Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

СТАТУТ

         Додаток

                                                                    до рішення 14 сесії міської ради

                                                                                  7 скликання від 21.12.2018р.

                                                                                  №   430 -14-VII

 

 

 

 С Т А Т У Т

Комунального підприємства «Муніципальна варта»

Тетіївської міської ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальне підприємство «Муніципальна варта» Тетіївської міської ради (надалі - Підприємство) є комунальним унітарним комерційним підприємством, створеним відповідно до рішення Тетіївської міської ради № 430-14-VII від 21.12.2018 року.

1.2. Підприємство в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Тетіївської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами України та цим Статутом.

1.3. Засновником підприємства є Тетіївська об’єднана територіальна громада в особі Тетіївської міської ради (далі – Засновник), код ЄДРПОУ 42096329, місцезнаходження: 09800, Київська область, місто Тетіїв, вулиця Януша Острозького, будинок 5.

1.4. Мета створення: забезпечення самоврядного контролю щодо дотримання законності та правопорядку, ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики та протидії злочинності на території Тетіївської об’єднаної територіальної громади.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Повне найменування підприємства українською мовою:

Комунальне підприємство «Муніципальна варта» Тетіївської міської ради;

скорочене найменування підприємства українською мовою:

 КП «Муніципальна варта»;

Повне найменування підприємства англійською мовою:

MUNICIPAL ENTERPRISE “MUNICIPAL VARTA”

скорочене найменування підприємства англійською мовою:

ME “MUNICIPAL VARTA”

2.2. Юридична адреса Підприємства: Україна, 09800, Київська область, м. Тетіїв, вул. Я.Острозького, 5

                                         3. ПРАВОВИЙ СТАТУС

3.1. Підприємство є уповноваженим представником Засновника щодо забезпечення контролю за дотриманням законності та правопорядку, ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики та протидії злочинності на території Тетіївської ОТГ.

3.2. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, круглу печатку, кутовий та інші штампи та бланки зі своїм найменуванням, ідентифікаційний код та інші атрибути юридичної особи.

3.3. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку. Підприємство від свого імені виступає у господарських, цивільних та адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває майнових прав та несе обов’язки, виступає стороною у судах загальної юрисдикції, господарському та адміністративному судах, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності.

3.4. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника та Органу управління, а Засновник та Орган управління - за зобов’язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених законом.

3.5. Підприємство не має в своєму складі інших юридичних осіб.

3.6. Зразок форменого одягу, знаки розрізнення, особового посвідчення працівника Підприємства затверджуються рішенням виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

 

                                   4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

4.1. Метою створення і діяльності Підприємства є господарська діяльність для досягнення соціальних і економічних результатів та з метою отримання прибутку, участь в охороні громадського порядку, сприянні органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам та органам виконавчої влади, а також посадовим особам у запобіганні та припиненні адміністративних правопорушень і злочинів у захисті життя, здоров'я, прав і свобод громадян, їх власності, природного середовища від протиправних посягань.

4.2.Предметом господарської діяльності Підприємства для реалізації зазначеної мети є:

- комплексна взаємодія з органами місцевої та державної влади, правоохоронними органами, громадськими формуваннями, спрямована на забезпечення оперативного, ефективного, злагодженого реагування на надзвичайні події та загрози інтересам територіальної громади міста;

- здійснення заходів, спрямованих на забезпечення збереження цілісності майна, відвернення та недопущення безпосередніх посягань на таке майно, припинення несанкціонованого доступу до нього, охорона об’єктів різних форм власності та особистого майна громадян на договірних засадах та в інших випадках, визначених чинним законодавством;

- забезпечення прав і законних інтересів суб’єктів господарювання та фізичних осіб, органів місцевого самоврядування та місцевої влади;

- створення належних умов для виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, реалізації майнових прав об’єднаної територіальної громади;

- забезпечення в межах, визначених законодавством, прав членів територіальної громади в сфері благоустрою та громадського порядку, формування у мешканців громади активної громадської позиції щодо збереження довкілля, об’єктів та елементів благоустрою, забезпечення чіткого виконання суб’єктами господарювання та громадянами обов’язків у сфері благоустрою та громадського порядку;

- сприяння уповноваженим особам в забезпеченні охорони та підтриманні громадського порядку на вулицях міста;

- охорона посадових осіб Тетіївської міської ради під час виконання ними службових обов’язків;

-  проведення заходів щодо співпраці з органами місцевого самоврядування у сфері земельних відносин, дотримання чинного законодавства у сфері поводження на воді та дотримання правил рибальства;

- охорона водоймищ;

- організація взаємодії і надання взаємодопомоги спільно з правоохоронними органами у діяльності, що спрямована на попередження, припинення і розкриття кримінальних правопорушень та забезпечення охорони громадського порядку;

- надання на договірних засадах послуг з фізичної та технічної охорони громадян, власності громадян, юридичних осіб приватного та публічного права та інших об’єктів всіх форм власності, запобігання загрозам особистої безпеки фізичних осіб, які охороняються;

- проведення патрулювання на вулицях міста з метою попередження, запобігання та припинення правопорушень;

- посилення заходів безпеки громадян, захисту важливих об’єктів міста та комунального майна, підтримка нормальної життєдіяльності міста, підвищення рівня розкриття правопорушень за допомогою використання Єдиної локальної міської мережі системи “Безпечне місто”;

- проведення заходів щодо співпраці з органами контролю за дотриманням підприємствами, установами, організаціями, громадянами вимог Законів країни «Про благоустрій», «Про відходи», Правил благоустрою Тетіївської міської ради, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері;

- вжиття спільно з працівниками національної поліції заходів щодо припинення адміністративних правопорушень;

- придбання технічних засобів для забезпечення роботи місцевої автоматизованої системи централізованого сповіщення (МАСЦО) та забезпечення технічного обслуговування, проведення технічних перевірок, забезпечення своєчасного прийому сигналів і повідомлень від системи оповіщення та здійснення оповіщення відповідних керівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, сил цивільного захисту та населення у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій;

- здійснення контролю за станом майнової безпеки об’єктів охорони, підтримання правопорядку в місцях розміщення об’єктів, які охороняються;

- протидія порушенню спокою, його збереження, сприяння нормальній життєдіяльності міста;

- участь у забезпеченні безпеки громадян, сприяння попередженню порушень громадського порядку в місцях масового скупчення людей, забезпечення захисту важливих для життєдіяльності, стратегічних, а також небезпечних об’єктів Тетіївської ОТГ;

- охорона публічного порядку під час проведення культурно-масових та спортивних заходів на підставі договірних відносин;

- попередження, запобігання та припинення правопорушень, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку у встановленому законом порядку;

- взаємодія з органами влади щодо контролю за станом благоустрою території  Тетіївської ОТГ підтримання чистоти та порядку;

- охорона товарно-матеріальних цінностей на договірних засадах;

- супроводження цінних паперів, грошових коштів та вантажів на договірних засадах;

- надання інформаційно-консультаційних та інформаційно-посередницьких послуг на комерційній основі;

- проведення контролю за несенням служби відомчою охороною;

- монтаж та обслуговування систем відео спостереження та засобів охоронно-пожежної сигналізації;

- здійснення окремих видів діяльності на підставі ліцензій та відповідно до законодавства України;

- участь у межах своїх повноважень із залученням громадських формувань у наданні допомоги депутатам міської ради, представникам державних органів влади, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам у забезпеченні їх безпеки від правопорушень під час здійснення ними законної діяльності;

- участь у забезпеченні безпеки дорожнього руху;

- участь у недопущенні та припиненні наруги над державними символами, символікою територіальних громад, пам'ятниками, об'єктами культурної спадщини, могилами, іншими місцями поховання.

4.3. Види діяльності, які потребують спеціального дозволу, сертифікації та ліцензування, Підприємство здійснює лише після отримання відповідних документів у встановленому законом порядку.

4.4. Підприємство може здійснювати інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

 

                                    5. ЗАВДАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Основним завданням Підприємства є охорона громадського порядку на території юрисдикції Тетіївської ОТГ,  взаємодія з органами системи МВС.

 Завданнями Підприємства є:

5.1. Профілактика правопорушень;

5.2. Інформування органів системи МВС про вчинені або ті, що готуються, злочини, місця концентрації злочинних угрупувань;

5.3. Охорона майна, що перебуває у комунальній власності;

5.4. Сприяння виконанню рішень Тетіївської міської ради, прийнятих у межах її повноважень з питань:

1) контролю за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, інших природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення;

2) благоустрою території, контролю за дотриманням правил санітарії, чистотою вулиць, парків, скверів та прибудинкових територій;

3) охорони державних символів, символів територіальної громади та пам'яток культури міста;

4) паркування автотранспорту;

5) охорони пам’яток історії і культури, архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових і садибних комплексів, природних заповідників;

6) організації торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування;

7) забезпечення громадського порядку, в тому числі під час проведення карантинних протиепізоотичних та протиепідемічних заходів;

8) прийняття участі у межах своїх повноважень у забезпеченні військового та надзвичайного стану;

9) сприяння органам системи МВС, іншим правоохоронним органам у реалізації ними своїх повноважень.

 

                               6. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ

6.1. Проведення перевірок та рейдів.

6.2. Розгляд усних та письмових звернень підприємств, установ організацій, фізичних та юридичних осіб, щодо випадків порушень громадського порядку.

6.3. Складання актів та протоколів про порушення громадського порядку, правил благоустрою та інших правил в межах компетенції та чинного законодавства.

6.4. Здійснення охорони будівель органів місцевого самоврядування, об'єктів комунальної власності.

6.5. Надання у межах своїх повноважень допомоги депутатам міської ради, представникам державних органів влади і громадських об'єднань у здійснені ними законної діяльності, якщо цим особам чиняться перешкоди або загрожує небезпека з боку правопорушників.

6.6. Інформування органів містобудування та архітектури про виявлені факти правопорушень в сфері архітектури та містобудування.

 

7. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА

Обов'язки:

7.1. Захищати права людини незалежно від її соціального походження, майнового та іншого стану, расової та національної належності, громадянства, віку, мови та освіти, ставлення до релігії, статі, політичних та інших переконань, забезпечувати безпеку громадян і громадський порядок;

7.2. Виявляти, запобігати і припиняти правопорушення, вживати з цією метою заходів, передбачених чинним законодавством, приймати щодо них рішення;

7.3. Сприяти органам системи МВС у проведенні розслідувань кримінальних правопорушень;

7.4. Виявляти та припиняти адміністративні правопорушення;

7.5. Виявляти причини й умови, що сприяють вчиненню правопорушень, вживати в межах своєї компетенції заходів до їх усунення; брати участь у правовому вихованні населення;

7.6. Разом з працівниками Національної поліції України проводити профілактичну роботу серед осіб, схильних до вчинення правопорушень; 

7.7. Сприяти у проведенні розшуку осіб у випадках, передбачених законодавством та міжнародними договорами України;

7.8. Забезпечувати в межах своєї компетенції безпеку дорожнього руху, додержання законів, правил і нормативів у цій сфері, запобігати забрудненню повітря, водойм транспортними засобами та сільськогосподарською технікою; здійснювати контроль за утриманням у належному технічному стані та санітарному стані доріг, вулиць, майданів;

7.9. Брати участь у проведенні карантинних заходів під час епідемій та епізоотій з питань участі в забезпеченні правопорядку;

7.10. Сприяти забезпеченню відповідно до законодавства режиму воєнного або надзвичайного стану, зони надзвичайної екологічної ситуації в разі їх оголошення на всій території України або в окремій місцевості;

7.11. Надавати у межах наданих прав допомогу народним депутатам України, представникам державних органів і громадських об'єднань у здійсненні їх законної діяльності;

7.12. Надавати у межах наявних можливостей особам, потерпілим від правопорушень і нещасних випадків, або, які перебувають у безпорадному чи небезпечному для життя і здоров'я стані, у тому числі неповнолітнім, які залишилися без опіки, можливу невідкладну допомогу;

7.13. Забезпечувати, в межах компетенції, додержання вимог законів, виконання та контроль за рішеннями міської ради з питань охорони громадського порядку, торгівлі, утримання тварин у домашніх умовах, додержання тиші в громадських місцях тощо, а також дворів у місті.

7.14. Виконувати в межах компетенції запити правоохоронних органів інших держав або міжнародних організацій поліції, відповідно до законодавства України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також установчих актів та правил міжнародних організацій, членом яких є Україна;

7.15. Забезпечувати в межах повноважень виконання вимог ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні»;

7.16. Дотримуватись професійної етики, вимог до носіння форменого одягу;

7.17. Працівник Підприємства незалежно від посади, яку він обіймає, місцезнаходження і часу, в разі звернення до нього фізичних осіб з заявою чи повідомленням про події, які загрожують особистій чи громадській безпеці, або у разі безпосереднього виявлення таких, зобов'язаний вжити заходів щодо попередження і припинення правопорушень, надання можливої допомоги особам, які її потребують, встановлення і затримання осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця події і повідомлення про це в найближчий підрозділ органу системи МВС.

Права:

7.18. Вимагати від фізичних осіб, які порушують громадський порядок, припинення правопорушень, виносити на місці усне попередження особам, які допустили малозначні адміністративні правопорушення, а в разі невиконання зазначених вимог застосовувати відповідно до чинного законодавства, заходи примусу;

7.19. Залучатися працівниками поліції до перевірки документів громадян, що посвідчують їх особу при підозрі вчинення ними правопорушень;

7.20. За дорученням правоохоронних органів виявляти і вести облік осіб, схильних до правопорушень, які підлягають профілактичному впливу на підставі та в порядку, встановленими законодавством, виносити їм офіційне застереження про неприпустимість протиправної поведінки;

7.21. Разом з працівниками Національної поліції України затримувати і доставляти до підрозділів органів системи МВС правопорушників та осіб, які підозрюються у вчиненні правопорушень чи злочинів;

7.22. Складати протоколи про адміністративні правопорушення в межах наданих повноважень;

7.23. Приймати письмові, усні заяви (повідомлення) від юридичних, фізичних осіб про вчинення відносно них правопорушень, злочинів, або свідками вчинення яких вони були;

7.24. Відбирати усні чи письмові пояснення в громадян, які виявили бажання їх надати, або в разі виникнення такої необхідності;

7.25. Проводити аудіо-, відео-, фото фіксацію, як допоміжний засіб попередження протиправних дій, а також для подальшого документування та розкриття адміністративних та кримінальних правопорушень, злочинів;

7.26. Вести облік адміністративних правопорушень та документів, необхідних для виконання завдань Підприємства;

7.27. Відповідно до чинного законодавства,  здійснювати обробку персональних даних в обсязі, структурі та порядку, що випливають із завдань та функцій, покладених на Підприємство цим Статутом та законодавством;

7.28. У межах компетенції складати статистичну інформацію, забезпечувати режим доступу до інформації, надавати інформаційні послуги відповідно до законодавства;

7.29. Залучатися правоохоронними органами до участі у підтримці громадського порядку, відповідно до чинного законодавства.

7.30. Спільно з працівниками Національної поліції України, з метою припинення правопорушень, входити безперешкодно у будь-який час доби:

- на територію і в приміщення підприємств, установ і організацій, оглядати їх з метою припинення правопорушень, переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні правопорушення, під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставинах;

- на земельні ділянки, в житлові та інші приміщення громадян у разі переслідування правопорушника або припинення правопорушення, що загрожує життю фізичних осіб, а також при стихійному лихові та інших надзвичайних обставинах;

7.31. Перебувати на земельних ділянках, в житлових та інших приміщеннях громадян за їхньою згодою, а також на території і в приміщеннях підприємств, установ, організацій з повідомленням про це адміністрацію за згодою власників або уповноважених на те осіб, з метою забезпечення правопорядку, запобігання правопорушень, виявлення і затримання осіб, які його вчинили;

7.32. З метою профілактичного впливу, повідомляти за необхідності державні органи влади, громадські об'єднання, трудові колективи і громадськість за місцем проживання, роботи або навчання особи про факти вчинення нею правопорушення;

7.33. Вносити відповідним органам, громадським об'єднанням, службовим особам, підприємствам, установам, організаціям обов'язкові до розгляду подання щодо необхідності усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень;

7.34. Обмежувати або забороняти під час аварій, інших надзвичайних обставинах, що загрожують життю і здоров'ю людей, рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць і автомобільних доріг та у випадках, визначених законодавством;

7.35. Спільно з працівниками Національної поліції України затримувати, відстороняти від керування транспортними засобами осіб, які перебувають у стані сп'яніння, а також тих, які не мають посвідчення водія та реєстраційного документа на транспортний засіб;

7.36. Використовувати технічні засоби, в тому числі засоби фото- і відео спостереження для виявлення та фіксування правопорушень та порушень правил дорожнього руху у випадках, передбачених законодавством;

7.37. Відвідувати підприємства, установи й організації з метою реалізації завдань, передбачених Статутом;

7.38. Вимагати від фізичних та юридичних осіб усунення порушень правил утримання та експлуатації автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і залізничних переїздів, у встановленому порядку видавати приписи на усунення виявлених порушень;

7.39. Спільно з працівниками Національної поліції України зупиняти транспортні засоби лише в разі:

- порушення правил дорожнього руху водіями;

- наявності даних, що свідчать про причетність транспортного засобу, його водія, пасажирів або вантажу до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення;

- перебування транспортного засобу в розшуку;

- наявності даних про використання транспортного засобу з протиправною метою;

- необхідності опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, свідками якого вони є або могли бути;

- необхідності залучення водія транспортного засобу для надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або працівникам Підприємства чи як свідка при оформленні протоколів про адміністративні правопорушення чи матеріалів дорожньо-транспортних пригод;

- проведення цільових заходів (операції, відпрацювання, оперативні плани) для перевірки документів на право користування і керування транспортним засобом, документів на транспортний засіб;

- виконання рішень про обмеження чи заборону руху, прийнятих уповноваженими на це органами;

- якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху;

7.40. Залучатися працівниками правоохоронних органів до забезпечення правопорядку під час вилучення зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин, щодо зберігання і використання яких установлено спеціальні правила, порядок та на які поширюється дозвільна система органів системи МВС, у разі невиконання встановлених правил, порядку користування і поводження з ними або у разі недоцільності їх подальшого зберігання, або опечатувати і закривати, з подальшим повідомленням про це органи системи МВС, об'єкти, де вони зберігаються чи використовуються, стрілецькі тири, стрільбища невійськового призначення, мисливські стенди, підприємства і майстерні з виготовлення та ремонту зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, магазини, у яких здійснюється їх продаж, піротехнічні майстерні, пункти вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, правил поводження з ними та їх застосування, до усунення порушень відповідних правил та порядку;

7.41. Залучатися до огляду працівниками органів системи МВС, уповноважених представників юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців чи їх представників приміщень, де знаходяться зброя, спеціальні засоби індивідуального захисту та активної оборони, боєприпаси, вибухові речовини та матеріали, інші предмети, матеріали і речовини, щодо зберігання і використання яких установлено спеціальні правила, порядок та на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ, з метою перевірки додержання правил поводження з ними та їх використання;

7.42. Приймати участь в забезпеченні правопорядку при вилученні правоохоронними органами у громадян і службових осіб з подальшою передачею органам системи МВС предметів і речей, заборонених або обмежених в обороті, а також документів з ознаками підробки;

7.43. Отримувати від керівників підприємств, установ і організацій пояснення за фактом порушення законодавства, перевірка додержання якого належить до компетенції Підприємства;

7.44. Користуватися у невідкладних випадках засобами зв'язку, що належать підприємствам, установам і організаціям, розташованим на території Тетіївської міської ради та засобами зв'язку, що належать громадянам (за їх згодою);

7.45. Користуватися безоплатно послугами місцевих засобів масової інформації для розповсюдження, з метою встановлення обставин, вчинення правопорушень та осіб, які зникли безвісти, та з іншою метою, що пов’язана з необхідністю подання допомоги громадянам, підприємствам, організаціям у зв’язку з виконанням муніципальною вартою покладених на неї завдань;

7.46. У випадках, передбачених законодавством зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби;

7.47. Звертатися у межах своєї компетенції із запитами до Міністерства внутрішніх справ України, правоохоронних органів інших держав або міжнародних організацій відповідно до законодавства України, міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також установчих актів та правил міжнародних організацій поліції, членом яких є Україна;

7.48. Одержувати спеціальні та почесні звання, відзнаки та нагороди, ініціювати подання на відзначення державними нагородами, мати спеціальну символіку;

7.49. Створювати професійні спілки, пенсійні та страхові фонди;

7.50. Бути членом громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону.

 

8. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ,

СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ

8.1. Працівники Підприємства, які є членами громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону, мають право застосовувати заходи фізичного впливу та спеціальні засоби відповідно до чинного законодавства.

8.2. Застосування фізичної сили, спецзасобів повинно відповідати  вимогам чинного законодавства та Дисциплінарному Статуту Підприємства.

8.3. Перевищення працівниками підприємства повноважень із застосуванням сили, а також спеціальних засобів тягне за собою відповідальність згідно з законодавством.

 

9. МАЙНО ТА КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА

9.1. Майно підприємства є комунальною власністю територіальної громади і закріплюється за підприємством на праві господарського відання.

9.2. Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі Підприємства.

9.3. Статутний фонд підприємства становить  5000,00 гривень.

9.4. Підприємство володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним Засновником (уповноваженим ним органом), з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою Засновника у випадках, передбачених чинним законодавством України.

9.5. Джерелами формування майна Підприємства є:

- кошти місцевого бюджету;

- майно передане йому Органом управління;

- доходи отримані від надання послуг та іншої господарської діяльності;

- кредити банків та інших кредиторів;

- капітальні вкладення і дотації з бюджету;

- благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

- майно, придбане в інших суб’єктів господарювання;

- інше майно, цінності набуті на підставах, не заборонених законом;

- а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

9.6. Фінансування діяльності Підприємства здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

9.7. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника та органу місцевого самоврядування, до сфери управління якого воно входить.

9.8. Збитки, завдані підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами, органами державної влади чи місцевого самоврядування, відшкодовуються підприємству відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

10. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

10.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав Засновника щодо господарського використання майна та участі в управлінні Підприємством трудового колективу.

10.2. Підприємство підзвітне та підконтрольне Засновнику, підпорядковане виконавчому комітету Тетіївської міської ради (орган управління). Засновник здійснює свої повноваження стосовно підприємства безпосередньо та через Орган управління.

10.3. Вищою посадовою особою Підприємства є Керівник.

10.4. Керівник Підприємства призначається на посаду розпорядженням міського голови на умовах трудового договору (контракту) та звільняється з посади з підстав, що передбачені у контракті або відповідно до чинного законодавства.

10.5. Керівник самостійно вирішує питання діяльності Підприємства відповідно до законодавства України та цього Статуту, за винятком тих, що віднесені до компетенції Засновника.

10.6. Керівник Підприємства:

 1. Без довіреності діє від імені Підприємства, представляє його в усіх підприємствах, установах та організаціях.

 2. Має право першого підпису на фінансових, банківських та інших документах.

 3. Розпоряджається коштами та іншим майном Підприємства відповідно до чинного законодавства та положень цього Статуту.

 4. Укладає договори, угоди і контракти, в тому числі зовнішньо-економічні, видає довіреності (доручення), відкриває в банківських установах розрахункові та інші рахунки.

 5. Несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів, дотримання фінансової дисципліни, ефективне використання та зберігання майна, яке закріплене за Підприємством.

 6. Має право передавати в оренду, списувати та відчужувати майно, яке є на балансі Підприємства згідно з чинним законодавством України.

 7. Затверджує організаційну структуру, чисельність та штатний розпис Підприємства, положення про його структурні підрозділи, посадові інструкції працівників, розподіл обов’язків між працівниками, вживає заходів щодо заохочення та накладення стягнень на працівників Підприємства у встановленому порядку.

 8. В межах наданих повноважень встановлює працівникам Підприємства посадові оклади, премії, грошові надбавки до посадових окладів, тощо, а також інші доплати і надбавки до заробітної плати згідно з законодавством України.

 9. Призначає на посади і звільняє з посад працівників Підприємства.

 10. В межах своєї компетенції видає накази та розпорядження, обов’язкові для виконання працівниками Підприємства.

 11. Організовує ведення бухгалтерського обліку та складання статистичної звітності, підготовку річного звіту Підприємства, розглядає матеріали ревізій і перевірок та приймає відповідні рішення.

 12. Вчиняє інші дії, що не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

10.7. Керівник Підприємства самостійно вирішує інші питання діяльності

Підприємства в межах та порядку, визначених Статутом та законодавством України.

10.8. Відповідальність за правильність ведення, відповідність діючому

законодавству України та достовірність бухгалтерського та податкового обліку, а також статистичної звітності Підприємства покладається на головного бухгалтера Підприємства (бухгалтера).

11. ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА

ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

11.1. Засновник  визначає річний розмір фінансування – кошторис підприємства відповідно до місцевого бюджету.

11.2. Підприємство планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку за погодженням з профільною комісією міської ради.

11.3. Підприємство реалізує свої послуги за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі.

11.4. Підприємство сплачує платежі в місцевий бюджет згідно з діючим законодавством України.

11.5. Правовідносини Підприємства з іншими організаціями, підприємствами, установами та громадянами в усіх сферах діяльності здійснюються на основі договорів.

11.6. Підприємство здійснює свою діяльність в межах території, на яку поширюється юрисдикція міської ради, що прийняла рішення про її створення.

12. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

12.1. Підприємство здійснює оперативний, податковий та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність. Порядок ведення бухгалтерського, податкового обліку та статистичної звітності визначається відповідним законодавством. Відомості, не передбачені державною статистичною звітністю, можуть бути надані підприємствам, установам, організаціям на договірній основі, а судовим органам, органам прокуратури, служби безпеки, органам системи МВС, Антимонопольному комітетові України та аудиторським організаціям у випадках, передбачених законодавством України - на їх офіційну вимогу.

12.2. Контроль за фінансово-господарською діяльністю здійснюється Засновником та іншими організаціями відповідно до чинного законодавства України.

12.3. Тетіївська міська рада має право ініціювати проведення відповідними органами комплексної ревізії фінансової та господарської діяльності Підприємства.

12.4. Підприємство зобов’язано надавати Засновнику на його вимогу будь-яку інформацію щодо діяльності Підприємства.

12.5. Фінансовий рік Підприємства збігається з календарним роком. Фінансовий рік завершується 31 грудня поточного року.

12.6. Начальник і головний бухгалтер Підприємства несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення, достовірності обліку та звітності.

13. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

13.1. Трудовий колектив підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності, на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

13.2. Трудова діяльність працівників Підприємства здійснюється на основі укладених з ними трудових договорів (контрактів) відповідно до чинного законодавства. Робота окремих працівників може здійснюватись на підставі цивільно-правових договорів.

13.3. Працівники Підприємства підлягають соціальному страхуванню та соціальному забезпеченню в порядку і на умовах встановлених діючим законодавством.

13.4. Умови залучення громадян до охоронної діяльності, підготовка та перепідготовка персоналу охорони здійснюється відповідно до встановленого законодавством порядку.

13.5. Трудові відносини здійснюються відповідно до Кодексу законів про працю України, колективного договору, Правил внутрішнього трудового розпорядку Підприємства, Положення про оплату праці та інших локальних нормативно-правових актів.

14. ВІДОМОСТІ, ЩО Є КОНФІДЕНЦІЙНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА СТАНОВЛЯТЬ КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ

14.1. Посадові особи, працівники Підприємства зобов’язані зберігати та не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Підприємства.

15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

15.1. Внесення змін і доповнень до Статуту Підприємства розглядається, здійснюється та затверджується Засновником за поданням начальника Підприємства.

15.2. Зміни  та доповнення до Статуту підприємства підлягають державній реєстрації.

16. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

16.1. Припинення діяльності Підприємства (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) або ліквідації здійснюється за рішенням Засновника або суду.

16.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, що утворюється Засновником Підприємства або за його дорученням Органом управління. З моменту призначення ліквідаційної комісії, до неї переходять повноваження щодо управління Підприємством.

Майно Підприємства передається в управління виконавчому органу  Тетіївської міської ради.

Тетіївська міська рада, що є юридичною особою за законодавством України, місцезнаходження: Київська область, м.Тетіїв, вул. Я. Острозького, 5, зареєстрована Тетіївською районною державною адміністрацією від 15.02.2018 року, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 349 120 0000 000760, код ЄДРПОУ 42096329, в особі міського голови Майструка Руслана Володимировича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

     Міський голова                               Майструк Р.В.

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація