Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

СТАТУТ

                   ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                     Рішенням  Тетіївської міської ради

                                                                              №   431 -14-VII    від 21.12.2018р.

                                                                                  

 

                                                                            Міський голова ________________

                                                                            Майструк Р.В.

                                                                            «21» грудня 2018року

 

СТАТУТ Комунального підприємства "Соціальний центр» Тетіївської міської ради

 

                                                     Тетіїв

                                                       2018

 

1. Загальні положення

 1. Комунальне підприємство "Соціальний центр" Тетіївської міської ради (далі – підприємство) є комунальним бюджетним підприємством. Засновником підприємства є Тетіївська міська рада (далі – Засновник).

 2.  Підприємство створюється для надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування. Діяльність територіального центру повинна відповідати критеріям діяльності суб`єктів, що надають соціальні послуги.

 3. Підприємство проводить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, максимальної ефективності використання бюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил.

 4. На соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в підприємстві мають право:

- громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку затвердженому МОЗ;

- громадяни, які перебувають у складних життєвих обставинах, у зв`язку з безробіттям і зареєстровані у державній службі зайнятості, як такі, що шукають роботу (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення, нижчий ніж встановлений законом прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

 1. Підприємство створюється за наявності необхідної матеріально-технічної бази, зокрема, приміщень, що відповідають будівельним, технічним, санітарно-гігієнічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам відповідно до законодавства.

 2. Статут Підприємства, його структура затверджується Тетіївським міським головою.

 3. Назва:

Повна: Комунальне підприємство "Соціальний центр" Тетіївської міської ради;

Скорочена: КП "Соціальний центр" Тетіївської міської ради;

 1. Юридична адреса: Київська область, м. Тетіїв, вул. Януша Острозького, 5. 

2. Юридичний статус Підприємства

 1. Соціальний центр є юридичною особою. Права і обов`язки юридичної особи Підприємство набуває з дня її державної реєстрації, яка здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 2. Соціальний центр є комунальним Підприємством, у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановам Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінпраці, актами інших центральних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також Статутом Установи.

 3. Соціальний центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, штампи та бланки, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

 4. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах коштів, що перебувають в його розпорядженні, згідно з чинним законодавством України. Установа не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника.

 5. Підприємство має право у порядку, встановленому законодавством, укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов`язки, бути позивачем і відповідачем у суді загальної юрисдикції, спеціалізованих судах, а також у третейському суді.

 

3. Мета і предмет діяльності Підприємства, її структура

 1. Основним завданням підприємства є:

 2. виявлення громадян, зазначених у пункті 1.4 цього Статуту, формування електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);

 3. забезпечення якісного соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

 4. установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує територіальний центр, з метою сприяння в здійсненні соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадянам, зазначених у пункті 1.4. цього Статуту.

 5. До складу підприємства входять такі структурні підрозділи:

 6. Відділення соціальної допомоги вдома – надання соціальних послуг одиноким інвалідам із порушенням рухової активності (створюється для обслуговування не менше 80-ти одиноких непрацездатних громадян, які потребують побутової, соціальної допомоги в домашніх умовах за висновками лікарів закладів охорони здоров`я);

 

 1. Відділення організації надання грошової та натуральної адресної допомоги малозабезпеченим непрацездатним громадянам (створюється при необхідності та кількості не менше 500 чоловік малозабезпечених непрацездатних громадян, що потребують, за актами обстеження матеріально-побутових умов проживання, грошової та різних видів натуральної допомоги);

 2. Стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання (створюється в разі наявності не менше 10-ти одиноких непрацездатних громадян, які втратили рухову активність, не можуть обслуговувати себе самостійно, потребують постійного стороннього догляду, надання побутової та медичної допомоги).

В разі необхідності, за погодження із Органом управління майном, можуть створюватись інші підрозділи, дільниці, які спрямовані на соціальний захист непрацездатних громадян. Пропозиції щодо створення підрозділів можуть надавати структурний підрозділ з питань соціального захисту населення органів місцевого самоврядування.

 

4.Управління Підприємством

 1. Управління Соціальним центром здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав Органу управління майном щодо господарського використання майна та самоврядування трудового колективу.

 2. Орган управління майном:

 3. призначає на посаду та звільняє з посади директора Соціального центру;

 4. затверджує Статут Підприємства та зміни до нього, здійснює контроль за додержанням вимог Статуту та приймає рішення у зв’язку з їх порушенням;

 5. здійснює контроль за ефективністю використання майна, що знаходиться в оперативному управлінні Підприємства;

 6. затверджує штатний розпис Соціального центру;

 7. здійснює інші повноваження, визначені законодавством України.

 8. Орган управління майном здійснює управління підприємства через директора.

 9. Посаду директора Соціального центру може займати особа, яка має вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напрямку підготовки і стаж роботи на керівній посаді, не менше п’яти років.

 10. Директор Соціального центру:

 11. організовує роботу підприємства, несе персональну відповідальність за виконання покладених на установу завдань;

 12. затверджує посадові обов’язки працівників Соціального центру; 

 13. координує діяльність структурних підрозділів Соціального центру;

 14. подає органу, що утворив установу, пропозиції щодо штатного розпису, кошторис витрат Соціального центру;

 15. укладає договори, діє від імені Установи і представляє її інтереси;

 16. розпоряджається коштами підприємства в межах затвердженого кошторису витрат відповідно їх цільового призначення, в тому числі на оплату:

 17. проведення щорічного профілактичного медичного огляду соціальних робітників та соціальних працівників підприємства, які безпосередньо надають соціальні послуги;

 18. придбання для оснащення структурних підрозділів Соціального центру автотранспорту, засобів пересування, спеціальних засобів для догляду і самообслуговування;

 19. підвищення кваліфікації осіб, які надають соціальні послуги;

 20. призначає в установленому порядку на посади і звільняє з посад працівників підприємства;

 21. видає в межах своєї компетенції накази (в тому числі щодо здійснення (припинення) обслуговування громадян), організовує і контролює їх виконання;

 22. розробляє і подає на затвердження органу місцевого самоврядування проект статуту про Соціальний центр;

 23. затверджує положення про структурні підрозділи підприємства;

 24. вирішує інші питання, віднесені законодавством України, Органом управління майном, цим Статутом до його компетенції.

 25. Органом самоуправління підприємства є загальні збори трудового колективу, які:

 26. затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку;

 27. приймають колективний договір;

 28. здійснюють інші повноваження, визначенні чинним законодавством України;

 29. Трудовий колектив Підприємства складають фізичні особи, які своєю працею беруть участь в його діяльності на підставі трудових договорів. Загальні збори відбуваються при необхідності, але не рідше, ніж два рази на рік.

Загальні збори є повноваженими, якщо на зборах присутні більше половини членів трудового колективу. Рішення загальних зборів приймається простою більшістю голосів.

 1. Методичне забезпечення діяльності Підприємства здійснює Міський голова Тетіївської міської ради. Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Соціальний центр взаємодіє із структурними підрозділами органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.

 2. Майно Соціального центру

 1. Майно Соціального центру становить основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі.

 2. Право розпорядження майном, закріпленим на праві оперативного управління, здійснюється з дозволу Засновника. На зазначене майно не може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.

 3. Джерелом формування майна територіального центру є:

 4. Майно передане йому Засновником;

 5. Бюджетні асигнування;

 6. Благодійні асигнування;

 7. Гуманітарна допомога;

 8. Добровільні внески;

 9. Кошти від надання платних послуг, надання яких передбачено чинним законодавством;

 10. Орендна плата, надходження від реалізації в установленому порядку майна Соціального центру.

 11. Засновник здійснює контроль за використанням і збереженням переданого в оперативне управління майна.

 12. Збитки, завдані Соціальному центру внаслідок порушення його майнових прав громадянина, юридичними і державними органами, відшкодовується за рішенням суду або господарського суду.

 13. Перевірка наявності, порядку використання майна, фінансової діяльності Соціального центру здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

6. Господарська, фінансова, соціальна діяльність

 1. Вся господарська діяльність направлена на виконання поставлених завдань без мети отримання прибутку, здійснюється відповідно до чинного законодавства і даного Статуту.

 2. Встановити статутний капітал комунального Підприємства в розмірі 50 тисяч гривень.

 3. Підприємство утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються з місцевих бюджетів на соціальний захист населення та враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами, інших надходжень, у тому числі від діяльності його структурних підрозділів, від надання платних соціальних послуг, а також благодійних коштів громадян, установ та організацій.

 4. Соціальний центр має право:

 5. самостійно планувати свою діяльність і визначати перспективи розвитку;

 6. організовувати матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності;

 7. користуватися землею та іншими природними ресурсами;

 8. брати участь у конференціях, з’їздах, симпозіумах;

 9. у межах своїх повноважень та дозволу Органу управління майном розпоряджатися майном, наданим йому в оперативне управління;

 10. набувати (купувати в межах кошторису, приймати у спадщину, приймати в дар, приймати в якості благодійного внеску) майно, кошти та інше;

 11. брати в оренду рухоме й нерухоме майно та здавати в оренду майно згідно із встановленим Органом управління майном порядком;

 12. укладати цивільно-правові угоди, контракти з будь-якими юридичними та фізичними особами;

 13. надавати платні послуги, передбаченні чинним законодавством України та цим Статутом;

 14. Доходи Підприємства зараховуються до складу єдиного кошторису (спеціальний фонд) доходів і видатків підприємства і використовуються для фінансування видатків, передбачених кошторисом та визначених чинним законодавством (у тому числі на фінансування виробничої діяльності згідно із Статутом).

 15. Штатний розпис Підприємства затверджує – міський голова, який являється головним розпорядником коштів.

 16. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників Підприємства затверджуються Тетіївською міською радою.

Умови оплати праці працівників Підприємства та штатна чисельність визначаються відповідно до законодавства з питань оплати праці, норм часу, чисельності та типового штатного нормативу чисельності працівників Соціального центру, що затверджуються наказами Мінсоцполітики.

 1. Для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Соціальний центр має право залучати на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів.

 2. Підприємство має право у встановленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для надання допомоги громадянам, зазначеним у пункті 4 цього статуту та поліпшення матеріально-технічної бази територіального центру.

 3. Територіальний центр у встановленому порядку здійснює оперативний бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність, несе повну відповідальність за дотриманням податкової та кредитної дисципліни.

 4. Підприємство, у встановлені терміни, подає Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації всі необхідні звіти про роботу закладу.

 5. Перевірка роботи та контроль за організацію діяльності, пов’язаної із соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), структурних підрозділів Соціального центру, ревізія фінансово-господарської діяльності центру проводиться відповідно до законодавства України.

 6. Керівник Підприємства щорічно звітує перед Органом управління про проведену роботу за звітний період.

 7. Соціальна діяльність Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства з урахуванням фінансових можливостей.

 8. Соціальний центр в установленому порядку веде облік військовозобов’язаних, призовників і допризовників, несе відповідальність за додержання вимог і норм щодо охорони, раціонального використання, відновлення природних ресурсів, проводить заходи з цивільної оборони, протипожежної безпеки, охорони праці тощо.

7. Припинення діяльності Підприємства

 1. Комунальне Підприємство "Соціальний центр" Тетіївської міської ради є неприбутковою організацією.

Відповідно до вимог підпункту 133.4.1. пункту 133.4. статті 133 Податкового кодексу України, в своїй діяльності забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Установчі документи неприбуткової організації передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

 1. Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом його реорганізації або ліквідації за рішенням Органу управління майном або суду.

Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

 1. Соціальний центр може бути ліквідовано з підстав, передбачених чинним законодавством України.

 2. Ліквідація Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, яка призначається Органом управління або судом. Порядок і терміни проведення ліквідації, а також термін для пред’явлення претензій кредиторами визначаються відповідно до чинного законодавства.

 3. Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим із моменту виключення його з державного реєстру України.

 4. При ліквідації та реорганізації Підприємства працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

 5. У випадку реорганізації Підприємства його права та обов’язки переходять до правонаступників.

8. Внесення змін та доповнень до Статуту

 1. Внесення змін та доповнень до Статуту проводиться за рішенням Органу управління майном, згідно з чинним законодавством України.

 2. Зміни та доповнення до Статуту набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації.

     Тетіївська міська рада, що є юридичною особою за законодавством України, місцезнаходження: Київська область, м.Тетіїв, вул. Я. Острозького, 5, зареєстрована Тетіївською районною державною адміністрацією від 15.02.2018 року, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 349 120 0000 000760, код ЄДРПОУ 42096329, в особі міського голови Майструка Руслана Володимировича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

 

                Міський  голова                                                  Р.В.  Майструк 

 

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація