Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

Положення про відділ

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

друга сесія міської ради сьомого скликання

 РІШЕННЯ

Про затвердження Положення про відділ

стратегічного планування та аналітики

виконавчого комітету Тетіївської міської ради

 

      Розглянувши проект Положення про відділ стратегічного планування та аналітики виконавчого комітету Тетіївської міської ради, враховуючи рішення першої сесії від 18.01.2018 р. №  06-01-VII  «Про затвердження структури апарату виконавчих органів Тетіївської міської ради», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-

економічного розвитку міста, керуючись ст. 25,26, 54  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                              в и р і ш и л а : 

1.Затвердити Положення про  юридичний відділ виконавчого комітету  Тетіївської міської ради ( додається).

 

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-  економічного розвитку міста.

            

               Міський голова                                                     Р. Майструк

м.Тетіїв

15 лютого 2018 року

№  48 -02- VII  

Спеціаліст з юридичного забезпечення                                                             Н.Складена

 

 

 

 

Додаток

до рішення 2 сесії Тетіївської міської ради

 7 скликання

                                                                               від 15.02.2018 року № 48 -02- VII   

ПОЛОЖЕННЯ

Про Відділ стратегічного планування та аналітики

 виконавчого комітету Тетіївської міської ради

 

1.  Загальні положення

 

 1. Положення про Відділ стратегічного планування та аналітики (далі – Положення)  - нормативний акт, який визначає завдання, обов’язки, права, відповідальність і організацію роботи  відділу стратегічного планування та аналітики виконавчого комітету Тетіївської міської ради (далі – Відділ).   
 2. Відділ  правами юридичної особи не володіє, печатки не має.
 3. Відділ  є структурним підрозділом виконавчого комітету Тетіївської міської ради, утворюється міською радою відповідно до вимог чинного законодавства,  ліквідовується або реорганізовується на підставі рішення міської ради.
 4.  Структура Відділу, чисельність його працівників затверджуються в установленому порядку міським головою, Положення про Відділ – міською радою.
 5. Відділ очолює начальник Відділу, який призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України, та звільняється з посади міським головою.
 6.  На посаду начальника Відділу  призначаються особи з повною вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на державній службі, в органах місцевого самоврядування або на керівних посадах у інших сферах відповідно до вимог нормативно-правових актів.
  1. Начальник Відділу:
 • Здійснює керівництво діяльністю Відділу, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу;
 • розробляє посадові інструкції працівників Відділу та подає на затвердження міському голові;
 • у межах компетенції забезпечує роботу з матеріалами та документами, що надходять на виконання до Відділу;
 • за участю керівників виконавчих органів міської ради узагальнює практику роботи, вносить міському голові пропозиції щодо її удосконалення.
  1.  Працівники відділу здійснюють свої  функції на підставі посадових інструкцій, затверджених  міським головою.

 

 1. Підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядковується виконавчому комітету, міському голові, заступникам міського голови, секретарю ради, керуючому справами виконавчого комітету відповідно до розподілу функціональних обов'язків, безпосередньо підпорядкований заступнику міського голови з економічного розвитку.
 2. Зміни та доповнення до Положення вносяться за пропозицією міського голови, його заступників, секретаря міської ради, та керівника відділу рішенням міської ради, постійних комісій міської ради.
 3. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами i розпорядженнями Президента України, постановами i розпорядженнями Кабінету Мiнiстрiв України, цим Положенням та іншими нормативними  актами.
 4. Місцезнаходження Відділу : 09831, Тетіївська міська об’єднана територіальна громада, с. Дібрівка, вул. Степова, 2.                     

2.Завдання

 1. Основними завданнями Відділу є:
  1. Впровадження державної, регіональної та місцевої політики  економічного розвитку міської громади;
  2. Підготовка програми соціально-економічного розвитку міської ОТГ, подання її на схвалення  виконавчого комітету та затвердження ради; подання звітів про хід і результати виконання цієї програми;
  3. Стратегічне планування економічного розвитку громади;
  4. Проведення аналітики та розробка прогнозних показників економічного і соціального розвитку міської громади, малого підприємництва, які є основою для складання міського бюджету, обґрунтування пріоритетів і цілей соціально-економічного розвитку міста, стратегії розвитку громади як в короткостроковій так і довгостроковій перспективі.
  5. Моніторинг результатів фінансово - господарської діяльності підприємств на території громади.

 

3. Функції

 1. 3.1Представляє, в межах наданих йому повноважень, інтереси міської ради, її виконавчих органів та міського голови.


3.2 Аналізує стан і тенденції економічного розвитку громади,  вивчає ефективне використання природних, трудових і фінансових ресурсів;

3.3 Бере участь в розробці цільових програм розвитку громади, подає їх на затвердження міської ради, готує звіти про хід і результати їх виконання;

3.4 Організовує процес стратегічного планування економічного розвитку громади;

3.5 Аналізує в межах повноважень фінансово-господарську діяльність промислових підприємств на території громади;
3.6 Готує на розгляд міської ради, її виконавчого комітету пропозиції з питань розміщення на території громади нових підприємств з урахуванням потреб  комплексного соціально-економічного розвитку міста, раціонального використання його природних, трудових  ресурсів та додержання екологічних норм  безпеки;

3.7 Аналізує роботу підприємств, транспорту та зв’язку, висновки з цих питань, пропозиції, проекти рішень та розпоряджень подає на розгляд та затвердження міській раді, виконавчому комітету, міському голові;

3.8 Розглядає і вносить пропозиції по збереженню та створенню додаткових робочих місць, можливості їх перепрофілювання, бере участь у розробці програми зайнятості та раціонального використання трудових ресурсів;

3.9 Бере участь у розробці потенційних напрямів міської інвестиційної політики, готує пропозиції на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради;

3.10 Аналізує стан і тенденції інвестиційної діяльності в державі, області та громаді з метою забезпечення збалансованого розвитку економіки громади;

3.11 Здійснює прогноз розвитку окремих галузей економіки на середньостроковий період;

3.12 Здійснює аналіз соціально-економічного розвитку міста за попередній період та розглядає характеристику головних проблем розвитку економіки і соціальної сфери;

3.13 Формує цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку в середньостроковому періоді;

3.14 Пропонує можливі шляхи розв’язання головних проблем розвитку економіки та соціальної сфери відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

3.15 Формує систему заходів органів місцевого самоврядування щодо реалізації соціально-економічної політики з визначенням термінів виконання та виконавців;

3.16 Здійснює координування роботи з економічного розвитку з установами та організаціями на рівні громади;

 

3.17 Виконує інші функції, що випливають з покладених на Відділ завдань.

 

 

4.  Права

4.1 Одержувати від виконавчих органів міської ради, та їх органів, підприємств, установ і організацій  інформацію з питань, що належать до компетенції Відділу, а від місцевих установ  державної статистики – безоплатно статистичні дані необхідні  для виконання покладених на нього завдань;

4.2 Представляти Відділ у відносинах з органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та в судах загальної юрисдикції.

4.3 У разі необхідності, за погодженням із керівниками структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ і організацій, залучати працівників для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.4 Скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до компетенції Відділу.

4.7 Брати участь у засіданнях, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених виконавчим комітетом, міською радою і міським головою з питань, що належать до його компетенції.

4.8 Ініціювати скликання, у встановленому  порядку, засідань робочих комісій з питань, що належать до його компетенції, ради директорів промислових підприємств громади для вивчення окремих питань, створення робочих груп та комісій;

4.9 Відвідувати виробничі об'єкти, підприємства, організації для виконання покладених на відділ завдань.

  5.  Відповідальність

 1. Працівники Відділу несуть відповідальність за невиконання покладених на них повноважень, дії чи бездіяльність.
 2. За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники Відділу притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

6. Взаємодія

6.1 З метою реалізації покладених завдань, виконання посадових завдань та обов’язків працівниками Відділу, доручень керівництва у межах своєї компетенції Відділ:

6.1.1Взаємодіє постійними комісіями, депутатами міської ради, з працівниками виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності міської ради, представниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів, територіальних представництв центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, надає та отримує від них необхідну інформацію, а також, у разі потреби, за дорученнями безпосереднього керівника, у межах своєї компетенції взаємодіє з представниками засобів масової інформації, силових структур, правоохоронних, наглядових, контролюючих та судових органів тощо.

 1. Подає в повному обсязі та у встановлені терміни необхідну інформацію на виконання доручень безпосереднього керівника.

Секретар  ради                                                                               С.Денисюк

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація