакологічне обслуговування;   

 10. одержання нагород, цінних подарунків, призів, премій, грамот, дипломів та інші види заохочення за досягнуті спортивні успіхи;   

 11.  - представлення в органах громадського самоврядування спортивної школи;    

 12.   - захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій працівників школи, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

 13. Вихованці КЗДЮСШ зобов’язані:                                                                                      - поєднувати заняття в спортивній школі з навчанням у закладі загальної середньої освіти;                                                                                                    - виконувати навчальні програми з метою досягнення запланованих спортивних результатів;                                                                                                        - підвищувати свою спортивну майстерність та загальний культурний рівень;                                                                                                                                   - додержуватися здорового способу життя, норм морально-етичної поведінки, установленого спортивного режиму та правил особистої гігієни;                                                                                                                                - брати участь у змаганнях передбачених календарними планами;                   - додержуватися вимог медичного контролю та проходити кожного року диспансерне обстеження, починаючи з навчання у групах  базової підготовки;                                                                                    

- берегти державне, громадське і особисте майно;

- додержуватися вимог статуту, правил поведінки вихованця спортивної школи;   

     - виконувати положення антидопінгового законодавства.                                                                                                          

 1. Тренером-викладачем спортивної школи  може бути особа,  що має високі моральні якості, вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст», «молодший спеціаліст» чи «магістр».

 2. Тренери-викладачі та інші фахівці, залучені до роботи у спортивній школі, мають право на:                                                                                                              - внесення керівництву спортивної школи та органам виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту, іншим органам виконавчої влади пропозицій щодо поліпшення навчально-тренувального та виховного процесу, подання на розгляд керівництву спортивної школи і тренерської ради пропозицій щодо заохочення вихованців, застосування стягнень до осіб, які порушують статут внутрішнього трудового розпорядку спортивної школи; 

 3. вибір форм підвищення тренерської кваліфікації;

 4.  участь у роботі методичних нарад, зборів, інших органів            самоврядування спортивної школи, у заходах, пов’язаних з     організацією спортивної роботи;

 5.  підвищення кваліфікації за рахунок коштів спортивної школи та інших джерел;

 6.  вибір науково та методично обґрунтованих форм, методів і засобів навчально-тренувальної та спортивної роботи;

 7. захист професійної честі та гідності відповідно до законодавства;

 8.  моральне і матеріальне заохочення за досягнення значних результатів у виконанні покладених на них завдань;

 9.  забезпечення в установленому порядку індивідуальним інвентарем для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

 10.  безпечні та нешкідливі для здоров’я умови.

 11. Тренери-викладачі та інші фахівці, залучені до роботи у спортивній школі, зобов’язані:

- виконувати навчальні програми з видів спорту;

- навчати вихованців, формувати у них вміння і навички з різних напрямів навчально-тренувальної та спортивної роботи диференційовано з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів, схильностей вихованців;                                                                                                                      - сприяти розвитку фізичних якостей відповідно до задатків та запитів вихованців, а також збереженню здоров’я;

- здійснювати контроль за додержанням вихованцями норм морально-етичної поведінки, вимог документів, що регламентують організацію навчально-тренувального процесу;

- додержуватись етики, поважати гідність вихованців, захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;

- берегти здоров’я вихованців, пропагувати здоровий спосіб життя, не допускати до навчально-тренувальної та спортивної роботи вихованців, які не пройшли медичне обстеження в установленому порядку;

- постійно підвищувати свій професійний рівень знань, загальну культуру;

- вести документацію з питань виконання посадових обов’язків (журнали, плани роботи тощо);

- сприяти особистим прикладом і настановами вихованню поваги до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- проходити щороку в установленому порядку медичне обстеження;

- додержуватися вимог статуту спортивної школи, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов’язки, накази і розпорядження керівництва спортивної школи;

- додержуватися норм санітарно-гігієнічного та антидопінгового законодавства під час проведення навчально-тренувальних занять і спортивної роботи;

- здійснювати контроль та нести відповідальність за додержанням норм анти допінгового законодавства.

 1. Тренери-викладачі працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором спортивної школи.

 2. Обсяг навантаження тренера-викладача визначається директором спортивної школи згідно із законодавством і затверджується Управлінням освіти  виконавчого комітету.

 3. Оплата праці тренерів-викладачів здійснюється відповідно до умов, затверджених в установленому порядку Мінмолодьспортом за погодженням з Мінфіном.

 4. Перерозподіл або зміна навантаження тренера-викладача протягом року здійснюється директором  спортивної школи у разі виникнення обґрунтованої потреби з додержання вимог законодавства про працю.

 5. Тренери-викладачі можуть утворювати бригади з окремого виду спорту. Склад бригади та регламент її роботи затверджує директор спортивної школи на підставі відповідного рішення тренерської ради спортивної школи з додержання вимог, визначених Мінмолодьспортом.

 6. Тренери-викладачі спортивної школи підлягають атестуванню один раз на чотири роки в порядку, визначеному Мінмолодьспортом.

 7. Батьки вихованців або особи, що їх замінюють, мають право:

 8. Обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування спортивної школи;

 9. Звертатися до органів управління фізичною культурою і спортом, директора і органів громадського самоврядування спортивної школи з питань її роботи;

 10. Брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-тренувального процесу та зміцнення матеріально-технічної бази спортивної школи;

 11. Захищати законні права та інтереси в органах місцевого самоврядування та у відповідних державних і судових органах;

 12. Батьки та особи, які їх заміняють зобовязані:

- забезпечувати дітям належні умови для життя і навчання, позашкільної роботи і самоосвіти, занять фізичною культурою і спортом;

- забезпечувати виконання дітьми вимог по дотриманню дисципліни як в спортивній школі, так і в громадських місцях;

- відвідувати батьківські збори відділень та брати участь в організації навчально-тренувального процесу;

- турбуватися про здоров’я дітей, організовувати щорічне проходження ними поглибленого медичного огляду та оздоровлення;

- забезпечити постійне відвідування дітьми навчально-тренувальних занять;

- забезпечити щорічне обов’язкове страхування дітей від нещасних випадків до початку навчального року.

V. КЕРІВНИЦТВО СПОРТИВНОЮ ШКОЛОЮ

5.1. Безпосереднє керівництво спортивною школою здійснює директор, який призначається на посаду (звільняється з посади) засновником (власником) відповідно до законодавства.

5.2. На посаду директора спортивної школи призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» або «магістр», стаж роботи у закладах та організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості не менше трьох років і яка пройшла підготовку та атестацію в порядку встановленому Мінмолодьспортом.

5.3. Директор спортивної школи:

- здійснює загальне керівництво спортивною школою, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, забезпечує створення належних умов для підвищення фахового рівня працівників;

- забезпечує та контролює проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи, несе відповідальність перед засновником (власником) за її результати;

- в установленому порядку за погодженням із засновником затверджує структуру і штатний розпис спортивної школи, контролює додержання виконавчої та фінансової дисципліни;

- забезпечує додержання вимог охорони здоров’я, праці і господарської діяльності, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і норм техніки безпеки та несе за це відповідальність;

- представляє спортивну школу на підприємствах, в установах, організаціях та органах влади;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами спортивної школи, укладає угоди, відкриває рахунки в установах або органах Державного казначейства;

- видає у межах своїх повноважень накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- затверджує посадові інструкції працівників;

- приймає на роботу і звільняє з роботи тренерів-викладачів та інших фахівців відповідно до законодавства;

- установлює надбавки і розглядає питання щодо надання доплат, премій і матеріальної допомоги тренерам-викладачам та іншим фахівцям спортивної школи, вживає інших заходів заохочення, а також дисциплінарного впливу;

- несе відповідальність за виконання покладених на спортивну школу завдань, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, переданого в користування і володіння спортивної школи;

5.4. У спортивній школі може бути введена для кожного відділення посада старшого тренера-викладача у разі, коли під його керівництвом працює не менше двох штатних тренерів-викладачів. При цьому два тренери, які працюють як сумісники, вважаються одним штатним тренером-викладачем.

5.5. Старший тренер-викладач виконує обов’язки, визначені для тренерів-викладачів, і здійснює контроль за діяльністю тренерів-викладачів з видів спорту, несе відповідальність за організацію навчально-тренувального процесу, комплектування та проведення тренерських рад відділень, організацію заходів з підвищення кваліфікації тренерів-викладачів і за результати виступу спортсменів на змаганнях та здійснює контроль і несе відповідальність за додержання норм антидопінгового законодавства.

5.6. З метою забезпечення розвитку та удосконалення навчально-тренувальної то спортивної роботи, професійної діяльності працівників у спортивній школі утворюється тренерська рада, яку очолює її директор.

 

5.7. Тренерська рада спортивної школи:

- вивчає плани, результати та актуальні питання навчально-тренувальної та спортивної роботи, а також питання щодо додержання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;

- розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності спортивної школи;

-  визначає заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів, упровадження під час навчально-тренувальних занять досягнень науки і кращого досвіду роботи;

- розробляє рекомендації з питань удосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

- вносить керівництву спортивної школи інформацію щодо налагодження міжнародних спортивних зв’язків;

- захищає права працівників на виявлення ініціативи, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та скасовує такі, що не придатні для використання під час проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

- розглядає інші питання, пов’язані з діяльністю спортивної школи.

5.8. Органом громадського самоврядування спортивної школи є загальні збори колективу, в яких можуть брати участь наукові та інші працівники, які залучаються до навчально-тренувальної та спортивної роботи і представники батьківського комітету. Загальні збори колективу спортивної школи скликаються не рідше одного разу на рік.

5.9. Трудовий колектив спортивної школи становлять особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з спортивною школою.

5.10. У період між загальними зборами може діяти рада спортивної школи, діяльність якої регулюється її статутом.

Рада спортивної школи розглядає питання щодо перспективного розвитку спортивної школи, надає допомогу керівництву в їх вирішенні, здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва.

5.11. У спортивній школі за рішенням її загальних зборів може утворюватись батьківський комітет.

 

VІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МАТЕРІАЛЬНО-

ТЕХНІЧНА БАЗА СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ

6.1. Фінансово-господарська діяльність спортивної школи провадиться відповідно до законодавства та статуту;

6.2. Фінансування спортивної школи здійснюється в установленому порядку за рахунок коштів засновника (власника) та/або відповідного бюджету, фонду соціального страхування;

6.3. Спортивна школа у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

- самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до статуту;

- модернізувати власну матеріально-технічну базу;

- володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та статуту;

- виконувати інші функції, що не суперечать законодавству і статуту спортивної школи.

6.4. Кошти спортивної школи складають:

- бюджетне фінансування у відповідності з нормативами витрат;

- благодійні внески підприємств, організацій, а також окремих громадян;

- кошти від здачі в оренду приміщень, спортивних споруд, обладнання у вільний від основних занять час;

- кошти інших джерел не заборонених чинним законодавством.

6.5. Матеріально-технічна база спортивної школи включає адміністративні приміщення та спортивну базу(спортивний зал), підсобні приміщення, обладнання, засоби зв’язку, оргтехніку, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в її використанні.

6.6. Для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи за відсутності власної спортивної бази можуть надаватися безоплатно або на пільгових умовах спортивні об’єкти (спортивні споруди), культурні, оздоровчі та інші заклади за умови додержання санітарно-гігієнічних норм і не погіршення стану таких закладів.  Порядок надання зазначених об’єктів (споруд) у користування визначається місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства.

6.7. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в спортивній школі здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

 

VІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ У РАМКАХ

МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

7.1. Спортивна школа за наявності належної матеріально-технічної бази, власних фінансових коштів має право підтримувати міжнародні спортивні контакти із спортивними організаціями інших країн, брати участь у міжнародних заходах, проводити обмін спортивними делегаціями  з метою вивчення міжнародного досвіду роботи.

7.2. Спортивна школа має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою, фізичною культурою і спортом, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн в установленому порядку, за погодженням з органами Управління.

    За наявності відповідних умов спортивна школа може здійснювати прийом іноземних делегацій.

VІІІ. ДОКУМЕНТАЦІЯ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ, ПОРЯДОК ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

7.1. Перелік документації документів, які повинна мати спортивна школа, порядок обліку та звітності затверджуються Мінмолодьспортом.

ІХ. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ

9.1. Припинення діяльності спортивної школи відбувається шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.

9.2. Реорганізація спортивної школи відбувається на підставі рішення сесії районної ради. При реорганізації вся сукупність прав та обов’язків спортивної школи переходить до його правонаступників.

9.3. Спортивна школа ліквідується у випадках:

- прийняття відповідного рішення міською радою;

- якщо прийнято рішення про заборону діяльності спортивної школи через невиконання умов, встановлених чинним законодавством, дотримання цих умов або не змінено вид діяльності;

- якщо рішенням суду будуть визнані недійсними документи спортивної школи  та/або рішення про створення спортивної школи;

- на інших підставах, передбачених законодавчими актами України.

9.4. Ліквідація спортивної школи здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється власником. До складу ліквідаційної комісії входять представники власника та спортивної школи. Порядок і термін проведення ліквідації, а також термін для заяви претензій кредиторами визначаються власником.

9.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження управління спортивною школою. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс спортивної школи і подає його власнику. Кредитори та інші особи, які перебувають у договірних відносинах із спортивною школою, що ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі в терміни згідно з чинним законодавством.

9.6. При реорганізації та ліквідації спортивної школи працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

Х. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ.

Зміни та доповнення до Статуту вносяться дирекцією спортивної школи на підставі змін та доповнень до чинного законодавства та  затверджуються засновником КЗДЮСШ.

 

Тетіївська міська рада, що є юридичною особою за законодавством України, місцезнаходження: Київська область, м. Тетіїв, вул. Я. Острозького, 5, зареєстрована Тетіївською районною державною адміністрацією від 15.02.2018 року, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 349 120 0000 000760, код ЄДРПОУ 42096329, в особі міського голови Майструка Руслана Володимировича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

 Міський голова _____________________  Майструк Р.В.

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація