Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ

 

                                                                                  Додаток

                                                          до рішення 28  сесії міської ради

                                                          7 скликання від 21.02.2020 р.

                                                          № 825 - 28-VII

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ соціальної підтримки населення  виконавчого комітету Тетіївської міської ради

 

                                         1. Загальні положення

 

1.1. Це Положення регулює питання діяльності відділу соціальної підтримки населення виконавчого комітету Тетіївської міської ради. Відділ соціальної підтримки населення (далі - відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

1.2. Відділ є підзвітний Тетіївській міській раді, підконтрольний та підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові, заступнику міського голови з гуманітарних питань.

1.3.Відділ соціальної підтримки населення виконавчого комітету Тетіївської міської ради у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України « Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», іншими нормативно-правовими актами,  постановами Кабінету Міністрів України, наказами  Мінсоцполітики, рішеннями Тетіївської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями голови Тетіївської міської ради  та цим Положенням.

1.4. Положення про відділ соціальної підтримки населення виконавчого комітету Тетіївської міської ради, структура, штатна чисельність та фонд оплати праці спеціалістів Відділу затверджуються рішенням міської ради.

1.5. Посадові інструкції працівників відділу затверджуються  міським головою

1.6. Відділ фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету, виділених на його утримання.

1.7. Оплата праці працівників Відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства

 

                                          2. Мета відділу

2.1. Метою відділу соціальної підтримки населення  виконавчого комітету Тетіївської міської ради є забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері соціального захисту шляхом здійснення нагляду та контролю за додержанням  вимог законодавства , виконання відповідних державних і місцевих програм соціального захисту , надання якісних соціальних послуг.

 

                      3. Основні завдання та повноваження відділу

3.1. Основним завданням відділу соціальної підтримки населення є забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення, формування місцевих програм соціальної підтримки  жителів Тетіївської ОТГ.

3.2. До повноважень відділу належить:

3.2.1. Консультування жителів  територіальної громади з питань застосування законодавства щодо соціальної допомоги .

3.2.2. Визначення потреб громади в соціальних послугах.

3.2.3.Ведення реєстру отримувачів соціальних послуг.

3.2.4.Виявлення  сімей, які  перебувають у складних життєвих обставинах .

3.2.5.Організація надання соціальних , реабілітаційних послуг відповідно до потреб громади

3.2.6.Забезпечення захисту прав і законних інтересів повнолітніх осіб, які потребують встановлення опіки або піклування недієздатних осіб та осіб цивільна дієздатність яких обмежена;

3.2.7.Забезпечення ведення обліку багатодітних сімей.

3.2.8. Профілактика бездомності та соціального сирітства.

3.2.9. Реагування на звернення та повідомлення про вчинення домашнього насильства, у тому числі організацію надання тимчасового притулку особам, які постраждали від домашнього насильства і торгівлі людьми.

3.2.10.Здійснення заходів щодо усунення дискримінації за ознакою статті відповідно до законодавства про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та протидії дискримінації.

3.2.11.Визначення потреби громади у надавачах соціальних і реабілітаційних послуг у тому числі особам з інвалідністю, залежно від потреб громадян у відповідних послугах, а також підготовку необхідного обґрунтування для прийняття рішення про створення або залучення відповідних надавачів послуг;

3.2.12.Планування соціальних послуг і видатків на їх надання, підготовку відповідних пропозицій до проектів місцевих програм соціального розвитку, проекту бюджету об’єднаної територіальної громади;

3.2.13.Оцінювання та моніторинг якості надання соціальних послуг.

3.2.14.Проведення інформаційно-просвітницької роботи серед населення, спрямованої на підвищення обізнаності з питань прав та гарантій у сфері соціального захисту, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків , протидії торгівлі людьми, жорстокому поводженню з дітьми, а також запобігання протидії домашньому насильству.

3.2.15.Формування сімейних цінностей , почуття причетності до розв’язання важливих соціальних завдань об’єднаної територіальної громади.

3.2.16.Ведення бази даних суб’єктів, що надають соціальні послуги, які проводять діяльність на території об’єднаної територіальної громади .                                                                                                                                    

3.2.17. Прийняття рішень про організацію надання соціальних послуг, у тому числі шляхом соціального замовлення, брати участь у проведенні конкурсів соціальних проектів.

 

 

 

4 . Права відділу

Відділ має право:

4.1. Подавати на розгляд міського голови проекти рішень міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, доповідні записки, що належить до компетенції відділу.

4.2 Залучати фахівців інших  відділів , закладів , установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей , які перебувають у складних життєвих обставинах.

4.3. Одержувати у встановленому порядку від працівників апарату міської ради, її виконавчих органів, документи, необхідні для виконання покладених повноважень.

4.4. Брати участь у нарадах та інших заходах що проводяться в міській раді та її виконавчих органах з питань діяльності відділу.

4.5. Вносити міському голові пропозицiї з питань удосконалення роботи відділу, пiдвищення ефективностi його роботи.

 

                       5. Структура та організація роботи відділу

5.1. Структура відділу визначається відповідно до рекомендацій і норм , визначених законодавством, з урахуванням місцевих потреб і необхідності забезпечення ефективного управління у сфері соціального захисту населення . До відділу можуть входити сектори

5.2. Відділ утворюється , реорганізовується та ліквідовується рішенням сесії Тетіївської міської ради і належить до сфери її управління . Координує діяльність відділу заступник голови з гуманітарних питань Тетіївської міської ради .

5.3. Працівники відділу соціальної підтримки населення є посадовими особами місцевого самоврядування. Структура та чисельність відділу затверджується сесією міської ради.

5.4. Керівництво відділом здійснює його начальник, який призначається та звільняється з посади міським головою згідно з чинним законодавством України. Начальник відділу підпорядковується безпосередньо міському голові.

5.5. На посаду начальника відділу призначається особа з вищою освітою і стажем роботи в органах місцевого самоврядування не менше трьох  років, а на посаду спеціаліста відділу призначається особа з вищою освітою, зі стажем роботи за спеціальністю не менш як один рік.

5.6. Відповідні виконавчі органи Тетіївської міської ради зобов’язані створити умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечити їх окремим приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань.  

5.7. Відділ взаємодіє зі структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної державної адміністрації , суб’єктами надання соціальних послуг , управліннями Пенсійного фонду України робочими органами Фонду соціального страхування України та органами державної служби зайнятості.

 

                                   6. Начальник відділу

У відповідності до покладених завдань начальник відділу:

6.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу та організовує роботу відділу, розподіляє трудові обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

6.2. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і функцій, дотримання трудової дисципліни у відділі, за стан діловодства, за розгляд заяв і звернень громадян, фізичних та юридичних осіб у терміни встановлені чинним законодавством.

6.3. Забезпечує виконання планів роботи відділу і покладених на нього завдань.

6.4. У встановленому порядку вносить пропозиції про призначення, переміщення та звільнення працівників відділу, їх заохочення та стягнення, погоджує надання їм відпусток.

6.5. Підписує та візує документи в межах компетенції.

6.6. Представляє відділ у державних установах,  громадських організаціях, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності з питань, що належать до компетенції відділу.

6.7. Забезпечує підготовку проектів рішень на розгляд Тетіївської міської ради та виконавчого комітету, доведення до виконавців нормативних та розпорядчих документів.

6.8. На період відпустки або на час відсутності начальника відділу його обов’язки виконує спеціаліст відділу відповідно до розпорядження міського голови.

 

                    7. Відповідальність посадових осіб відділу

7.1. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники відділу соціальної підтримки населення притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

7.2. Посадові особи з вини яких допущено порушення законодавства, несуть цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законом.

 

                                   8.  Прикінцеві положення

           8.1. Покладання на відділ соціальної підтримки населення обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що не відносяться до мети та завдань відділу - не допускається.

8.2. Структура і чисельність відділу, фонд оплати праці працівників затверджуються міською радою, відповідно до штатного розпису і кошторису витрат.

          8.3. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому законодавством України.

 

         Секретар ради                                          С.М.Денисюк

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація