Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

Звіт

Звіт за 2019 рік

КП «Тетіївське БТІ» обслуговує  м.Тетіїв  та села Тетіївського району.

  КП «Тетіївське БТІ» за період 2019року прийняло та  виконало замовлень  по наданню послуг ( робіт) з технічної інвентаризації  нерухомого майна  в кількості   517 замовлень. Технічна інвентаризація це - комплекс робіт з обмірювання об'єкта нерухомого майна з визначенням його складу, фактичної площі та об'єму, технічного стану та/або з визначенням змін зазначених характеристик за певний період часу (у разі наявності попередньої інвентаризаційної справи) із виготовленням необхідних документів (матеріалів технічної інвентаризації, технічного паспорта).

Технічна інвентаризація в обов'язковому порядку проводиться в таких випадках:

  • при реєстрації прав власності на об'єкт незавершеного будівництва;

  • перед прийняттям в експлуатацію об'єктів нерухомості закінчених будівництвом, після реконструкції та капітального ремонту;

  • при проведенні реєстрації прав власності на об'єкт нерухомості, який утворився в результаті поділу, об'єднання нерухомого майна або виділення частки з об'єкта нерухомого майна, крім випадків, коли в результаті такого поділу, об'єднання чи виділення частини завершений будівництвом об'єкт приймався в експлуатацію.

Також інвентаризація може проводитися за заявою замовника.

Результати  проведення технічної  інвентаризації  відображаються  в технічному паспорті, де вказуються характеристики об'єкта, інвентаризаційна вартість і фактичний стан.

Кількість виконаних замовлень  фізичним особам  м.Тетієва та Тетіївського району, пов’язаних з технічною інвентаризацією житлових будинків та відповідних надвірних будівель та споруд  складає – 497 замовлення.

Кількість виконаних замовлень юридичним особам, пов’язаних з технічною інвентаризацією нежитлових будівель  – 20 замовлень.

Також були надані відповіді на  запити юридичних осіб щодо   реєстрації нерухомого майна  станом на 31.12.2012р. та  на замовлення  , звернення  фізичних  осіб щодо технічних показників об’єктів нерухомого майна  та  реєстрації нерухомого майна  станом на 31.12.2012р.  у кількості  444шт.

Роботи( послуги) з технічної інвентаризації  виконуються  вчасно та якісно. Претензій до виконання робіт з технічної інвентаризації в журналі «Скарг та пропозицій»  не зареєстровано.

Начальник КП «Тетіївське БТІ»                                    Вівденко В.П.

 

Звіт за 2018 рік

 

 КП «Тетіївське БТІ» обслуговує  м.Тетіїв  та села Тетіївського району.

  КП «Тетіївське БТІ» за період 2018року прийняло та виконало замовлень  по наданню послуг ( робіт) з технічної інвентаризації нерухомого майна  в кількості   436 замовлень. Технічна інвентаризація це - комплекс робіт з обмірювання об'єкта нерухомого майна з визначенням його складу, фактичної площі та об'єму, технічного стану та/або з визначенням змін зазначених характеристик за певний період часу (у разі наявності попередньої інвентаризаційної справи) із виготовленням необхідних документів (матеріалів технічної інвентаризації, технічного паспорта).

Технічна інвентаризація в обов'язковому порядку проводиться в таких випадках:

  • при реєстрації прав власності на об'єкт незавершеного будівництва;

  • перед прийняттям в експлуатацію об'єктів нерухомості закінчених будівництвом, після реконструкції та капітального ремонту;

  • при проведенні реєстрації прав власності на об'єкт нерухомості, який утворився в результаті поділу, об'єднання нерухомого майна або виділення частки з об'єкта нерухомого майна, крім випадків, коли в результаті такого поділу, об'єднання чи виділення частини завершений будівництвом об'єкт приймався в експлуатацію.

Також інвентаризація може проводитися за заявою замовника.

Результати  проведення технічної  інвентаризації  відображаються  в технічному паспорті, де вказуються характеристики об'єкта, інвентаризаційна вартість і фактичний стан.

Кількість виконаних замовлень  фізичним особам  м.Тетієва та Тетіївського району, пов’язаних з технічною інвентаризацією житлових будинків та відповідних надвірних будівель та споруд  складає – 422 замовлення.

Кількість виконаних замовлень юридичним особам, пов’язаних з технічною інвентаризацією нежитлових будівель  – 14 замовлень. 

Також були надані відповіді на запити юридичних осіб щодо та  реєстрації нерухомого майна  станом на 31.12.2012р.,  заяви, звернення  фізичних осіб щодо технічних показників об’єктів нерухомого майна  та  реєстрації нерухомого майна  станом на 31.12.2012р.  у кількості  383шт.

 Роботи( послуги) з технічної інвентаризації  виконуються  вчасно та якісно. Претензій до виконання робіт з технічної інвентаризації в журналі «Скарг та пропозицій»  не зареєстровано.

Начальник КП «Тетіївське БТІ»                                    Вівденко В.П.

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

 

суб’єкта малого підприємництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ

 

Дата (рік, місяць, число)

 

 

 

 

 

Підприємство

КП «Тетіївське БТІ»

 

за ЄДРПОУ

 

20600498 

 

Територія

 Тетіїв

 

за КОАТУУ

 

3224610100 

 

Організаційно-правова форма господарювання

 Комунальне підприємство

 

за КОПФГ

 

150 

 

Вид економічної діяльності

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 

 

за КВЕД

 

 71.12

 

Середня кількість працівників, осіб

 4

 

 

 

 

 

Одиниця виміру: тис. грн  з одним десятковим знаком

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса, телефон: 09800, Київська обл., м.Тетіїв, вул.Будьонного, 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Баланс

Форма № 1-м

 

Код за ДКУД  

 

1801006

 

 

 

 

на  31   грудня   2016 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

 

1

2

3

4

 

I. Необоротні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

 

 

 

 

 

 

 

Основні засоби:

1010 

 

0.4

 

       

 0.2

 

 

первісна вартість

1011

 

          60.9

 

 

60.9 

 

 

знос

1012

 

          (60.5)

 

 

(60.7)    

 

 

Довгострокові біологічні активи

1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

 

 

 

 

 

 

 

Інші необоротні активи

1090

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом I

1095

 

0.4

 

 

 0.2

 

 

II. Оборотні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

Запаси:

1100

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі готова продукція

1103

 

 

 

 

 

 

 

Поточні біологічні активи

1110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125 

 

 

 

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі з податку на прибуток

1136

 

 

 

 

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

 

 

 

 

 

 

 

Поточні фінансові інвестиції

1160

 

 

 

 

 

 

 

Гроші та їх еквіваленти

1165 

 

5.5

 

 

1.5

 

 

Витрати майбутніх періодів

1170

 

 

 

 

 

 

 

Інші оборотні активи

1190

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом II

1195

 

5.5

 

 

1.5

 

 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

 

 

 

 

 

 

 

Баланс

1300

 

5.9

 

 

1.7

 

 

 

 

 

 

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

 

1

2

3

4

 

I. Власний капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

 

2.4 

 

 

 2.4 

 

 

Додатковий капітал

1410

 

0.6 

 

 

0.6

 

 

Резервний капітал

1415

 

 

 

 

 

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

 

 -15.4

 

 

-18.8

 

 

Неоплачений капітал

1425

(

 

   )

(

 

)

 

Усього за розділом I

1495

 

-12.4

 

 

-15.8

 

 

II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

 

 

 

 

 

 

 

III. Поточні зобов’язання

 

 

 

 

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

 

 

 

 

 

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями

1610

 

 

 

 

 

 

 

товари, роботи, послуги

1615

 

 

 

 

 

 

 

розрахунками з бюджетом

1620 

 

0.5

 

 

   

 

 

у тому числі з податку на прибуток

1621

 

          0.5

 

 

   

 

 

розрахунками зі страхування

1625

 

 

 

 

  

 

 

розрахунками з оплати праці

1630

 

 

 

 

  

 

 

Доходи майбутніх періодів

1665

 

 

 

 

 

 

 

Інші поточні зобов’язання

1690

 

17.8 

 

 

17.5

 

 

Усього за розділом III

1695

 

         18.3

 

 

17.5

 

 

IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

 

 

 

 

 

 

 

Баланс

1900

 

5.9

 

 

 1.7

 

 

 

 

2. Звіт про фінансові результати

 

за   12 місяців   2016р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма № 2-м

 

 

 

 

 

 

 

 

Код за ДКУД  

 

1801007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

 

1

2

3

4

 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

 

212.5

 

 

251.3

 

 

Інші операційні доходи

2120

 

10.1

 

 

  0.9

 

 

Інші доходи

2240

 

 

 

 

 

 

 

Разом доходи (2000+2120+2240)

   2280

 

            222.6

 

 

  252.2

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(                 113.1            )

(              123.4        )

 

Інші операційні витрати

2180

(                 112.9         )     

(              126.1        )     

 

Інші витрати

2270

(                                     )

(                               )

 

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

(                226.0          )     

(               249.5       )

 

Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)

2290

 

           -3.4

 

          

       2.7

 

 

 

 

Податок на прибуток

2300

(                             )          

(              0.5            )

 

Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)

2350

 

           -3.4

 

 

2.2

 

 

                                                         

 

Керівник                                                                   _________                                                            В.О.Мандзюк

Головний бухгалтер                                                _________                                                            І.В. Фаловська

 

                  Основні показники діяльності КП «Тетіївське БТІ»

                                за 2014р.- 9 місяців 2017р.

Назва показника

Один.

виміру

Всього за 2014р.

 

Всього

 за 2015 р.

Всього за

2016 р.

Всього за 9місяців 2017р.

Чисельність штатних працівників, всього

шт

4

4

4

4

Кількість виконаних замовлень, всього

шт

314

317

285

307

В.т.ч.

 

 

 

 

 

Фізичним особам

шт

294

301

268

288

Юридичним особам

шт

17

16

17

19

Дохід від наданих послуг, всього

тис.грн.

184.2

252.2

212.5

192.5

В.т.ч.

 

 

 

 

 

Фізичним особам

тис.грн

122.4

153.8

150.6

154.4

Юридичним особам

тис.грн

61.7

97.5

61.0

38.1

Інший дохід

тис.грн

0.1

0.9

10.1

11.1

В т.ч.

 

 

 

 

 

Цільове фінансування  з  бюджету

тис.грн

-

-

10.0

10.0

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

тис.грн

 

-3.4

 

2.7

 

-3.4

 

7.8

Чистий прибуток  (збиток)

тис.грн

-3.4

2.2

-3.4

7.8

Витрати

тис.грн

187.6

249.5

226.0

195.8

Податок на прибуток, річний

тис.грн

1.3

0.5

-

-

Частина чистого прибутку (звільнено рішення Тетіївської міської раи №704 від 26.12.2013р.)

тис.грн.

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

  По програмі « Про фінансову підтримку комунальних підприємств» отримано кошти від  виконавчого комітету Тетіївської міської ради :

-у 2016р  в сумі 10000грн., за рахунок цих коштів частково  покрито заборгованість по відшкодуванню оплати за газопостачання  , яка утворилась за період 2013-2014рр.

-у 2017р. в сумі 10000грн. ,  за рахунок цих коштів оплачено  вартість за газопостачання  за період січень-березень 2017р..

 

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація