Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

ТИПОВИЙ ДОГОВІР з колективним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 липня 2019 р. № 690

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
з колективним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

_________________________________                                ___ _________ 20___ р.

        (найменування населеного пункту)

___________________________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання, що провадить господарську діяльність з централізованого

___________________________________________________________________________

водопостачання та/або централізованого водовідведення, код згідно з ЄДРПОУ)

в особі ____________________________________________________, що діє на підставі

              (найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

___________________________, затвердженого __________________________________

  (назва документа)                                                                           (коли і ким)

 (далі - виконавець), з однієї сторони, і юридична особа, що об’єднує споживачів у будівлі та в їх інтересах укладає договір ___________________________________________________________________________
                       (адреса будинку, найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ)

в особі ___________________________________________________ (далі - колективний

(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

споживач), з іншої сторони (разом - сторони), уклали договір про таке.

Предмет договору

1. Виконавець зобов’язується своєчасно надавати колективному споживачеві послуги з ____________________________________________________ (далі - послуги),

(найменування послуг)

а колективний споживач зобов’язується оплачувати надані послуги за тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у порядку, строки  та на умовах, передбачених договором.

2. Виконавець забезпечує якість питної води відповідно до вимог державних санітарних норм і правил з тиском питної води відповідно до параметрів, встановлених державними будівельними нормами, на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку.

3. Послуги надаються колективному споживачеві безперервно, крім перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

Послуга з централізованого водовідведення надається у мережі виконавця з мереж колективного споживача за умови справності мереж колективного споживача.

 

4. Інформація про об’єкт водоспоживання:

1) адреса об’єкта водоспоживання:

вулиця ______________________________________________________,

будинок № ______________, квартира (приміщення) № ____________,

місто (селище, село) _____________________, індекс ______________,

район _______________________________________________________,

область  _____________________________________________________;

2) номер контактного телефону колективного споживача ___________;

3) абонентський номер колективного споживача ___________________;

4) характеристика вузлів комерційного обліку води:

Поряд-ковий номер

Найменування та умовне позначення типу засобу вимірювальної техніки

Заводський номер

Перше показання/ дата

Місце встановлення

Дата останньої періодичної повірки, міжповірочний інтервал

Примітка

У разі внесення змін до характеристики вузлів комерційного обліку води такі зміни вважаються внесеними до договору шляхом належного оформлення акта взяття на абонентський облік.

Розмір плати за послуги

5. Тарифи на послуги встановлюються уповноваженими законом державними органами або органами місцевого самоврядування відповідно до закону і становлять:

на послугу з централізованого водопостачання - ___________ гривень за 1 куб. метр;

на послугу з централізованого водовідведення - ___________ гривень за 1 куб. метр.

У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну тарифів на послуги виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це колективному споживачеві із зазначенням рішення відповідних органів.

У разі зміни тарифів у період дії договору нові тарифи застосовуються з моменту їх введення в дію без внесення додаткових змін до договору.

6. Плата за послуги розраховується виходячи з розміру затверджених тарифів на послуги та обсягу спожитих послуг, визначеного відповідно до законодавства.

7. Розмір внесків за встановлення та заміну вузлів комерційного обліку (у разі встановлення виконавцем) визначається окремо для кожної будівлі, сплата внесків розстрочується на ____ років.

8. Розмір внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку визначається окремо для кожної будівлі з розрахунку на один рік та коригується щороку.

9. Розмір внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку послуг з централізованого водопостачання встановлюється виконавчими органами сільських, селищних, міських рад відповідно до вимог Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання” та становить ________________ гривень на місяць.

Облік та порядок оплати послуг

10. Оператор зовнішніх інженерних мереж, до яких приєднана будівля, має право доступу до приміщень у будівлі, де встановлено вузли комерційного обліку, для проведення їх обслуговування та/або заміни, а також для зняття показань.

11. Виконавець має право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку, для проведення перевірки схоронності таких вузлів обліку та зняття показань.

12. Колективний споживач або визначена споживачами особа, що здійснює розподіл обсягів послуг, має право доступу до приміщень, в яких встановлено вузли розподільного обліку, за показаннями яких здійснюється такий розподіл.

13. Уповноважені посадові особи органів ліцензування, органів місцевого самоврядування мають право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку, для проведення перевірки наявності, функціонування таких вузлів та здійснення контролю за правильністю зняття показань.

14. Споживачі мають право доступу до місць установлення вузлів комерційного обліку для проведення перевірки їх схоронності та зняття показань.

15. Для отримання доступу до вузлів комерційного обліку оператор зовнішніх інженерних мереж, виконавець, уповноважені посадові особи органів ліцензування, органів місцевого самоврядування звертаються до колективного споживача або визначеної споживачами особи, що здійснює розподіл обсягів послуг, за допомогою телефонного зв’язку або в письмовій формі за поштовою або електронною адресою, що зазначена у договорі, щодо доступу до вузлів комерційного обліку із зазначенням його мети та дати.

16. Колективний споживач або визначена споживачами особа, що здійснює розподіл обсягів послуг, забезпечують у зазначений у зверненні строк доступ представників оператора зовнішніх інженерних мереж, виконавця, уповноважених посадових осіб органів ліцензування, органів місцевого самоврядування до вузлів комерційного обліку після пред’явлення ними відповідних службових посвідчень.

У разі неможливості колективного споживача або визначеної споживачами особи, що здійснює розподіл обсягів послуг, у зазначений строк забезпечити такий доступ інший строк доступу до вузла комерційного обліку узгоджується додатково.

17. Розрахунковим періодом для оплати послуг є календарний місяць.

Оплата послуг здійснюється не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим періодом, якщо інше не визначено договором.

Рахунки на оплату послуг формуються виконавцем на основі показань вузлів комерційного обліку з урахуванням показань вузлів розподільного обліку відповідно до Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання” та надаються колективному споживачеві не пізніше ніж за 10 календарних днів до граничного строку внесення плати за послуги.

Рахунки надаються у паперовому вигляді. За згодою колективного споживача або визначеної споживачами особи, що здійснює розподіл обсягів послуг, рахунки можуть надаватися в електронному вигляді, у тому числі шляхом доступу до електронних систем обліку розрахунків.

18. Обсяг спожитих послуг визначається за показаннями вузла комерційного обліку, взятого виконавцем на абонентський облік.

19. Засоби вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла комерційного обліку, у визначені законодавством строки підлягають періодичній повірці.

Несанкціоноване втручання у роботу вузлів комерційного обліку забороняється.

20. Зняття показань вузла (вузлів) комерційного обліку здійснюється щомісяця виконавцем у присутності колективного споживача, крім випадків, коли зняття таких показань здійснюється виконавцем за допомогою систем дистанційного зняття показань.

21. Розподіл обсягів наданих послуг між споживачами здійснюється колективним споживачем або визначеною споживачами особою, що здійснює розподіл обсягів послуг, відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої Мінрегіоном.

У разі виходу з ладу або втрати вузла комерційного обліку до відновлення його роботи або заміни ведення комерційного обліку здійснюється розрахунково відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг з урахуванням середнього споживання питної води протягом попередніх 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12, за фактичний час споживання послуги, але не менш як 15 діб).

22. Обсяг наданих колективному споживачеві послуг з централізованого водовідведення визначається на рівні обсягів спожитих ним послуг з централізованого водопостачання та постачання гарячої води.

23. До встановлення вузла комерційного обліку обсяги споживання питної води визначаються за показаннями вузлів розподільного обліку, а у разі їх відсутності - за нормами споживання, встановленими органам місцевого самоврядування. Загальний обсяг споживання питної води у такому випадку визначається як сума обсягу, визначеного за допомогою вузлів розподільного обліку, та розрахункового обсягу, визначеного за нормою споживання для споживачів, приміщення яких не оснащені вузлами розподільного обліку.

24. У разі недопущення колективним споживачем виконавця до зняття показань вузла комерційного обліку протягом трьох місяців приймається середньодобове споживання таким споживачем відповідної послуги за попередні 12 місяців.

Після відновлення надання показань вузлів обліку колективним споживачем виконавець зобов’язаний здійснити перерахунок за надані послуги.

25. Обсяг споживання наданих послуг для споживачів, у яких відсутні вузли розподільного обліку, визначається розрахунково відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг.

26. Оплата послуг здійснюється в безготівковій або готівковій формі. За бажанням колективного споживача оплата послуг може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.

У разі авансової оплати послуг виконавець періодично один раз на шість місяців проводить перевірку оплати за фактично надані послуги, про що повідомляє колективному споживачеві.

27. У разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги колективний споживач сплачує пеню в розмірі ____________ відсотків, але не більш як 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послуги.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживачів заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

28. У разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості виконавець проводить перерахунок вартості послуги у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, та сплачує колективному споживачеві неустойку (штраф, пеню) у розмірі _______ відсотків суми проведеного перерахунку вартості послуги.

29. Розмір внесків за встановлення (у разі встановлення виконавцем), обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку послуг з централізованого водопостачання встановлюється відповідно до Методики визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання, затвердженої Мінрегіоном.

30. У разі виявлення у будівлі витоків води із внутрішньобудинкових систем централізованого водопостачання протягом періоду, за який здійснюється розрахунок за послуги з централізованого водопостачання, розподіл обсягів наданих послуг між споживачами здійснюється відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг.

31. Дієздатні особи, які проживають та/або зареєстровані у житлі споживача, користуються усіма житлово-комунальними послугами та несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями з оплати послуг.

Права та обов’язки сторін

32. Колективний споживач має право на:

1) укладення договору про надання послуг відповідно до статуту в інтересах споживачів, об’єднаних колективним споживачем;

2) розірвання договору про надання послуг, укладеного ним в інтересах споживачів, об’єднаних колективним споживачем, попередивши про це виконавця не менш як за два місяці до дати розірвання;

3) своєчасне отримання послуг належної якості згідно із законодавством і договором;

4) одержання без додаткової оплати від виконавця інформації про тарифи, розмір місячного платежу, структуру тарифу, норми споживання та порядок надання послуг, а також про їх споживчі властивості;

5) відшкодування збитків, завданих його майну, внаслідок неналежного надання або ненадання послуг та незаконного проникнення в належне йому житлове приміщення (інший об’єкт нерухомого майна);

6) отримання без додаткової оплати інформації про проведені виконавцем нарахування плати за послуги (за періодами та видами нарахувань) та отримані платежі;

7) підключення в установленому порядку до систем централізованого водопостачання та водовідведення нових об’єктів водоспоживання;

8) проведення перевірки кількості та якості послуг у встановленому законодавством порядку;

9) зменшення у встановленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;

10) отримання від виконавця штрафу за перевищення нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт у розмірі ______ відсотків середньомісячної плати за послугу за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12, за фактичний час споживання послуги) за кожну добу такого перевищення;

11) звертатися до суду в установленому законодавством порядку в разі порушення виконавцем умов договору.

33. Колективний споживач зобов’язаний:

1) оплачувати надані послуги за тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у строки, встановлені договором;

2) допускати до об’єктів нерухомого майна, що належать колективному споживачеві, а також місць загального користування і допоміжних приміщень багатоквартирних будинків (для об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) виконавців або їх представників у порядку, визначеному законом і договором, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань засобів вимірювальної техніки;

3) у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті послуги сплачувати пеню в установленому договором розмірі;

4) забезпечувати розподіл між споживачами обсягу спожитих послуг відповідно до законодавства (крім випадку, коли споживачами визначено особу, що здійснює розподіл обсягів послуг);

5) у разі безпосереднього здійснення розподілу обсягу послуг між споживачами надавати споживачам детальний розрахунок розподілу між ними обсягу спожитих послуг, а в разі обліку послуг засобами вимірювальної техніки вузла обліку, що забезпечує загальний облік споживання відповідної послуги в будівлі (її частині), - також інформацію про їх показання;

6) забезпечувати схоронність та цілісність вузла комерційного обліку.

34. Виконавець має право:

1) здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання будинків та споруд, вимагати термінового усунення витоків з водопровідних мереж та обладнання, забезпечувати встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку питної води відповідно до Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”;

2) вимагати від колективного споживача дотримання правил експлуатації жилих приміщень, санітарно-гігієнічних правил і правил пожежної безпеки, вимог інших нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;

3) вимагати від колективного споживача проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини, або відшкодування вартості таких робіт;

4) доступу до житлових приміщень (інших об’єктів нерухомого майна) для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання послуг у житлових приміщеннях (інших об’єктах нерухомого майна) багатоквартирного будинку, в порядку, визначеному законом і договором;

5) обмежити (припинити) надання послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом і договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідають умовам договору;

6) звертатися до суду в разі порушення колективним споживачем умов договору;

7) створювати систему управління якістю, сертифіковану відповідно до національних або міжнародних стандартів акредитованими органами із сертифікації.

 

35. Виконавець зобов’язаний:

1) забезпечувати виробництво та постачання споживачам питної води відповідно до умов договору;

2) вживати заходів до забезпечення питною водою у разі порушення функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення (аварійні ситуації);

3) вирішувати питання, пов’язані з порушенням функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення (аварійні ситуації), відповідно до плану оперативних дій із забезпечення споживачів питною водою у відповідному населеному пункті (районі);

4) відшкодовувати збитки, завдані юридичним і фізичним особам внаслідок порушення вимог законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та централізованого водовідведення, що сталося з його вини; 

5) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із законодавством та умовами договору, в тому числі шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;

6) готувати та укладати з колективним споживачем договір з визначенням відповідальності за дотримання його умов;

7) надавати без додаткової оплати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про тарифи, розмір місячного платежу, структуру тарифу, норми споживання та порядок надання послуг, а також про їх споживчі властивості та іншу інформацію, передбачену законодавством;

8) своєчасно проводити підготовку об’єктів житлово-комунального господарства до експлуатації в осінньо-зимовий період;

9) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги колективного споживача і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених договором;

10) вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;

11) виплачувати колективному споживачеві штраф за перевищення нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт у розмірі ________ відсотків середньомісячної плати за послугу за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується мнеш як 12, за фактичний час споживання послуги) за кожну добу такого перевищення;

12) своєчасно реагувати на виклики колективного споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) колективного споживача у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;

13) своєчасно проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;

14) інформувати колективного споживача про намір зміни тарифів на послуги відповідно до законодавства;

15) відшкодовувати збитки, завдані майну, шкоду, заподіяну життю або здоров’ю споживачів внаслідок неналежного надання або ненадання послуг;

16) самостійно здійснювати перерахунок вартості послуг за весь період їх ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості, а також сплачувати неустойку (штраф, пеню) у розмірі _____ відсотків суми здійсненого перерахунку вартості послуги.

Відповідальність сторін

36. Колективний споживач несе відповідальність за:

1) невиконання умов договору;

2) несвоєчасне внесення плати за послуги шляхом сплати пені.

37. Виконавець несе відповідальність за:

1) невиконання умов договору;

2) збитки, завдані майну, шкоду, заподіяну життю або здоров’ю споживача внаслідок неналежного надання або ненадання послуг шляхом відшкодування збитків;

3) ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуг;

4) порушення прав колективного споживача згідно із законодавством.

Порядок обмеження (припинення) надання послуг

38. Виконавець обмежує (припиняє) надання послуг у разі:

проведення ремонтних і профілактичних робіт згідно з будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації і користування, положеннями про проведення поточного і капітального ремонтів та іншими нормативно-правовими актами через 10 днів після повідомлення колективному споживачеві через засоби масової інформації або в інший спосіб, що гарантує доведення такої інформації до колективного споживача про таку перерву із зазначенням причини та строку обмеження надання (припинення) відповідних послуг;

ліквідації аварії, повідомивши колективному споживачеві через засоби масової інформації або в інший спосіб, що гарантує доведення такої інформації до колективного споживача, про таку перерву не пізніше ніж через три години з початку такої перерви. У повідомленні зазначається причина та строк перерви в наданні відповідних послуг.

39. Виконавець має право обмежити (припинити) надання відповідної послуги колективному споживачеві у разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиті послуги протягом 30 днів з дня отримання колективним споживачем попередження від виконавця. Обмеження (припинення) надання послуг здійснюється виконавцем відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

40. Для обмеження (припинення) надання послуг колективному споживачеві (у разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиті послуги) виконавець надсилає колективному споживачеві попередження про те, що у разі непогашення ним заборгованості за спожиті послуги протягом 30 днів з дня отримання попередження надання йому послуг може бути спочатку обмежено, а потім припинено.

Таке попередження надсилається колективному споживачеві не раніше наступного робочого дня після закінчення граничного строку оплати послуг, визначеного законодавством та/або договором.

Таке попередження надсилається колективному споживачеві рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) та шляхом повідомлення колективному споживачеві через його особистий електронний кабінет або в інший спосіб ___________________________________________________________________________.

41. У разі непогашення колективним споживачем заборгованості протягом 30 днів з дня отримання попередження виконавець має право обмежити (припинити) надання послуг колективному споживачеві.

42. Обмеження (припинення) надання послуг не є підставою для розірвання договору.

43. Надання послуг відновлюється у повному обсязі протягом наступного дня з дати повного погашення заборгованості за фактично спожиті послуги чи з дати укладення угоди про реструктуризацію такої заборгованості.

44. Витрати виконавця, пов’язані з відновленням надання послуги колективному споживачеві, підлягають відшкодуванню за рахунок колективного споживача відповідно до кошторису витрат на відновлення надання послуг, складеного виконавцем.

45. Дії щодо обмеження (припинення) надання послуг не повинні призводити до пошкодження майна колективного споживача.

У разі настання зазначених наслідків вони фіксуються колективним споживачем і виконавцем та відшкодовуються виконавцем відповідно до законодавства.

Порядок оформлення претензій

46. У разі ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуг колективний споживач має право викликати виконавця (його представника) для проведення перевірки кількості та/або якості наданих послуг.

Оформлення претензій колективного споживача здійснюється в порядку, передбаченому статтями 27, 28 Закону України  “Про житлово-комунальні послуги”.

47. Виконавець  зобов’язаний прибути на виклик колективного споживача не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання повідомлення.

48. У разі проведення перевірки якості наданих послуг з централізованого водопостачання колективний споживач має право здійснити забір проб. Інформація про забір проб зазначається в акті-претензії.

49. У разі встановлення за результатами дослідження відібраних проб факту постачання послуг неналежної якості витрати колективного споживача на оплату проведених досліджень проб підлягають компенсації за рахунок виконавця.

50. За результатами перевірки якості надання послуг складається акт-претензія відповідно до порядку проведення перевірки відповідності якості надання комунальних послуг, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

51. У разі неприбуття виконавця в установлений строк або необґрунтованої відмови підписати акт-претензію такий акт-претензія підписується колективним споживачем та не менш як двома споживачами відповідної послуги, які мешкають у сусідніх будівлях, і надсилається виконавцеві рекомендованим листом.

52. Виконавець протягом п’яти робочих днів вирішує питання щодо задоволення вимог, зазначених в акті-претензії, або видає (надсилає) колективному споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії. У разі ненадання виконавцем відповіді в установлений строк претензії колективного споживача вважаються визнаними таким виконавцем.

Форс-мажорні обставини

53. Сторони звільняються від відповідальності згідно з договором у разі настання дії непереборної сили (надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливлює надання послуг згідно з договором.

54. Сторона, яка не може виконати прийнятих на себе зобов’язань внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов’язана в письмовій формі повідомити іншій стороні про час настання, можливу тривалість та вірогідну дату припинення дії даних обставин, підтвердивши наявність дії форс-мажорних обставин відповідними документами.

55. У разі настання форс-мажорних обставин строк дії договору продовжується або припиняється за згодою сторін.

Особливі умови та строк дії договору

56. Договір укладається строком на один рік. Якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна із сторін не повідомить письмово іншій стороні про відмову від договору, договір вважається продовженим на один рік.

57. Внесення змін до договору здійснюється шляхом укладення додаткової угоди, якщо інше не передбачено договором.

58. Колективний споживач має право розірвати договір, попередивши про це виконавця не менш як за два місяці до дати розірвання, за умови допуску виконавця для здійснення технічного припинення надання послуг.

59. Сторони надають одна одній згоду на використання та обробку своїх персональних даних, у тому числі надання їх третій особі, виключно для здійснення повноважень та дій, що необхідні для реалізації прав та виконання обов’язків, передбачених договором,  відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” та інших законодавчих актів.

60. Спори, що можуть виникнути у процесі виконання договору, сторони вирішують шляхом переговорів. Неврегульовані питання вирішуються у судовому порядку.

61. Договір укладено у двох примірниках по одному для кожної із сторін, що мають однакову юридичну силу.

Інші умови

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Номери телефонів аварійних служб у разі виникнення аварій та інших надзвичайних ситуацій _______________________________________________________.

 

 

 

Адреси та реквізити сторін

 

 

 

Виконавець

 

______________________________________
(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

______________________________________

(адреса)

______________________________________

(номер телефону, адреса електронної пошти)
______________________________________
(підпис)

Колективний споживач

 

___________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

___________________________________

(адреса)

___________________________________

(номер телефону, адреса електронної пошти)
___________________________________
(підпис)

 


E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація