Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ВИДАЛЕННЯ АВАРІЙНИХ, СУХОСТІЙНИХ ТА ФАУТНИХ ДЕРЕВ І КУЩІВ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ТЕТІЄВА

                                                                                          Додаток

до рішення шістдесят другої сесії

Тетіївської міської ради

від  27.11.2014 №  885

 

 

                                         П О Р Я Д О К

видалення дерев, кущів, газонів та  квітників на території міста Тетієва

 

1. Цей Порядок визначає процедуру видалення дерев, кущів, газонів та квітників (далі – зелені насадження) на території міста  Тетієва.

2. Видалення зелених насаджень здійснюється у разі:

     - будівництва об’єкта архітектури на підставі документів, визначених частиною першою статті  34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”;

- знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;

- ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах на території Тетіївської міської ради;

- проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронних зонах інженерних та транспортних комунікацій;

 -  досягнення деревом вікової межі;

 - провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування декоративних дерев та кущів;

  - запобігання виникнення надзвичайних ситуацій (подій), пов’язаних з забезпеченням безпечної життєдіяльності населення, в тому числі, безпеки дорожнього руху;

-  ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації.

         3. Видалення зелених насаджень на території Тетіївської міської ради здійснюється за рішенням виконавчого комітету (далі - компетентний орган) на підставі ордера  (крім випадків, передбачених пунктами 8-11 цього Порядку).

4. Підставою для прийняття рішення виконавчим комітетом міської ради є заява юридичної чи фізичної особи (далі - заявник) про видалення зелених насаджень.

         Розпорядженням міського голови протягом 3-х днів після надходження заяви затверджується склад комісії.

         До складу комісії включаються представники заявника, власника земельної ділянки (користувача), міської ради, спеціаліст лісового господарства.

         Комісія у п’ятиденний термін після надходження заяви визначає стан зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, і складає акт обстеження тих насаджень, що підлягають видаленню.

         Кількість примірників актів обстеження відповідає кількості організацій, залучених до проведення обстеження.

        

 

          Після затвердження акту, його примірники надаються в організації, які приймали участь в обстеженні, власнику (користувачу) земельної ділянки та заявнику.

         Голова комісії в триденний термін подає проект рішення виконкому про необхідність видалення зелених насаджень та надання дозволу на видалення зелених насаджень в якому зазначаються дані про кількість зелених насаджень, що підлягають видаленню.

         6. Матеріально-грошова оцінка зелених насаджень проводиться (за зверненням) спеціалістами лісогосподарського підприємства.

         7. Сплата відновної вартості зелених насаджень не проводиться у разі:

- будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту) житлових будинків, об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, благоустрою та інших об’єктів будівництва, що споруджуються за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету;

- знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;

- ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах за межами населених пунктів на території Тетіївського району  ;

- відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється - проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронних зонах інженерних та транспортних комунікацій;

 -  досягнення деревом вікової межі;

 - провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування декоративних дерев та кущів;

  - запобігання виникнення надзвичайних ситуацій (подій), пов’язаних з забезпеченням безпечної життєдіяльності населення, в тому числі, безпеки дорожнього руху;

-  ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації.

 

8. Видалення аварійних, сухостійних та з пошкодженням стовбурів різного походження дерев на об’єкті благоустрою здійснює балансоутримувач на підставі акта обстеження зелених насаджень, що складається відповідно до пункту 4 цього Порядку.

         9. У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб, видалення зелених насаджень здійснюється негайно з подальшим оформленням акта обстеження відповідно до пункту 4 цього Порядку.

         10. Видалення зелених насаджень на території меморіальних комплексів та кладовищах здійснюється на підставі розпорядження міського голови без сплати їх відновної вартості.

Виконавчий комітет  міської ради укладає договір з виконавцем послуг про надання послуг з видалення зелених насаджень на території меморіальних комплексів та кладовищах, а також здійснює контроль за їх якісним проведенням.

 

 

         11. Видалення зелених насаджень на земельних ділянках, які перебувають у приватній власності або на присадибних ділянках здійснюється за рішенням власників (користувачів) земельних ділянок без сплати їх відновної вартості.

 

 

 

 

        

           Секретар ради                                                      І.Погоріла

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   

                                                                           

                                                                          Додаток

                                                      до Порядку видалення дерев, кущів, газонів

                                            та  квітників на території міста Тетієва

 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

про надання послуг з видалення зелених насаджень

 

м. Тетіїв                                                                  «___»___________ 20___р.

 

Тетіївська міська рада, далі «Замовник», в особі  міського голови Майструка Р.В., що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з однієї сторони  та____________________________________________________________________, далі «Виконавець», в особі_________________________________., що діє на  підставі __________________ __________з іншої сторони, разом у тексті іменовані  для юридичних осіб (назва документа, номер, ким виданий), для фізичних осіб (ПІБ, паспортні дані) «Сторони», уклали цей Договір про наступне :

 

  1. Предмет Договору

«Виконавець» зобов’язується у строк до _________________надати послуги на вимогу «Замовника» з видалення зелених насаджень у кількості ____ штук, а саме _________________________________________________ (перелік зелених насаджень по сортах),розташованих на землях Тетіївської міської ради .

Видалення зелених насаджень проводиться з метою ___________________________________________________________________________________________________________(вказати мету)

 

2. Ціна Договору

Отримані в результаті видалення насадження дрова переходять у власність Виконавця в рахунок сплати за виконаний об’ємробіт.

Діловадеревинапереробляється та реалізовується «Виконавцем» насвійрозсуд,3 відсотки коштів від реалізації, після врахувань всіх затрат на видалення, переробку, реалізацію та інші затрати, понесені «Виконавцем», договором дарування чи пожертви передається у власність територіальної громади для вирішення соціально-побутових питань. По заявці «Замовника» «Виконавець» може на вказану суму на тих-же умовах надавати продукцію власної переробки чи виробництва по собівартості.

 

3. Права та обов’язки Сторін

«Замовник» має право :

Вимагати від «Виконавця» дотримання в повному обсязі умов даного       Договору. Прийняти від «Виконавця» дарування чи пожертву та використати їх за призначенням, передбаченим договорами дарування чи пожертви.

«Замовник» зобов’язаний:

До початку робіт «Виконавцем» забезпечити виготовлення необхідного пакету документів по видаленню зелених насаджень.

У разі отримання дров у власність територіальної громади забезпечити організацію їх заготівлі, доставки споживачам, прибирання території видалення зелених насаджень.

«Виконавець» має право :

Вимагати від «Замовника» дотримання в повному обсязі умов даного Договору.

«Виконавець» зобов’язаний :

Забезпечити видалення зелених насаджень з дотриманням вимог техніки безпеки, екологічної безпеки, санітарних норм з використанням власної техніки та відповідно підготовлених спеціалістів.

Не пізніше ніж у місячний термін з моменту переробки та реалізації ділової деревини, але не пізніше ніж у трьохмісячний термін з моменту видалення зелених насаджень, здійснити «Замовнику» дарування чи пожертву на умовах, передбачених пунктом 2 даного Договору.

 

4. Інші умови

 

Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання та закінчується після повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, які мали місце під час дії цього Договору.

Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу – по одному для кожної із Сторін.

Усі зміни та доповнення до даного Договору мають бути вчинені у письмовому вигляді та належним чином оформлені.

Визнання окремих положень даного Договору недійсними та/або такими, що втратили чинність, не тягне за собою визнання Договору недійсним.

Всі спори по даному Договору вирішуються за згодою Сторін або у судовому порядку.

 

5. Реквізити Сторін

 

Замовник

 

Виконавець

____________________________________________________________________________________________________________

   посада     П.І.Б., підпис

 

____________________________________________________________________________________________________

посада     П.І.Б., підпис

М П

 

М П

 

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація